Komuniké z Valného zhromaždenia SKU zo dňa 14.1.2017 v Trnave

Valné zhromaždenie zhodnotilo činnosť SKU v uplynulom roku a konštatovalo, že svojou činnosťou komora vytrvalo presadzuje záujmy pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom skvalitniť slovenské školstvo.

2017-02-17T22:11:59+00:00 29. januára 2017|Categories: Správy|

Správa o činnosti SKU v roku 2016

V oblasti dokumentácie a komunikácie SKUnastali tieto zmeny: V januári 2016 boli MV SR registrované stanovy SKU, schválené januárovým valným zhromaždením. Spracovali sme databázy členov a od 1. mája 2016 sme prešli výhradne na elektronický spôsob registrácie nových členov na webovej stránke SKU. Koncom roka 2016 sme pripravili novú webstránku, ktorú uvedieme do prevádzky v čo [...]

2017-02-09T20:22:23+00:00 29. januára 2017|Categories: Správy|

Stanovisko SKU k odpovedi MŠVVaŠ SR ohľadom Usmernenia pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Vzhľadom na to, že ministerstvo školstva sa vyjadrilo k stanovisku našej organizácie neuspokojivo, zaslali sme dňa 30. septembra opätovné stanovisko ako reakciu na ich odpoveď.

2017-02-09T20:22:23+00:00 3. októbra 2016|Categories: Správy|

Očakávania SKU a význam štrajku

Nespokojnosť učiteľov zavŕšená štrajkom v súčasnosti graduje najmä z dôvodu ich dlhodobého nízkeho sociálnoekonomického statusu a nejasnej vízie riešenia požiadaviek učiteľov. SKU s nastavenou pozitívnou filozofiou vníma súčasnú vládu ako vládu s prioritami sociálnych programov, ktorých jednoznačnou súčasťou je i učiteľský stav ako pomáhajúca profesia. Očakávame radikálne riešenia v navýšení platov učiteľov a finančných prostriedkov do rezortu školstva, ktoré deklarovali súčasný aj predchádzajúci ministri školstva a ku ktorému doteraz nedošlo.

SKU vníma štrajk ako krajný, ale nevyhnutný prostriedok, ako šancu prebudiť odbornú, ale i laickú verejnosť, hlavne rodičov ako partnerov prvej dôležitosti pri výchove a vzdelávaní ich detí. Chceme získať ich podporu a akceptáciu, lebo len spoločnými silami naplníme poslanie učiteľov. Oslovujeme všetkých tých, ktorí vzdelávajú a vychovávajú alebo sú vzdelávaní a vychovávaní, alebo sa chcú vzdelávať a vychovávať...

Štrajkujúci učitelia majú našu plnú podporu.

2017-02-09T20:22:23+00:00 12. septembra 2016|Categories: Správy|

UČITELIA SÚ KĽÚČOVÝM ČLÁNKOM V PROCESE VZDELÁVANIA

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Európskym partnerstvom pre verejné stratégie pripravili seminár zameraný na kvalitu vzdelávania pod názvom: "Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?" Podujatie sa uskutočnilo 16. júna 2016 v Bratislave.

SKU na podujatí zastupoval Vladimír Crmoman, ktorý vystúpil v paneli I - Kvalita vzdelávania: Ako zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania?

 

Tlačovú správu o záveroch seminára a priebehu diskusie nájdete tu: https://ec.europa.eu/slovakia/node/742_sk

2017-02-09T20:22:23+00:00 22. júna 2016|Categories: Správy|

Výzva členom Slovenskej komory učiteľov k protestnému pochodu 1. júla 2016

Slovenská komora učiteľov podporuje protestný pochod zamestnancov školstva, ktorý sa bude konať dňa 1. júla 2016 v Bratislave. VYZÝVAME svojich členov, aby sa zúčastnili protestného pochodu, ktorý organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov v stý deň pôsobenia vlády SR a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Protestný pochod bude mať začiatok o 13:00 na Kollárovom námestí v Bratislave. Prosíme Vás, aby ste o protestnom pochode informovali svojich kolegov a informáciu o ňom šírili prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí a plagát, ktorý je v prílohe, zavesili na nástenke vo vašej škole.

Celé znenie výzvy 35 organizáciám nájdete na: http://isu.sk/tlacove-spravy/vyzva-k-podpore-protestneho-pochodu-1-jula-2016/

Udalosť nájdete na: https://www.facebook.com/events/1027585963989571/

2017-02-09T20:22:23+00:00 13. júna 2016|Categories: Správy|

Registrácia nových členov SKU – informácia

Slovenská komora učiteľov ako jediný profesijný zástupca pedagógov dlhodobo a vytrvalo vyvíja úsilie o zlepšenie postavenia a podmienok pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl v regionálnom školstve. Za prvoradé považuje presadenie zlepšenia platového ohodnotenia, skvalitnenie podmienok práce a možnosť profesionálneho napredovania prostredníctvom kvalitného a zmysluplného vzdelávania pedagógov. Sú to nevyhnutné predpoklady, ktoré naštartujú proces zvyšovania kvality v našich školách.

O našich aktivitách aktuálne informujeme verejnosť prostredníctvom webovej stránky www.sku.sk a v diskusii s učiteľmi vo facebookovej skupine https://www.facebook.com/groups/komoraucitelov/.

Ak máte záujem o členstvo v SKU, využite nový, zjednodušený spôsob registrácie na http://www.sku.sk/sekcia-4-clenstvo.html

 

Naši krajskí riaditelia Vás budú po prihlásení kontaktovať. Ďakujeme za Vašu podporu! 

2017-02-09T20:22:24+00:00 3. júna 2016|Categories: Správy|

Školské knižnice 2016

Tento materiál vznikol na základe dlhodobého pozorovania, analýz údajov, dostupných na uvádzaných stránkach, taktiež na základe osobných skúseností autora v školských knižniciach, z kontaktov s učiteľmi v školách. Z materiálu je zjavné, že školské knižnice v stave, v ktorom sú, nemôžu kvalitne plniť svoju úlohu, čo negatívnym spôsobom ovplyvňuje výsledky našich žiakov v gramotnosti. 

Cieľom našej aktivity je sfunkčniť školské knižnice tak, aby sa stali modernými, podnetnými inštitúciami, podieľajúcimi sa na rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Obraciame sa preto na Vás, p. minister, aby ste vo Vami vyhlásenom Roku čitateľskej gramotnosti poznali skutočný stav školských knižníc a pomohli nám ho zmeniť.

Dokument možete nájsť tu.

 

 

2017-02-09T20:22:24+00:00 3. júna 2016|Categories: Správy|

Silvia Dončevová: Tento svet nie je pre učiteľov

V májovom Nota Bene (2016/179) opisuje jeho editorka Ada Jung zážitok učiteľky. Jeden z mnohých. Nádherne dojímavý príbeh šikovného chlapca, ktorý prišiel vďaka chorobe o matku a vďaka nezáujmu o otca, a učiteľky, ktorá cez jeho zúfalú opustenosť našla svoje lepšie ja. Zdanlivo obyčajný príbeh jednej učiteľky, ktorá prekročila predpísaný učiteľský rámec a objavila zázrak toho, čo v odborných kruhoch nazývame učiteľský takt alebo aj umenie výchovy. Neobyčajnosť tohto príbehu spočíva v tom, že poukazuje na skutočnú podstatu činnosti učiteľa – možnosť meniť budúcnosť všetkých detí. A toto nezaplatí žiaden minister školstva. A ani financií.       

Zverejnené so súhlasom autorky (pôvodne zverejnené v časopise Tyždeň)

           

2017-02-09T20:22:24+00:00 30. mája 2016|Categories: Správy|