Rok pod vedením Petra Plavčana

Na Slovensku sme, žiaľ, stále svedkami veľmi čudesného experimentu, keď od výrazne podfinancovaného systému očakávame aspoň priemerné výsledky. Čas neúprosne beží, výsledky našich žiakov sa zhoršujú a čoraz viac zaostávame nielen za priemerom OECD, ale hlavne za našimi susedmi z V4. Ministerstvo školstva pod vedením nového ministra neurobilo žiadny zásadný krok k náprave tohto stavu. Po niekoľkýkrát sa opakuje [...]

2017-03-21T22:26:02+00:00 21. marca 2017|Kategórie: Vyhlásenia|

Vláda Slovenskej republiky je zodpovedná za znevýhodnenie žiakov a diskrimináciu 25-tisíc zamestnancov školstva v pôsobnosti miest a obcí

(Reakcia Slovenskej komory učiteľov na vyjadrenia Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) z 8. 2. 2017)

2017-02-14T17:07:41+00:00 14. februára 2017|Kategórie: Vyhlásenia|Tags: |

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k inklúzii na Slovensku

Bratislava, 10. 2. 2017 Slovenská komora učiteľov (SKU) vydáva k stavu inklúzie na Slovensku nasledovné stanovisko: Vyjadrujeme znepokojenie nad tým, ako vláda SR vážne ohrozuje napĺňanie základného ústavného práva detí a mládeže, práva na rovný prístup k vzdelávaniu. Toto právo nás zaväzujú napĺňať mnohé dokumenty (Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným [...]

2017-02-11T13:16:35+00:00 10. februára 2017|Kategórie: Vyhlásenia|

Vyjadrenie SKU k predbežnej informácii o pripravovanej novele zákona č. 597/2003 Z. z.

SKU podporuje také zmeny zákona o financovaní, ktoré vedú k prehľadnejšiemu, jednoduchšiemu a spravodlivejšiemu spôsobu rozdeľovania finančných prostriedkov. Zo základných cieľov a téz v predbežnej informácii vyplýva snaha o doplnenie koeficientu zohľadňujúceho dĺžku praxe pedagogických zamestnancov, rozšírenie podmienok pre dopravné žiakov (zohľadnenie ich vyučovacieho jazyka),odstránenie veľkostného koeficienta na 2. stupni základných škôl, zníženie administratívnej záťaže so [...]

2017-02-17T22:20:17+00:00 2. novembra 2016|Kategórie: Vyhlásenia|

Spoločné komuniké zástupcov organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve

11. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve. 

Zástupcovia 31 organizácií a iniciatív sa v diskusii zhodli, že kľúčovým a nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj školstva je jednoznačne uspokojivé vyriešenie financovania školstva a osobitne platov pedagogických a odborných zamestnancov. Zámery deklarované v Programovom vyhlásení vlády na roky 2016 – 2020 nemajú dostatočné finančné krytie, a preto ich realizácia nebude možná. Dlhodobo pretrvávajúce problémy v školstve sa týmto len prehĺbia.

Prítomní zástupcovia organizácií sa zhodli na podpore a dôslednom presadzovaní požiadaviek Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií zo dňa 17. februára 2016.

Ďalej sa dohodli, že jedným z účinných spôsobov, ako presadiť spoločné požiadavky, je dôsledné uplatňovanie všetkých zákonných možností legislatívneho procesu.

Účastníci stretnutia prediskutovali návrh usporiadať konferenciu ekonomických odborníkov na tému skutočných možností verejných financií, štátneho rozpočtu a kapitoly školstva na zabezpečenie financovania školstva na úrovni iných vyspelých štátov.

 

Asociácia výchovných poradcov

Asociácia centier voľného času SR

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR

Asociácia základných umeleckých škôl SR

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR

Slovenská komora učiteľov

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

Iniciatíva slovenských učiteľov

Študentská rada vysokých škôl

Rada mládeže Slovenska

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Združenie základných škôl Slovenska

Školský network

Komora školských logopédov

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Rada vysokých škôl SR

Asociácia školskej psychológie

Školský výbor ECAV

Študentská sieť

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Nové školské odbory

Slovenská komora angličtinárov

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku

Iniciatíva Veda chce žiť!

OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied

Slovenská rada rodičovských združení

Združenie zamestnancov centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku

OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

2017-02-09T20:22:24+00:00 16. mája 2016|Kategórie: Vyhlásenia|

Výzva členom Slovenskej komory učiteľov k protestnému zhromaždeniu 19. apríla 2016

Programové vyhlásenie vlády nesplnilo očakávania pedagogickej verejnosti. SKU sa ako jeden zo signatárov Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií stotožňuje s vyhlásením, ktoré táto Deklarácia obsahuje.

SKU preto VYZÝVA svojich členov, aby sa zúčastnili protestného zhromaždenia, ktoré organizuje OZPŠaV. Toto zhromaždenie sa bude konať 19. apríla 2016 o 14:00 v Bratislave. Spoločný pochod bude smerovať od Úradu vlády SR  k Národnej rade.

Reakcia SKU na programové vyhlásenie vlády SR

Požiadavky SKU do programového vyhlásenia vlády SR

Deklarácia

2017-02-09T20:22:24+00:00 16. apríla 2016|Kategórie: Vyhlásenia|

Požiadavky SKU do programového vyhlásenia vlády SR v oblasti regionálneho školstva

Úvod

Opatrenia vlády na zlepšenie stavu školstva by mali stáť na troch základných pilieroch:

1. Vízia

Vízia je základným predpokladom. Musí nám byť jasné, ako má vyzerať naše školstvo, čiže úroveň vedomostí a zručností našich žiakov o 5, 10, ale aj 40 rokov, kedy bude Slovenská republika čeliť veľkej výzve udržateľnosti verejných financií vzhľadom na starnutie obyvateľstva. Musíme si vyjasniť, či chceme zaostávať za priemerom vyspelých štátov a našich susedov z V4 alebo chceme dosahovať priemer, či dostať sa nad priemer.

Od tejto vízie by sa mala odvíjať koncepcia na najbližšie obdobie a mala by determinovať tvorbu školskej politiky.

2. Investícia

Investícia do vzdelania je jednou z najvýnosnejších investícií pre spoločnosť i jednotlivca. V strednodobom a dlhodobom horizonte môže zásadným spôsobom zvýšiť HDP a tým aj blahobyt celej spoločnosti.

Investícia by mala vychádzať z vízie, aktuálneho stavu a skutočných možností štátneho rozpočtu.

Školstvo si vyžaduje rozsiahlu investíciu jednak do ľudských zdrojov ako aj materiálno-technického zabezpečenia.

3. Kontrola

Kontrolná činnosť musí byť súčasťou všetkých zmien v školstve. V prvom rade sa musí zamerať na efektívne využívanie všetkých zdrojov. Musí byť schopná včas odhaľovať a eliminovať nehospodárnosť a neúčelnosť vynaložených prostriedkov, v ideálnom prípade by mala vedieť negatívnym javom predchádzať.

V druhom rade je treba neustále kontrolovať plnenie stanovených cieľov, plánov a harmonogramov. Je potrebné vytvoriť kontrolné mechanizmy pre všetky úrovne riadenia a výkonov.

Súčasne je potrebné riadiť sa pri všetkých opatreniach základnými princípmi, zásadami:

1. rovnosť podmienok a príležitostí pre všetkých (žiaci, rodičia, učitelia)

2. transparentnosť - zabezpečiť dostupnosť všetkých informácií o pripravovaných opatreniach, všetkých relevantných podkladov a analýz, ktorými ministerstvo disponuje

3. odbornosť - eliminovať neodbornosť v oblasti riadenia ministerstva, škôl (zriaďovateľ) ako aj v rozpočtových organizáciách

4. využívanie najlepších skúseností - z úspešných postupov a systémov v zahraničí, využitie potenciálu kvalitných učiteľov

5. ambicióznosť cieľov - nebáť sa veľkých výziev, zvyšovať nároky na prácu na všetkých úrovniach - výsledky žiakov, práca učiteľov, práca rozpočtových organizácií ministerstva

6. včasnosť - včasné reagovanie na nepriaznivé trendy, neodkladať zjavne pozitívne opatrenia, plnenie časových plánov a harmonogramov

7. akceptovateľnosť - odbornou verejnosťou, širším politickým spektrom

2017-02-09T20:22:24+00:00 4. apríla 2016|Kategórie: Vyhlásenia|

Stanovisko k vyhláseniam o politizácii SKU

Po dlhých rokoch stagnácie počas všetkých slovenských vlád sa školstvo ocitlo v „krízovom režime“, ktorý zasahuje to najdôležitejšie pre budúcnosť rozvoja krajiny – vzdelanie ako celospoločenskú hodnota.

SKU vytrvalo obhajuje záujmy pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a upozorňuje na všetky neriešené problémy, čo bolo aj cieľom výzvy vláde SR. SKU je odbornou platformou učiteľov, chceme si zachovať status profesionality, preto neorganizujeme štrajky, ale podporujeme kampane a iniciatívy, smerujúce k dôstojnejšiemu postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov.

Protesty sú vo vyspelých demokraciách základným ľudským právom a zároveň častým prostriedkom na presadenie svojich požiadaviek. Sú signálom, že určitá skupina ľudí vyčerpala všetky ostatné nástroje. Aj učitelia sa ocitli v kritickej situácii, na ktorú sa od roku 1989 snažili upozorňovať v kontexte budovania našej krajiny a opatrne žiadali o navýšenie financií do školstva a na mzdy na úroveň vyspelých európskych krajín.

Učiteľ ako profesionál nepodporuje násilie, agresivitu, učí prosociálnemu a asertívnemu správaniu. Je potrebné povedať, že učitelia boli k štrajku v roku 2012, vyhlásenému OZ PŠaV, a momentálne aj k avizovanému štrajku Iniciatívou slovenských učiteľov nepriamo donútení. Naše rozhodnutie zaujať postoj ku štrajkom vzniklo ako dôsledok zvyšovania náročnosti pracovných úloh nielen z hľadiska moderných technológií, jazykovej gramotnosti, ale i z celkovej zložitosti ekonomických, finančných, edukačných, výchovných, psychologických a socializačných situácií v školskom prostredí, ale i z dôvodu nepriaznivého rozpočtu pre kapitolu školstva a dlhotrvajúceho veľmi nízkeho spoločensko-ekonomického statusu učiteľa.

Odmietame vyhlásenia o politizácii SKU. Počas piatich rokov existencie SKU svojimi pripomienkami, stanoviskami, rokovaniami s ministerstvom a aktívnou účasťou v rôznych pracovných skupinách SKU vysielala odborné signály v mene učiteľov bez nároku na honorár v dobrej viere posúvať problémy školstva do roviny efektivity. Za krátke obdobie našej existencie a podľa individuálnych možností /všetci členovia sú dobrovoľníci, majú svoje zamestnania/ máme za sebou petície, pripomienkovanie zákonov a štátnych vzdelávacích programov, stanoviská, vyjednávania, osobné stretnutia s ministrami, poukazovanie na krízové a dlhodobé problémy, ktoré trápia učiteľov.

Konštatujeme, že napr. logickou argumentáciou a spoločným konsenzom s exministrom a súčasným predsedom parlamentu p. Pellegrinim sa vytvorili systematizované miesta asistentov učiteľov pre deti so ŠVVP. S terajším ministrom p. Draxlerom sme dospeli k dohode zriadiť úrad na právnu ochranu učiteľov, tzv. ombudsmana. Podporili sme petíciu za zjednotenie školstva vyhláseného OZ PŠaV, participovali sme na výzve OZ PŠaV vláde SR v roku 2013 navýšiť financie do školstva. Je faktom, že platy učiteľov sa navyšovali o 5 % niekoľkokrát, štvrtýkrát o 4 %, ale v celkovom náraste odvodenom z veľmi nízkych tarifných platov učiteľov je to zanedbateľné zvýšenie, ktoré nezodpovedá výzve vláde OZ PŠaV z roku 2013, ktorú podpísalo niekoľko stavovských organizácií v spolupráci s OZ PŠaV.

Našou základnou povinnosťou je oboznamovať verejnosť a vládu s aktuálnou situáciou a problémami v školstve. Výzva vláde SR je apel na odstránenie výrazných a dlhodobých sociálno -- ekonomických nerovností v školstve. Budeme sa zapájať do kampaní, podporovať našich kolegov s cieľom získať podporu čo najširšej odbornej a laickej verejnosti.

Sme pripravení pokračovať v konštruktívnej partnerskej komunikácii a spolupráci.

 

Správna rada SKU

2017-02-09T20:22:24+00:00 17. januára 2016|Kategórie: Vyhlásenia|

A DOSŤ!

A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! je občianska kampaň upozorňujúca na krízový stav vzdelávania na Slovensku, ktorý ohrozuje budúcnosť našich detí i celej spoločnosti. Cieľom kampane je donútiť politikov k okamžitému navýšeniu financií do vzdelávania a k naštartovaniu zásadných zmien v školstve. To musí byť prioritou Programového vyhlásenia novej vlády pre roky 2016 - 2020.

 

Úroveň vzdelávania je dnes na Slovensku alarmujúca. Dokazujú to mnohé medzinárodné porovnania, v ktorých sa takmer vo všetkých ukazovateľoch umiestňujeme na chvoste krajín Európskej únie.

  • Vyzývame politické strany, aby predstavili svoju víziu koncepcie a financovania vzdelávania na Slovensku!
  • Vyzývame novú vládu, aby ako jednu z priorít v Programovom vyhlásení zakotvila transformáciu vzdelávacieho systému a navýšenie investícií do vzdelávania na úroveň priemeru krajín Európskej únie!
  • Vyzývame všetkých, ktorým záleží na budúcnosti tejto krajiny, aby pomohli spraviť zo školstva a vzdelávania kľúčovú tému Volieb 2016!

 

Slovenská komora učiteľov plne podporuje túto kampaň a naša prezidentka PaedDr. Mária Barancová je jednou z iniciátoriek kampane. 

 

2017-02-09T20:22:25+00:00 9. novembra 2015|Kategórie: Vyhlásenia|