Výzva členom Slovenskej komory učiteľov k protestnému zhromaždeniu 19. apríla 2016

Programové vyhlásenie vlády nesplnilo očakávania pedagogickej verejnosti. SKU sa ako jeden zo signatárov Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií stotožňuje s vyhlásením, ktoré táto Deklarácia obsahuje.

SKU preto VYZÝVA svojich členov, aby sa zúčastnili protestného zhromaždenia, ktoré organizuje OZPŠaV. Toto zhromaždenie sa bude konať 19. apríla 2016 o 14:00 v Bratislave. Spoločný pochod bude smerovať od Úradu vlády SR  k Národnej rade.

Reakcia SKU na programové vyhlásenie vlády SR

Požiadavky SKU do programového vyhlásenia vlády SR

Deklarácia

2017-02-09T20:22:24+00:00 16. apríla 2016|Kategórie: Vyhlásenia|

Požiadavky SKU do programového vyhlásenia vlády SR v oblasti regionálneho školstva

Úvod

Opatrenia vlády na zlepšenie stavu školstva by mali stáť na troch základných pilieroch:

1. Vízia

Vízia je základným predpokladom. Musí nám byť jasné, ako má vyzerať naše školstvo, čiže úroveň vedomostí a zručností našich žiakov o 5, 10, ale aj 40 rokov, kedy bude Slovenská republika čeliť veľkej výzve udržateľnosti verejných financií vzhľadom na starnutie obyvateľstva. Musíme si vyjasniť, či chceme zaostávať za priemerom vyspelých štátov a našich susedov z V4 alebo chceme dosahovať priemer, či dostať sa nad priemer.

Od tejto vízie by sa mala odvíjať koncepcia na najbližšie obdobie a mala by determinovať tvorbu školskej politiky.

2. Investícia

Investícia do vzdelania je jednou z najvýnosnejších investícií pre spoločnosť i jednotlivca. V strednodobom a dlhodobom horizonte môže zásadným spôsobom zvýšiť HDP a tým aj blahobyt celej spoločnosti.

Investícia by mala vychádzať z vízie, aktuálneho stavu a skutočných možností štátneho rozpočtu.

Školstvo si vyžaduje rozsiahlu investíciu jednak do ľudských zdrojov ako aj materiálno-technického zabezpečenia.

3. Kontrola

Kontrolná činnosť musí byť súčasťou všetkých zmien v školstve. V prvom rade sa musí zamerať na efektívne využívanie všetkých zdrojov. Musí byť schopná včas odhaľovať a eliminovať nehospodárnosť a neúčelnosť vynaložených prostriedkov, v ideálnom prípade by mala vedieť negatívnym javom predchádzať.

V druhom rade je treba neustále kontrolovať plnenie stanovených cieľov, plánov a harmonogramov. Je potrebné vytvoriť kontrolné mechanizmy pre všetky úrovne riadenia a výkonov.

Súčasne je potrebné riadiť sa pri všetkých opatreniach základnými princípmi, zásadami:

1. rovnosť podmienok a príležitostí pre všetkých (žiaci, rodičia, učitelia)

2. transparentnosť - zabezpečiť dostupnosť všetkých informácií o pripravovaných opatreniach, všetkých relevantných podkladov a analýz, ktorými ministerstvo disponuje

3. odbornosť - eliminovať neodbornosť v oblasti riadenia ministerstva, škôl (zriaďovateľ) ako aj v rozpočtových organizáciách

4. využívanie najlepších skúseností - z úspešných postupov a systémov v zahraničí, využitie potenciálu kvalitných učiteľov

5. ambicióznosť cieľov - nebáť sa veľkých výziev, zvyšovať nároky na prácu na všetkých úrovniach - výsledky žiakov, práca učiteľov, práca rozpočtových organizácií ministerstva

6. včasnosť - včasné reagovanie na nepriaznivé trendy, neodkladať zjavne pozitívne opatrenia, plnenie časových plánov a harmonogramov

7. akceptovateľnosť - odbornou verejnosťou, širším politickým spektrom

2017-02-09T20:22:24+00:00 4. apríla 2016|Kategórie: Vyhlásenia|

Stanovisko k vyhláseniam o politizácii SKU

Po dlhých rokoch stagnácie počas všetkých slovenských vlád sa školstvo ocitlo v „krízovom režime“, ktorý zasahuje to najdôležitejšie pre budúcnosť rozvoja krajiny – vzdelanie ako celospoločenskú hodnota.

SKU vytrvalo obhajuje záujmy pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a upozorňuje na všetky neriešené problémy, čo bolo aj cieľom výzvy vláde SR. SKU je odbornou platformou učiteľov, chceme si zachovať status profesionality, preto neorganizujeme štrajky, ale podporujeme kampane a iniciatívy, smerujúce k dôstojnejšiemu postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov.

Protesty sú vo vyspelých demokraciách základným ľudským právom a zároveň častým prostriedkom na presadenie svojich požiadaviek. Sú signálom, že určitá skupina ľudí vyčerpala všetky ostatné nástroje. Aj učitelia sa ocitli v kritickej situácii, na ktorú sa od roku 1989 snažili upozorňovať v kontexte budovania našej krajiny a opatrne žiadali o navýšenie financií do školstva a na mzdy na úroveň vyspelých európskych krajín.

Učiteľ ako profesionál nepodporuje násilie, agresivitu, učí prosociálnemu a asertívnemu správaniu. Je potrebné povedať, že učitelia boli k štrajku v roku 2012, vyhlásenému OZ PŠaV, a momentálne aj k avizovanému štrajku Iniciatívou slovenských učiteľov nepriamo donútení. Naše rozhodnutie zaujať postoj ku štrajkom vzniklo ako dôsledok zvyšovania náročnosti pracovných úloh nielen z hľadiska moderných technológií, jazykovej gramotnosti, ale i z celkovej zložitosti ekonomických, finančných, edukačných, výchovných, psychologických a socializačných situácií v školskom prostredí, ale i z dôvodu nepriaznivého rozpočtu pre kapitolu školstva a dlhotrvajúceho veľmi nízkeho spoločensko-ekonomického statusu učiteľa.

Odmietame vyhlásenia o politizácii SKU. Počas piatich rokov existencie SKU svojimi pripomienkami, stanoviskami, rokovaniami s ministerstvom a aktívnou účasťou v rôznych pracovných skupinách SKU vysielala odborné signály v mene učiteľov bez nároku na honorár v dobrej viere posúvať problémy školstva do roviny efektivity. Za krátke obdobie našej existencie a podľa individuálnych možností /všetci členovia sú dobrovoľníci, majú svoje zamestnania/ máme za sebou petície, pripomienkovanie zákonov a štátnych vzdelávacích programov, stanoviská, vyjednávania, osobné stretnutia s ministrami, poukazovanie na krízové a dlhodobé problémy, ktoré trápia učiteľov.

Konštatujeme, že napr. logickou argumentáciou a spoločným konsenzom s exministrom a súčasným predsedom parlamentu p. Pellegrinim sa vytvorili systematizované miesta asistentov učiteľov pre deti so ŠVVP. S terajším ministrom p. Draxlerom sme dospeli k dohode zriadiť úrad na právnu ochranu učiteľov, tzv. ombudsmana. Podporili sme petíciu za zjednotenie školstva vyhláseného OZ PŠaV, participovali sme na výzve OZ PŠaV vláde SR v roku 2013 navýšiť financie do školstva. Je faktom, že platy učiteľov sa navyšovali o 5 % niekoľkokrát, štvrtýkrát o 4 %, ale v celkovom náraste odvodenom z veľmi nízkych tarifných platov učiteľov je to zanedbateľné zvýšenie, ktoré nezodpovedá výzve vláde OZ PŠaV z roku 2013, ktorú podpísalo niekoľko stavovských organizácií v spolupráci s OZ PŠaV.

Našou základnou povinnosťou je oboznamovať verejnosť a vládu s aktuálnou situáciou a problémami v školstve. Výzva vláde SR je apel na odstránenie výrazných a dlhodobých sociálno -- ekonomických nerovností v školstve. Budeme sa zapájať do kampaní, podporovať našich kolegov s cieľom získať podporu čo najširšej odbornej a laickej verejnosti.

Sme pripravení pokračovať v konštruktívnej partnerskej komunikácii a spolupráci.

 

Správna rada SKU

2017-02-09T20:22:24+00:00 17. januára 2016|Kategórie: Vyhlásenia|

A DOSŤ!

A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! je občianska kampaň upozorňujúca na krízový stav vzdelávania na Slovensku, ktorý ohrozuje budúcnosť našich detí i celej spoločnosti. Cieľom kampane je donútiť politikov k okamžitému navýšeniu financií do vzdelávania a k naštartovaniu zásadných zmien v školstve. To musí byť prioritou Programového vyhlásenia novej vlády pre roky 2016 - 2020.

 

Úroveň vzdelávania je dnes na Slovensku alarmujúca. Dokazujú to mnohé medzinárodné porovnania, v ktorých sa takmer vo všetkých ukazovateľoch umiestňujeme na chvoste krajín Európskej únie.

  • Vyzývame politické strany, aby predstavili svoju víziu koncepcie a financovania vzdelávania na Slovensku!
  • Vyzývame novú vládu, aby ako jednu z priorít v Programovom vyhlásení zakotvila transformáciu vzdelávacieho systému a navýšenie investícií do vzdelávania na úroveň priemeru krajín Európskej únie!
  • Vyzývame všetkých, ktorým záleží na budúcnosti tejto krajiny, aby pomohli spraviť zo školstva a vzdelávania kľúčovú tému Volieb 2016!

 

Slovenská komora učiteľov plne podporuje túto kampaň a naša prezidentka PaedDr. Mária Barancová je jednou z iniciátoriek kampane. 

 

2017-02-09T20:22:25+00:00 9. novembra 2015|Kategórie: Vyhlásenia|

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve

Jedným z hlavných poslaní Slovenskej komory učiteľov ako stavovskej organizácie pedagogických a odborných zamestnancov v školstve je systematická podpora práv a záujmov učiteľov, snaha o zlepšenie ich pracovných podmienok a podmienok k výkonu ich profesie. SKU by v nasledujúcom stanovisku rada zhodnotila, ako sa zmenilo postavenie a ohodnotenie učiteľov za posledné tri roky. 

2017-02-09T20:22:25+00:00 7. októbra 2015|Kategórie: Vyhlásenia|

Stanovisko SKU k obvineniam pracovníkov Základnej školy svätého Františka z Assisi v Bratislave v súvislosti s tragédiou z 30.1.2015

Na základe informácií z médií o obvinení zamestnancov Základnej školy svätého Františka z Assisi v Bratislave v súvislosti s tragickým úmrtím žiaka tejto školy vyjadruje Slovenská komora učiteľov nesmiernu ľútosť nad tragédiou, ktorá natrvalo poznačila rodinu Matúša, ale i všetkých zamestnancov školy.

Chápeme neskutočný smútok rodičov a blízkych. Smútia aj obvinení zamestnanci, ktorí zároveň čelia medializácii a po prípadnom odsúdení im hrozí okrem trestu aj strata zamestnania. Čas sa však nedá vrátiť späť a je ťažké špekulovať, „čo by bolo, keby"... Sme presvedčení, že pedagogickí zamestnanci si plnili svoje úlohy zodpovedne a nemohli predvídať takéto veľké nešťastie. Radosť zo snehu, ktorú chceli dopriať deťom, sa zmenila na veľkú tragédiu nie úmyselným činom či zanedbaním povinností, ale okolnosťami, ktoré môžu prekvapiť každého jedného z nás.

Napriek tomu, že v školách platí množstvo predpisov, žiadne z nich nemôžu nikdy presne popísať situácie, ktoré môžu v škole nastať. Zvlášť, ak svoje zohráva aj nevyspytateľná príroda. V práci sú pedagógovia vystavení nepredvídateľným okolnostiam, ktoré musia riešiť pohotovo, promptne. Nie vždy sa dá odhadnúť sila prírody, a aj tento prípad ukázal, že na základe ľudského pozorovania a úsudku nedokážeme predísť ani takýmto tragédiám.

Učitelia sú každodenne pod veľkým tlakom zo zodpovednosti za žiakov, a keď sa to prejavuje vo vyžadovaní poriadku a disciplíny, sú často kritizovaní rodičmi a verejnosťou, že nedávajú dostatočnú voľnosť a slobodu žiakom. Najbezpečnejším riešením by bolo zostať so žiakmi v škole „s rukami za chrbtom", uvedomujeme si však, že toto nie je cesta pre naše školstvo, a tak musíme každý deň niesť istú mieru rizika.

Pedagogická práca je veľmi náročná práve pre veľkú zodpovednosť za zverené deti, preto kolegom vyjadrujeme týmto vyhlásením našu podporu. Dúfame, že sa budú môcť aj naďalej venovať pedagogickej práci a že čas zahojí aj rany blízkych i pedagógov, ktorých sa tragédia dotýka nielen profesijne, ale i ľudsky a osobne.

 

29. 7. 2015

PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU

Mgr. Vladimír Crmoman, viceprezident SKU

Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident SKU

RNDr. Jana Kontúrová, členka manažmentu SKU

PaedDr. Anna Chlupíková, členka manažmentu SKU

RNDr. Soňa Puterková, členka manažmentu SKU  

PaedDr. Lucia Porubčanská, výkonná riaditeľka SKU

Mgr. Andrea Benková, riaditeľka sekcie MŠ SKU

Eva Kurincová, členka sekcie MŠ SKU

PaedDr. Dagmar Kolevová, výkonná riaditeľka SKU

PaedDr. Jana Brigantová, výkonná riaditeľka SKU

PaedDr. Danka Jarabová, členka manažmentu SKU

Mgr. Mária Peťová, členka manažmentu SKU  

Mgr. Juraj Jonák, člen manažmentu SKU

 

Podporte našich kolegov svojim podpisom i na Changenet.sk

2017-02-09T20:22:25+00:00 30. júla 2015|Kategórie: Vyhlásenia|

Správa o výsledkoch prieskumu zameraného na zmapovanie situácie ohľadom kompetencií zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktoré nadobudli decentralizáciou školstva

Slovenská komora učiteľov začala od marca 2015 realizovať v školách a školských zariadeniach prieskum zameraný na zmapovanie situácie ohľadom financovania cez originálne kompetencie, ako aj na zmapovanie situácie týkajúcej sa ďalších kompetencií zriaďovateľov. Prieskum bol uskutočnený  prostredníctvom online dotazníka  zasielaného školám a školským zariadeniam e-mailom. Presné znenie položiek dotazníka uvádzame tu.

2017-02-09T20:22:25+00:00 24. júna 2015|Kategórie: Vyhlásenia|

Ako Slovenská komora učiteľov vníma súčasné nastavenie kreditového systému

Plné znenie našich odpovedí pre SITA

Prehodnotiť filozofiu kontinuálneho vzdelávania, voči ktorému majú učitelia dlhodobo vážne výhrady, je určite na mieste. Stretávame sa aj s názormi učiteľov, ktorí sú za zrušenie celého kreditového systému. Pohľad učiteľov, a to ako vnímajú súčasné nastavenie kreditového systému SKU, skúmalo formou dotazníka.

2017-02-09T20:22:26+00:00 7. februára 2015|Kategórie: Vyhlásenia|

Vláda nereagovala na výzvu dva roky!

Dňa 30. januára 2013 podpísalo 13 profesijných a odborných organizácií v školstve Výzvu vláde SR, v ktorej konštatujú, že naše školstvo dlhodobo zápasí s viacerými problémami, osobitne s nedostatočným financovaním a odmeňovaním pedagogických a odborných zamestnancov. Partneri sa vo výzve zhodli, že hlavný zdroj financovania vidia v prerozdelení verejných zdrojov.

Podľa našich vedomostí, vláda na výzvu nikdy oficiálne neodpovedala a ani nepodnikla žiadne z opatrení, ku ktorým ju jednotne vyzývajú organizácie priamo zo školského prostredia, ktoré si azda najlepšie uvedomujú nedostatky nášho školského systému.

2017-02-09T20:22:26+00:00 31. januára 2015|Kategórie: Vyhlásenia|