ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Reakcia SKU na Inovovaný štátny vzdelávací program

Reakcia SKU na Inovovaný štátny vzdelávací program

Vážený pán minister!

 

Týmto listom chceme vyjadriť svoju nespokojnosť so smerovaním základného školstva, najmä s požiadavkami, ktoré sa takmer každoročne kladú pred začiatkom školského roka na učiteľov. Reagujeme tak na Inovovaný štátny vzdelávací program, ktorého platnosť sa blíži spolu s 1. 9. 2015.

 

Predpokladali sme, že zavedením iŠVP sa bude opakovať situácia z roku 2008, a preto učitelia písali petíciu za jeho odloženie http://www.peticie.com/isvp. Neboli úspešní, petíciu s viac ako tisíc podpismi učiteľov, rodičov, verejnosti, ktorým záleží na kvalite vzdelávania a ktorí chceli začať diskusiu, ste ignorovali. A tak o niekoľko dní máme zaviesť tento dokument do praxe bez prípravy, len na základe mnohostranového manuálu na tvorbu školských vzdelávacích programov z dielne ŠPÚ a 330 stranového manuálu na tvorbu eŠkVP z dielne Digiškoly.

Chceme, aby ste vedeli, že učitelia (s výnimkou materských škôl) nie sú spokojní. Pre tohtoročnú pseudoreformu ste ich nezískali a tak všetky kroky, ktoré sa udejú, budú formálne a opäť neprispejú k rozvoju vzdelávania. Veríme, že nás pochopíte a situáciu s veľkou nespokojnosťou učiteľov budete riešiť ihneď. Príkladom toho, že sa veci dajú riešiť prakticky, je uchopenie problematiky odbúrania administratívnej záťaže učiteľov. Riešil ju Inštitút vzdelávacej politiky, ktorý sa obrátil na učiteľov priamo z praxe, výborne pripravoval ich stretnutia a postupne sa dostavujú prvé výsledky. Táto pozitívna téma je však nateraz prekrytá „papierovou" inováciou ŠVP, ktorá bude platiť od septembra.

Čo priniesla reforma a tohoročná pseudoreforma školstva? Možno by sa nejaké drobnosti našli, ale nepriniesla to podstatné - zvýšenie kvality vzdelávania. A pritom je to také jednoduché - „spokojný, ohodnotený učiteľ s jednoduchou tabuľkou (čo má učiť a koľko hodín), s dobrou učebnicou, vybavením a voľnými rukami pri výchove". Prečo neustále vymýšľame vylešenia typu prierezové témy, každý rok meníme počet disponibilných hodín, jeden predmet v ročníku prihodíme, ďalší zoberieme, premenovávame plány (z ČTP na TVVP, teraz asi na ročný plán učiteľa), vymýšľame nové a nové predmety, skúmame množstvo usmernení a poznámok so strachom, čo vlastne môžeme a čo nie v tej našej škole učiť? Prečo nikto nevie správne zredukovať obsah učiva, stanoviť len výchovno-vzdelávacie ciele a nechať učiteľa, aby sa mal v triede čas porozprávať so žiakmi, debatovať s nimi o aktualitách života? Vtedy by určite splnil viac prierezových tematík ako je nalinkované. Testovanie 9 a rebríčkovanie? Povedie k tomu, že začneme učiť „pre testy" (už teraz sme nútení posilňovať v 9. ročníku MAT a SJL na 6 hodín). Kedy budeme dostávať od inštitúcií riadny servis a nie mnohostranové príručky?

 

Vytýkame Inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu:

* Nutnosť vytvárať nový ŠkVP. Zmenou učebného plánu sa predsa nemôže meniť profilácia, zameranie, bezpečnosť a ďalšie súčasti už vytvoreného ŠkVP z predchádzajúcich rokov. V praxi to znamená, že budeme mať dva školské vzdelávacie programy.

* Tvorba ŠkVP cez šablónu Digiškola, ktorá mala uľahčiť prípravu ŠkVP, nefunguje bez problémov.

* Zložitosť systému, opísaného v Manuáli - tri možnosti použitia disponibilných hodín majú množstvo ďalších podmienok, čo len naštudovať je náročné, nieto ešte nespraviť chybu.

* V jednom predmete - Technika - sú zaradené dve samostatné oblasti, značne obsahovo a významovo vzdialené. Nájdeme na každej škole schopného kvalifikovaného pedagóga pre oblasť Technika a Ekonomika domácnosti zároveň? Kto je kvalifikovaný pre vyučovanie takéhoto predmetu? Členenie vyučovacích hodín pre tento predmet potrebuje osobitné sledovanie, také je náročné.

* „Žiakom, ktorí sa nebudú učiť druhý cudzí jazyk škola ponúkne iný predmet podľa svojich možností. Je potrebné si uvedomiť, že tieto hodiny sú z rámca voliteľných hodín, ktorých využitie je plne v kompetencii školy"... taktiež - „ ak škola využije disponibilné hodiny na delenie vyučovacieho predmetu RUP, musí počítať s väčšou personálnou náročnosťou" - to znamená, že disponibilné hodiny riešia nekoncepčnosť RUP. Je to najmä obmedzenie slobody škôl, ktoré má pôvod v nedostatku financií.

* Vyznačovanie zmeny kvality výkonu je v praktickom živote školy formálna byrokracia.

* UO v ŠVP sú nejednotné, nemajú jednotnú štruktúru, napriek tomu sa v Manuáli tvrdí, že „Učebnými osnovami školy môžu byť vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí". Podľa UO predmetu SJL nedokáže nik učiť. Dostávame sa tak do stavu, keď si budeme vytvárať vlastné UO, a to nie je žiadne uľahčenie ani pomoc ani reforma k lepšiemu. Každý predmet má v Štátnom vzdel. programe inú formu. Ako pomôžeme učiteľom, aby spolupracovali pri tvorbe UO, keď ani štát nezabezpečil ich jednotnú podobu?

* UO zo ŠVP sa nedajú použiť bez zmeny ako UO ŠkVP - musia si ich učitelia opäť prispôsobovať - viď vyššie, to znamená vytvárať TVVP, po novom Ročný plán učiteľa, čo predstavuje nárast byrokracie.

* Prierezové témy - čistý formalizmus - manuál raz hovorí o možnosti vytvárať kurzy, predmety, akcie, druhýkrát požaduje zapracovanie do UO predmetu. Je to dôležité? Nedá sa to bez toho? Pre koho to robíme? Je kvalitný len ten učiteľ, tá škola, ktorá má vzorne rozpracované prierezové témy v učebných osnovách? Nestrieľame trochu bokom od zvyšovania kvality vyučovacieho procesu? My chceme pracovať, chceme pracovať čo najlepšie, ako vieme. Týmto Vás vyzývame, aby ste nám začali k tomu vytvárať podmienky - možno aj zastavením týchto neefekívnych krokov, ktoré so zvyšovaním kvality vzdelávania nemajú nič spoločné.

 

Ponúkame niekoľko konkrétnych krokov, ktorými sa dajú zmierniť kvalitatívne škody - škody na vzdelávaní žiakov a podmienkach učiteľov:

* ŠPÚ do konca septembra pripraví v reformovaných ročníkoch z každého predmetu elektronickú jednoduchú jasnú tabuľku ako výstup zo vzdelávacieho štandardu, ktorý plní úlohu učebných osnov, kde v jednom stĺpčeku bude čo treba učiť - jednoducho popísaný obsahový štandard, ktorý sa aj zmestí do zápisu v triednej knihe, v druhom koľko hodín, tretí stĺpček zostane pre učiteľa, aby si doplnil navýšenie voliteľných hodín, alebo urobil poznámku o časovom zaradení. Pôjde o vzor - pomôcku pre učiteľov, nie povinnosť. Učiteľom sa ponechá možnosť prispôsobiť si plán podľa svojich potrieb. Elektronická podoba takéhoto dokumentu bude okamžite prakticky použiteľná pre tých učiteľov, ktorí po nej budú chcieť siahnuť, pre ďalšiu prácu s ním.

* Zruší sa vytváranie ďalšieho školského vzdelávacieho programu. Školy si k existujúcim, ktoré vytvárali 6 rokov, len pripoja prílohu - inovovaný učebný plán (1 strana, počty hodín k predmetom).

* Zruší sa povinné zaradenie prierezových tém do ŠkVP. Vzdelávacie štandardy, ktoré vydáva štát, majú už obsahovať všetky výchovné prvky. Ak neobsahujú - je potrebné, aby sa odborníci k nim vrátili, dopracovali ich a doplnili do učebníc chýbajúce témy.

* Začne sa riešiť učebnicová politika, nie prieskumami a dotazníkmi, ale reálne dôjde k jej otvoreniu.

 

 

Cieľom tohto listu nie je boj, nie je ním ani prostá kritika. Vznikol z presvedčenia, že to, čo sa hovorí v zborovniach medzi učiteľmi, sa už musia dozvedieť aj kompetentní, aby práve oni, ktorí môžu niečo zmeniť, videli lepšie situáciu tu dolu, v našich triedach, medzi žiakmi, medzi učiteľmi a pochopili, že nám všetkým naozaj ide o kvalitu vzdelávania a nielen o kvalitu dokumentácie. Veríme, že práve takto príjmete náš list a dúfame v konštruktívnu odpoveď s návrhom ďalšej možnej spolupráce.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU

Mgr. Vladimír Crmoman, viceprezident SKU

Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident SKU

RNDr. Jana Kontúrová, členka manažmentu SKU

PaedDr. Anna Chlupíková, členka manažmentu SKU

PhDr. Soňa Puterková, tajomníčka SKU

PaedDr. Lucia Porubčanská, výkonná riaditeľka SKU

PaedDr. Dagmar Kolevová, výkonná riaditeľka SKU

PhDr. Ján Papuga, PhD., člen manažmentu SKU, predseda SAUS

Mgr. Jaroslava Srničková, členka manažmentu SKU

PaedDr. Danka Jarabová, členka manažmentu SKUDátum pridaniaStreda, 02. September, 2015 @21:17
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované8x
Prečítané6 869x
Hodnotenie článku90% (41x)

Podobné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zuzana Rabčanová napísal:

Výborné! SKU máte moju 100% podporu. Konečne niekto pomenoval jednoducho problém a navyše ponúka rozumné riešenie. Klobúk dolu. Som Vám vďačná.

Plne sa stotožňujem s každým slovom listu. SKU presne pomenovala problém a vyjadrila názor množstva učiteľov. Za náš kolektív vyjadrujem podporu tejto iniciatíve. Reforma reformovaného mieri úplne inde, ako sme dúfali. Ešte sa to dá zachrániť, ale vrchní musia diskutovať s tými dole a nie sa opierať len o ped. teórie…

Zdenka Jeneiová napísal:

Suhlasim.

Mirka napísal:

Uplný súhlas

Zuzana napísal:

ked to tak človek číta, čo vlastne robia na ministerstve uradnici? preco nie su ucebnice? a ked su, preco su na takej urovni ze je cloveku nevolno?

Eleonora napísal:

SKU trafila klinec po hlave. Presne pomenovala chyby a nezmysly v školstve.Ešte čo ma trápi v slovenskom školstve bez peňazí, je to, že vás ani nezamestnajú, keď máte druhú atestáciu a kredity, lebo ste drahá pracovná sila. Riaditelia radšej dajú prednosť nekvalifikovaným, aby šetrili financie školy. Aj s tým treba niečo robiť. Stretla som sa aj s odmietnutím z dôvodu, že riaditeľ chce omladiť školu. A čo my, čo máme vzdelanie a dlhoročné skúsenosti a musíme učiť aspoň do 62.

Ľuboš Michalík napísal:

Výstižne napísané.
Len keby aj zo strany Ministerstva školstva viac počúvali názory učiteľov z praxe. Inštitúcie ako ŠPÚ či MPC ako aj samotné Ministerstvo školstva by si mali plniť lepšie svoje úlohy a byť učiteľom viac nápomocné. Konečne už by mali zrušiť prežité financovanie škôl podľa počtu žiakov. Tiež by bolo potrebné jednoznačne spojiť svoje sily a nevyčítať si navzájom kto je a či vôbec je v nejakých odboroch či organizácii a dohodnúť sa o čo nám ako učiteľom základných-stredných-vysokých škôl ide a ako to spoločne v jednote presadiť a dosiahnuť potrebnú zmenu k lepšiemu. Nestačí o tom len stále rozprávať ale sa naozaj zjednotiť a presadiť to v praxi, lebo potom budeme len sťažujúcimi sa učiteľmi, ktorí si reálne nevedia presadiť svoje oprávnené požiadavky nakoľko sa nevedia ani sami zjednotiť.

Ľuboš Michalík napísal:

Odpoveď pre Eleonora:
Mám podobné skúsenosti. Telefonoval mi zástupca jednej školy že potrebujú nutne informatika a že by ma zobrali ale keď som mu povedal že mám 30 ročnú prax a druhú atestáciu tak mi povedal že vlastne ani nepotrebujú informatika a zavesil telefón. Priznám sa že mi bolo do smiechu(smiech cez slzy) ale je to smutné keď máte už dlhoročné skúsenosti a nechcú Vás lebo by ste boli pre nich drahý – to je tiež jeden negatívny dôsledok financovania škôl podľa počtu žiakov a nie podľa toho aký kvalitní učitelia učia na danej škole – je to choré.
Tiež je choré že kedysi boli učitelia už na dôchodku po 32.rokoch učiteľskej praxe ale dnes platová trieda končí po 32.rokoch a potom stojíte peniazmi v platovke na jednom mieste 5 a viac rokov až pokiaľ nepôjdete do dôchodku. Platovku treba prerobiť aby pokračovala ďalej aj po 32 rokoch pedagogickej praxe. Učitelia si predsa nevymysleli posun odchodu do dôchodku.

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko