Sídlo:

Slovenská komora učiteľov

Novohradská 3
821 09 Bratislava
č. účtu: 2923841499/1100 Tatra banka
IBAN:  SK88 1100 0000 0029 2384 1499
IČO:  42179980
DIČ:  202308677

Korešpondenčná adresa:

Slovenská komora učiteľov

Spojená škola
Novohradská 3
821 09 Bratislava
e-mail: komoraucitelov@gmail.com