Správa zo stretnutí k problematike systému prevencie a podpory v ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania v súvislosti s dokumentom „Učiace sa Slovensko“

Dňa 23. 5. 2017 sa na pozvanie MUDr. Ivana Juráša uskutočnili na pôde MŠVVaŠ SR ďalšie konzultačné stretnutia k problematike systému prevencie, podpory a intervencie pri výchove a vzdelávaní a k problematike predprimárneho vzdelávania. Cieľom stretnutí malo byť hľadanie konsenzu pripomienok k návrhu dokumentu „Učiace sa Slovensko“. Na stretnutí k systému prevencie, podpory a intervencie pri výchove [...]

Správa z rokovania SKU s MŠVVaŠ SR zo dňa 18.09.2014

Slovenská komora učiteľov sa dňa 18. septembra 2014 zúčastnila rokovania na MŠVVaŠ vo veci návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy (2014), ktorý v blízkej budúcnosti čaká schvaľovanie.

Stretnutia sa zúčastnili:

Za SKU: učiteľky materskej školy Mgr. Andrea Benková, PaedDr. Mária Kondelčíková.

Za tím tvorcov nového ŠVP: Prof. PhDr. Branislav Pupala CSc., Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák PhD., Doc. PhDr. Oľga Zápotočná CSc.

Za MŠVVaŠ: Ing. Peter Pellegrini - minister, Ing. Marián Galan - zastupujúci generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva, Ing. Henrieta Crkoňová  - vedúca služobného úradu,  PhDr. Viera Hajdúková PhD. - sekcia regionálneho školstva,  Ing. Ondrej Divinský - riaditeľ odboru základných škôl.

2017-02-09T20:22:26+01:0025. septembra 2014|Kategórie: Správy|Tags: |

HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Mesto Prešov Vás pozývajú 1. - 2. 12. 2011 na vedecko - odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugena Jurzycu.

2017-02-09T20:19:40+01:001. novembra 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , , |