Vyučovanie cudzích jazykov na ŠZŠ pre mentálne postihnutých žiakov z pohľadu špeciálneho pedagóga

V posledných rokoch - najmä následkom vstupu Slovenska do EU- sa pre školstvo otvorili nové úlohy a potreby ,týkajúce sa vzdelávania žiakov v cudzích jazykoch ,ktoré paralelne prejavili so zvyšovaním nezamestnanosti, nárastom migrácie občanov a celých rodín za prácou do zahraničia. Vyskytuje sa problém inklúzie imigrantov medzi obyvateľstvo, spojený so zhoršenou adaptáciou na nové prostredie a sťaženým uplatnením sa na trhu práce.