Zhromaždenie otvoril a viedol Mgr. Ivan Dudáš, viceprezident SKU a výkonný riaditeľ za Košický kraj. Program prebehol tak, ako bol uvedený v pozvánkach zaslaných členom SKU. Účastníkom sa na úvod prihovorila pani prezidentka SKU, PaedDr. Mária Barancová. Vo svojom príhovore zhrnula stručnú históriu vzniku SKU, jej vývoj a prínos pre pedagógov. Takisto informovala o počte členov SKU. Pán Dudáš potom nadviazal informáciou o novej možnosti registrácie do SKU elektronickou formou prostredníctvom portálu zborovna.sk. V tejto súvislosti bola vyslovená aj vďaka pánu Ing. Slavomírovi Rybárovi s ktorým SKU túto spoluprácu cez portál zborovna.sk nadviazala. Poďakovanie pánu Rybárovi patrí za ochotu a ústretovosť v spolupráci so SKU a tiež za sponzorovanie priestorov pre valné zhromaždenie.

Ďalším bodom bola voľba nových výkonných riaditeľov pre Trnavský kraj – za riaditeľku bola zvolená pani PaedDr. Dagmar Kolevová a pre Žilinský kraj – za riaditeľku bola zvolená pani Mgr. Lucia Porubčanská. Následne boli účastníci zhromaždenia informovaní o tom, že sa SKU zaregistrovala medzi organizácie, ktoré môžu poberať príspevky 2 % z daní fyzických osôb. Nakoľko SKU vznikla ako nezisková organizácia a príspevky členov sú na dobrovoľnej báze, je to jeden zo spôsobov financovania SKU. Teda prostredníctvom 2 % z dane a sponzorskými darmi.

Členovia SKU boli oboznámení s výsledkami rokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Počas roka boli na ministerstve vytvorené expertné pracovné skupiny k novelám školských zákonov. V každej skupine mala svojho zástupcu aj SKU. Práca väčšiny skupín nebola doteraz ukončená. Ukončená však bola práca na novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch (317/2009 Z.z.), ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2012. K tejto novele vypracovali za SKU Mgr. Ivan Dudáš a Mgr. Matúš Baňas hromadnú pripomienku. Napokon bolo dosiahnutých viacero zmien v spomínanom zákone, ktoré žiadala SKU a takisto petícia predkladaná v júni 2010 ministerstvu školstva.

Ďalším bodom zhromaždenia bolo informovanie o rokovaniach s vedením NÚCEM-u, ktoré sa týkalo Testovania 9. SKU vzniesla námietky proti skresľovaniu výsledkov tohto testovania. Na podnet SKU bol vypracovaný dotazník, ktorý vyhodnotil postoj učiteľov k Testovaniu 9. Výsledky dotazníka boli poskytnuté NÚCEM-u, ktorý prisľúbil, že ich zohľadní pri príprave ďalšieho testovania. Členovia SKU sa takisto zapojili do projektu debyrokratizácia školstva a tiež s tým súvisiacim projektom bezpapierovej školy. Tieto projekty sú momentálne vo fáze riešenia a prvé výsledky by mali priniesť od nového školského roka.

Na záver celého podujatia boli zhrnuté hlavné ciele SKU na ďalší rok a do budúcna vôbec. Ciele mali možnosť navrhnúť a vyjadriť sa k nim aj účastníci valného zhromaždenia. Hlavnými prioritami SKU na rok 2012 sú:

  1. spolupráca s organizáciami a asociáciami, ktoré sa angažujú v oblasti školstva

  2. spolu s ďalšími organizáciami vytvárať tlak na MŠVVaŠ a ministerstvo financií, aby sa zvýšil objem finančných prostriedkov v školstve

  3. presadzovať potreby zamestnancov školstva prostredníctvom svojich zástupcov v pracovných skupinách na MŠVVaŠ

  4. sfunkčniť orgány Slovenskej komory učiteľov na úrovní obvodov

  5. pomáhať zamestnancom školstva riešiť problémy, ktoré vznikajú pri výkone ich zamestnania, prostredníctvom portálu www.zborovna.sk a stránky www.komoraucitelov.org

  6. sfunkčniť právnu ochranu učiteľov

  7. intenzívne spolupracovať s portálom www.zborovna.sk

  8. prehodnotiť školskú integráciu

  9. pokračovať v rozbehnutých projektoch, do ktorých sú zapojení členovia SKU – debyrokratizácia školstva, analýza Testovania 9…

  10. informovať o aktivitách SKU na stránkach www.zborovna.skwww.komoraucitelov.org

Keďže počet členov SKU stále rastie, je cítiť potrebu organizácie, ktorá sa snaží pedagógov informovať o zmenách a novinkách v školstve, vysvetľovať školské predpisy a hájiť ich záujmy pri tvorbe školskej legislatívy. To bol jeden z hlavných cieľov vzniku SKU a naďalej ostáva tou najdôležitejšou prioritou.

 

                                                                                                       Mgr. Matúš Baňas

                                                                                                               výkonný riaditeľ pre Prešovský kraj