Legislatíva

I keď sa môže zdať, že zákony, vyhlášky, nariadenia, usmernenia a mnohé ďalšie dokumenty súvisiace s prácou a činnosťami v školskom prostredí, sú iba textom na papieri a mali by sa nimi zaoberať právnici, mnohé z nich sú pre nás užitočné a je dobré poznať ich znenie, pretože nám pomáhajú:

  • zorientovať sa v problematike,
  • nastaviť pravidlá na pracovisku,
  • podporiť spoluúčasť na rozhodovaní,
  • zabezpečiť ochranu pred neprimeraným správaním, 
  • predchádzať zneužívaniu moci a rozdeliť ju medzi viacerých, resp. všetkých,
  • vytvoriť postupy pri každodenných situáciách…
SKU_legislativa

Ponúkame Vám prehľad školskej legislatívy, v ktorej nájdete to, čo práve potrebujete.

9/2006 Z. z. MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

64/2015 Z. z. MŠVVaŠ SR o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

65/2015 Z. z. MŠVVaŠ SR o stredných školách

137/2005 Z. z. MŠ SR o školskej inšpekcii

203/2015 Z. z. MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.

231/2009 Z. z. MŠ SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

236/2009 Z. z. MŠ SR o školskom internáte

291/2004 Z. z. MŠ SR z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

305/2008 Z. z. MŠ SR o škole v prírode

306/2009 Z. z. MŠ SR o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

306/2008 Z. z. MŠ SR o materskej škole

307/2008 Z. z. MŠ SR o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

318/2008 Z. z. MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách

320/2008 Z. z. MŠ SR o základnej škole

321/2008 Z. z. MŠ SR o jazykovej škole

322/2008 Z. z. MŠ SR o špeciálnych školách

323/2008 Z. z. MŠ SR o špeciálnych výchovných zariadeniach

324/2008 Z. z. MŠ SR o základnej umeleckej škole

325/2008 Z. z. MŠ SR o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

326/2008 Z. z. MŠ SR o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

330/2009 Z. z. MŠ SR o zariadení školského stravovania

437/2009 Z. z. MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

445/2009 Z. z. MŠ SR o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov