O nás

Slovenská komora učiteľov (SKU) je nezisková, apolitická, mimovládna profesijná organizácia združujúca pedagógov a odborníkov z praxe, pracujúcich s deťmi a mládežou na všetkých typoch a úrovniach škôl a školských zariadení. (od materských až po vysoké školy). 

Sme jedinou stavovskou organizáciou, ktorá od roku 2010 zastupuje všetkých učiteľov bez nároku na honorár. Sme učitelia – dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli nebyť ticho a zobrať svoj učiteľský príbeh do vlastných rúk. 

Pripomienkujeme zákony, rokujeme a zúčastňujeme sa pracovných skupín, predkladáme systémové návrhy, organizujeme petície, prieskumy a kampane v snahe presadiť spoločné požiadavky učiteľov, vyplývajúce z praxe. Pravidelne vydávame stanoviská alebo komentujeme aktuálne dianie v médiách. Denne poskytujeme bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom učiteľského povolania. Máme akreditáciu na poskytovanie vzdelávania v oblasti právneho minima, zameraného na školské prostredie. Vďaka aktívnemu členstvu SKU v Komisii pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje pre PO 1 Vzdelávanie od roku 2015 boli stopnuté, okresané alebo zmenené viaceré nehospodárne projekty.

Naše poslanie

Naším poslaním je pomáhať učiteľom a školám, motivovať ich k pozitívnym zmenám vo svojich vlastných školských komunitách a ozvať sa vždy, keď inštitúcie verejnej moci konajú v neprospech pedagogickej obce. Našou stálou agendou je zvyšovanie spoločenského a ekonomického postavenia pedagogických a odborných zamestnancov. Presadzujeme víziu, v ktorej je učiteľ vnímaný spoločnosťou v prvom rade ako profesionál vo svojom odbore, je mu vytvorená dostatočná personálna a materiálna podpora na to, aby mal priestor svedomito sa pripravovať na svoju činnosť učiteľa bez zbytočnej byrokratickej a administratívnej záťaže. 

“Demokratická trieda stojí na demokratickej zborovni.”

Zasadzujeme sa o zdravé pracovné prostredie, klímu a demokratickú kultúru v slovenskom školstve. Veríme, že participatívny prístup, sloboda prejavu, kritické myslenie, vzájomná úcta a konštruktívne riešenie problémov sa u žiakov budujú cez pedagogické zborovne. Neustále pripomíname nutnosť zvyšovania investícií do vzdelania, kvalita ktorého je nevyhnutná pre blahobyt celej spoločnosti. Zároveň sa snažíme odhaľovať nehospodárnosť a neúčelnosť vynaložených prostriedkov. 

Základné princípy a zásady SKU

  1. rovnosť podmienok a príležitostí pre všetkých (žiaci, rodičia, učitelia)
  2. transparentnosť – zabezpečiť dostupnosť všetkých informácií o pripravovaných opatreniach, všetkých relevantných podkladov a analýz
  3. odbornosť – eliminovať neodbornosť v oblasti riadenia ministerstva, škôl, verejnej správe ako aj v rozpočtových organizáciách
  4. využívanie najlepších skúseností – z úspešných postupov a systémov v zahraničí, využitie potenciálu kvalitných učiteľov
  5. včasnosť – včasné reagovanie na nepriaznivé trendy, neodkladať zjavne pozitívne opatrenia, plnenie časových plánov a harmonogramov
  6. akceptovateľnosť – odbornou verejnosťou, širším politickým spektrom

Členstvo v SKU

V súčasnosti združujeme viac ako tri a pol tisíc pedagógov regionálneho školstva a oslovujeme desiatky tisícov kolegov prostredníctvom sociálnych sietí.

Každý registrovaný člen znamená posilnenie našej vyjednávacej pozície v presadzovaní záujmov nás všetkých. Pridajte sa k nám, dozveďte sa viac o členstve v SKU.

Viac o fungovaní SKU sa dozviete v našich Stanovách.