Tím projektu

Mgr. Vladimír Crmoman

mediálna komunikácia projektu

Vedie Slovenskú komoru učiteľov od začiatku roku 2016. Je učiteľom hudby a umenia na spojenej škole v Bratislave. Spoluzakladal Iniciatívu slovenských učiteľov, pod hlavičkou ktorej organizoval učiteľské štrajky, poukazoval na nejasné výdavky a mrhanie prostriedkov v rezorte školstva. Za svoje aktivity dostal v roku 2013 ocenenie Biela vrana.

RNDr. Soňa Puterková

tvorba školských dokumentov

Pôsobí vo vedení Slovenskej komory učiteľov od roku 2016. V poslednom čase sa v komore aktívne zaoberá poradenstvom v pracovnoprávnej oblasti, spolupracovala na portáli Učíme na diaľku. Je učiteľkou na gymnáziu v Bratislave s aprobáciou matematika- biológia, venuje sa aj vzdelávaniu študentov v oblasti finančnej gramotnosti. Spoluzakladala Iniciatívu slovenských učiteľov.

PaedDr. Viktor Križo, PhD.

demokratizácia a participácia v školách

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. V Komore  učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.

PhDr. Silvia Dončevová, PhD.

výskum projektu

Odborná asistentka na Katedre pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje oblasti sociálnej pedagogiky a sociálnej patológie, teórii výchovy, globálnemu vzdelávaniu a rodovo citlivej pedagogike. Mimo akademického priestoru nachádza inšpiráciu v práci mentora a supervízora v pomáhajúcich profesiách a v mediácii.

PaedDr. Jarmila Javorková

vzdelávanie k projektu

Je učiteľkou  anglického jazyka a dejín umenia na gymnáziu v Bratislave. Spoluzakladala Iniciatívu slovenských učiteľov. Pôsobí v Slovenskej komore učiteľov ako mediátorka, od roku 2015 organizovala kampaň Zber strachu na pomoc obetiam šikany a diskriminácie v školskom prostredí. Je garantom inovačného vzdelávania. Verí, že vzdelanie je cesta k slobode.

Mgr. Mária Rothensteinová

koordinátorka a projektová manažérka projektu

Vyštudovala učiteľstvo primárneho vzdelávania  v Prešove, ktorý si neskôr doplnila o anglický jazyk pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. V rámci pedagogickej praxe sa venuje metódam podporujúcim kritické myslenie, hľadanie potenciálu jednotlivca, projektovému vyučovaniu a inovatívnym prístupom vo vzdelávaní. V súčasnosti sa snaží o rozšírenie vedomostí na MBA, odbor školský manažment.