Stanovy

Stanovy občianskeho združenia

Slovenská komora učiteľov

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je:
  SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV
 2. Oficiálna skratka občianskeho združenia je SKU, názov občianskeho združenia v anglickom jazyku: SLOVAK CHAMBER OF TEACHERS /v skratke SCT/.
 3. Slovenská komora učiteľov sa zriaďuje v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.
 4. Sídlom občianskeho združenia je: Novohradská 3, 821 09 Bratislava
 5. Stanovy SKU upravujú podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti SKU, upravujú podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy SKU, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, ich vzdelávanie, etické zásady výkonu povolania, zriaďovanie a činnosť výkonných zložiek SKU, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie SKU, používanie symbolov SKU, ako aj spôsob udeľovania čestného členstva v SKU.

Článok 2
Právne postavenie SKU

 1. SKU je nezávislá, nezisková, mimovládna stavovská organizácia, ktorá združuje osoby vykonávajúce povolanie učiteľ/ pedagogický a odborný zamestnanec/ v zmysle platných zákonov a sympatizantov učiteľskej profesie.
 2. SKU je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, týmito stanovami a ďalšími vnútornými predpismi SKU prostredníctvom vlastných orgánov samostatne hospodári s vlastným majetkom, majetkom získaným vlastnou činnosťou a so svojimi finančnými zdrojmi.
 3. Pôsobnosť SKU je daná územím Slovenskej republiky.
 4. SKU plní úlohy voči svojim členom a v rámci svojej pôsobnosti.

Článok 3
Ciele a činnosť SKU

 1. Hlavnou činnosťou občianskeho združenia je podpora práv a záujmov učiteľov, snaha o zlepšenie ich pracovných podmienok a podmienok výkonu ich profesie a spolupodieľanie sa na rozvoji školstva.
 2. Cieľom združenia je:
  1. ochrana práv a záujmov svojich členov v súvislosti s výkonom povolania,
  2. poskytovať svojim členom sprostredkovanie odborného, právneho a psychologického poradenstva v súvislosti s výkonom učiteľského povolania,
  3. spolupráca s verejným ochrancom práv, odborom ochrany práv v regionálnom školstve /tzv. školským ombudsmanom/,
  4. spolupráca s Úradom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v dodržiavaní podmienok pre prácu učiteľa,
  5. spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) a inými orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, stavovskými organizáciami, záujmovými profesijnými združeniami v školstve a inými právnickými a fyzickými osobami,
  6. zabezpečuje úlohy stanovené komore zákonom, týmito stanovami a ďalšími vnútornými predpismi SKU, ktoré sa týkajú záujmov a potrieb SKU a vo veciach súvisiacich s výkonom povolania učiteľa,
  7. zúčastňovať sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania učiteľ/ pedagogický a odborný zamestnanec,
  8. podpora profesionálneho rozvoja učiteľov a ostatných pracovníkov podieľajúcich sa na hlavnej činnosti školy a školského zariadenia, umožňuje mnohostrannú spoluprácu a komunikáciu, rozvíja informovanosť členov a nečlenov komory, štátnych a neštátnych vzdelávacích inštitúcií,
  9. organizácia a sprostredkovanie vzdelávania a prednáškovej činnosti, seminárov, konferencií, slávnostných akadémií,
  10. vydávanie odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojim postavením,
  11. poskytuje pomoc v akreditačnom procese kontinuálneho vzdelávania,
  12. organizuje relaxačné, ozdravovacie a iné aktivity na podporu zdravia učiteľov.
 3. Združenie vedie a aktualizuje zoznam svojich členov a vydáva vnútorné predpisy SKU.
 4. Združenie organizuje petície na základe „petičného zákona“.
 5. Združenie vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon.

Článok 4
Členstvo

 1. Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
 2. Členstvo v združení vzniká nasledovnými spôsobmi:
  1. Členstvo v združení vzniká na základe vyplnenia a registrácie prihlášky v súlade so stanovami združenia alebo udelením čestného členstva.
  2. SKU môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju povolania pedagóg, udeliť čestné členstvo.
 3. Druhy členstva:
  1. Riadny člen
   Riadnym členom sa môže stať fyzická osoba po dosiahnutí 18. roku života súhlasiaca so zámermi a cieľmi združenia, ktorá je bezúhonná. Riadny člen má hlasovacie právo. Riadnym členom môže byť učiteľ / pedagogický a odborný zamestnanec v zmysle platných zákonov.
  2. Mimoriadny člen
   Mimoriadnym členom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba bez akéhokoľvek obmedzenia, ktorá súhlasí so zámermi a cieľmi združenia. Mimoriadny člen požíva niektoré výhody člena, nemá však hlasovacie právo a nemôže byť volený do orgánov združenia.
  3. Čestný člen
   Čestným členom sa stáva fyzická osoba rozhodnutím správnej rady. Čestný člen nemá hlasovacie právo. Čestné členstvo zaniká rozhodnutím správnej rady.
 4. Členstvo v združení zaniká nasledovnými spôsobmi:
  1. dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o vystúpení zo združenia,
  2. dňom doručenia rozhodnutia správnej rady o vylúčení člena,
  3. smrťou fyzickej osoby,
  4. zánikom združenia.
 5. Správna rada je oprávnená člena vylúčiť ak:
  1. napriek písomnému upozorneniu opakovane porušil povinnosti člena združenia,
  2. hrubým spôsobom poruší stanovy združenia,
  3. poškodí záujmy združenia.
 6. Vznikom nového druhu členstva zaniká predchádzajúci druh členstva.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

Člen má právo:

 1. podieľať sa na činnosti združenia podľa vlastného rozhodnutia a výberu v zmysle jednotlivých druhov členstva,
 2. požívať služby a výhody členstva poskytované združením v zmysle jednotlivých druhov členstva,
 3. voliť a byť volený do orgánov združenia v súlade so stanovami /okrem mimoriadneho člena/, obracať sa na orgány združenia s podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami,
 4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia podľa dohodnutých pravidiel, podávať návrhy na zmeny stanov združenia v súlade s rokovacím poriadkom valného zhromaždenia.

Každý člen je povinný:

 1. obnovovať členstvo zaplatením povinného ročného členského príspevku /okrem čestného člena/,
 2. výšku povinného ročného členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie na návrh správnej rady,
 3. dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia,
 4. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
 5. šíriť dobré meno združenia.

Článok 6
Ochrana dobrého mena združenia

 1. Dobré meno združenia Slovenskej komory učiteľov nesmie byť využívané a/alebo zneužívané individuálnymi osobami s cieľom osobného prospechu a obohatenia alebo na komerčné a iné účely.
 2. Jednotlivý člen nemôže zastupovať združenie bez poverenia správnou radou. Zneužitie dobrého mena združenia môže byť dôvodom k vylúčeniu zo združenia.

Článok 7
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. valné zhromaždenie – najvyšší orgán,
 2. správna rada,
 3. prezident,
 4. viceprezident,
 5. výkonný manažment,
 6. revízor – kontrolný orgán.

Článok 8
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi.
 2. Členovia valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach valného zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých.
 3. Valné zhromaždenie rozhoduje, schvaľuje, prijíma rozhodnutia a volí nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov.
 4. Riadne valné zhromaždenie zvoláva prezident raz za rok.
 5. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva prezident na základe vlastného uváženia alebo písomnej žiadosti právnej rady.
 6. Valné zhromaždenie môže byť zvolané aj na základe písomnej žiadosti najmenej 1/3 riadnych členov.
 7. Ak štatutárny orgán alebo správna rada nezvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do jedného mesiaca od doručenia ich žiadosti, sú členovia oprávnení zvolať valné zhromaždenie sami.
 8. Valné zhromaždenie je neverejné.
 9. Členovia sa zúčastňujú valného zhromaždenia buď osobne, alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý sa musí preukázať písomnou plnou mocou, udelenou členom združenia. Zástupca môže zastupovať len jedného člena združenia.
 10. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  1. volí a odvoláva členov správnej rady,
  2. volí a odvoláva prezidenta a viceprezidenta,
  3. volí a odvoláva členov výkonného manažmentu,
  4. prijíma a mení stanovy združenia,
  5. schvaľuje ročné strategické ciele združenia,
  6. schvaľuje správy o činnosti orgánov združenia,
  7. schvaľuje rozpočet združenia a správu o hospodárení,
  8. schvaľuje rokovací poriadok,
  9. schvaľuje volebný poriadok,
  10. rozhoduje o zrušení združenia,
  11. rozhoduje o rozdelení likvidačného zostatku.
 11. Valné zhromaždenie vedie prezident alebo ním určená osoba.
 12. Hlasovanie sa riadi platným volebným poriadkom. Zasadnutia valného zhromaždenia sa riadia schváleným rokovacím poriadkom.

Článok 9
Správna rada

 1. Správna rada má 7 až 13 členov, ktorí sú volení na 5-ročné obdobie valným zhromaždením. Každý člen správnej rady zodpovedá za realizáciu a výsledky v konkrétnej oblasti, za ktorú prevzal zodpovednosť.
 2. Správna rada je riadiacim a štatutárnym orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Správna rada riadi činnosť združenia na dennej báze a robí kľúčové rozhodnutia týkajúce sa chodu a rozvoja aktivít združenia, najmä:
  1. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia a správnej rady,
  2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia na každodennej báze,
  3. zabezpečuje realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia,
  4. vypracúva plán činnosti na základe valným zhromaždením schválených ročných strategických cieľov, návrh rozpočtu a správu o činnosti a správu o hospodárení združenia,
  5. zodpovedá za hospodárenie v zmysle rozpočtového rámca a za vedenie účtov združenia a vypracúva účtovnú uzávierku,
  6. predkladá valnému zhromaždeniu informácie o činnosti združenia, správu o činnosti združenia, rozpočet združenia, správu o hospodárení združenia, volebný a rokovací poriadok.
 3. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva prezident alebo člen správnej rady.
 4. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
 5. Správna rada rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia. Správna rada ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
 6. Členom správnej rady sa môže stať riadny člen združenia po dosiahnutí 18. roku. Funkcia v správnej rade je bez finančného ohodnotenia.
 7. Povinnosťami člena správnej rady je:
  1. zúčastňovať sa rokovaní správnej rady,
  2. koordinovať potrebné činnosti v oblasti svojej zodpovednosti.
 8. Člen správnej rady nemôže byť zároveň revízorom.
 9. Správna rada v prípade uvoľnenia z funkcie člena správnej rady môže kooptovať do tejto funkcie člena v súlade s volebným poriadkom. Tento člen zastáva túto funkciu do konca volebného obdobia. Pri uvoľnení viac ako dvoch členov správnej rady sa uskutočnia doplňovacie voľby.
 10. Uvoľnenie z funkcie člena správnej rady môže byť z dôvodu:
  1. odstúpenia,
  2. vylúčenia zo združenia,
  3. odvolania,
  4. úmrtia.
 11. Správna rada je zároveň etickou komisiou na obhajobu záujmov a potrieb učiteľskej profesie a stavovských práv.
 12. Správna rada je oprávnená vylúčiť člena SKU, ak koná v rozpore s čl. 4 odstavec 5, a to dvojtretinovou väčšinou.

Článok 10
Prezident

 1. Prezident je najvyšším predstaviteľom združenia, je štatutárnym zástupcom správnej rady, zastupuje SKU navonok, koná v mene SKU, valného zhromaždenia, správnej rady a výkonného manažmentu SKU.
 2. Zastupuje združenie vo veciach politiky a strategických zámerov a podpisuje rozhodnutia správnej rady. Je priamo volený a odvolávaný valným zhromaždením.
 3. Zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady. V prípade neprítomnosti poverí člena správnej rady jeho zastupovaním.
 4. V rozhodovacom a schvaľovacom konaní Správnej rady SKU má prezident rovnocenné postavenie s ostatnými členmi. V prípade rovnosti hlasov môže prezident použiť ešte jeden rozhodujúci hlas.
 5. Volebné obdobie prezidenta je 5- ročné. Prezident združenia nemôže byť zároveň revízorom.
 6. Prezident je povinný po každej zmene stanov vypracovať úplné znenie stanov a zároveň oznámiť zmenu stanov do 15 dní od jej schválenia písomne Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a pripojiť k oznámeniu zmenu v dvoch vyhotoveniach.

Článok 11
Viceprezident

 1. Viceprezident zastupuje prezidenta v situáciách, kedy ten nemôže vykonávať svoje právomoci.
 2. Viceprezident je volený a odvolávaný valným zhromaždením.
 3. Viceprezident je riadnym členom správnej rady s hlasovacím právom.
 4. Volebné obdobie viceprezidenta je 5-ročné.

Článok 12
Výkonný manažment

 1. Výkonný manažment je volený a odvolávaný valným zhromaždením.
 2. Výkonný manažment pozostáva z regionálnych riaditeľov za jednotlivé kraje a z riaditeľov sekcií.
 3. Člen výkonného manažmentu zodpovedá za činnosť v regióne alebo v sekcii.
 4. Každý člen výkonného manažmentu realizuje ciele a činnosť SKU, predkladá správu o činnosti v regióne alebo v sekcii správnej rade.
 5. Člen výkonného manažmentu má možnosť na základe vlastného uváženia vytvoriť pracovný tím, a to z riadnych členov SKU, ktorí sa budú spolupodieľať na skvalitňovaní školstva v danom regióne alebo riešiť problematiku jednotlivých sekcií.
 6. V prípade odstúpenia, odvolania alebo dlhodobej práceneschopnosti člena výkonného manažmentu, poveruje prezident náhradníka z riadnych členov SKU, a to až do najbližšieho konania valného zhromaždenia.

Článok 13
Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Revízora volí a odvoláva valné zhromaždenie, jeho funkčné obdobie je päťročné.
 2. Úlohy revízora:
  1. kontroluje hospodárenie združenia,
  2. upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenie na ich odstránenie,
  3. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku združenia.

Článok 14
Hospodárenie s majetkom združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, ktorý predkladá správna rada a schvaľuje valné zhromaždenie. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.
 4. Výnosy z majetku združenia a vlastnej činnosti združenia môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
 5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

Článok 15
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a/alebo správnej rady v súlade so stanovami.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, správna rada ustanovuje likvidátora. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia.
 3. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne pre školy a školské zariadenia a charitatívne účely.
 4. Zánik združenia sa musí oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Článok 16
Záverečné ustanovenia

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR.