Výskum

V prvej fáze výskumu (teoretický predvýskum) k projektu Podpora demokratizácie v školách sa zameriavame na identifikáciu a popis toho, ako vnímajú domáci a zahraniční odborníci vzťah medzi kvalitou školského pracovného prostredia (klímy zborovne) a kvalitou vyučovacieho procesu, spokojnosťou učiteľov v práci a žiakov vo vyučovacom procese, štýlom riadenia školy a celkovou kvalitou konkrétnej školy.

V druhej fáze výskumu k projektu realizujeme prieskumnú anketu pre zmapovanie súčasnej situácie a sformulovanie hypotéz kvantitatívnej časti výskumu (dotazník). Cieľom je tiež iniciovanie diskusie o podmienkach práce učiteľov a školských zamestnancov na Slovensku a podpora záujmu o tému v odborných kruhoch. 

V tretej fáze (kvantitatívna časť výskumu – dotazník, kvalitatívna časť výskumu – hĺbkové rozhovory, oral history) pôjde o prehĺbenie doterajšieho poznania o vybraných ukazovateľoch, ktoré sme vyabstrahovali v prvej fáze výskumu (predvýskum). Obe časti výskumu budú realizované v prostredí základných a stredných škôl a s aktérmi, ktorých sa problematika priamo týka. Pre potreby projektu, ktorého je výskum súčasťou, sme sa rozhodli v kvantitatívnej časti zisťovať mieru výskytu vybraných javov a v kvalitatívnej časti ich obsahovú nasýtenosť. Výskumná vzorka kvantitatívnej aj kvalitatívnej časti má charakter zámerného výberu.    

Pracovné fázy výskumu

  1. fáza (predvýskum): júl – október 2020, analýza existujúcich výskumov a dát
  2. fáza: október – január 2021, príprava, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie  (interpretácia) prieskumu pre potreby kampane, príprava a plánovanie kvantitatívnej a kvalitatívnej časti výskumu
  3. fáza: marec – október 2021, realizácia a vyhodnotenie kvantitatívnej a kvalitatívnej časti výskumu

Výskumné ciele

  1. fáza (predvýskum): identifikovať a analyzovať existujúce informácie/výskumné dáta (domáce a zahraničné), sformulovať a popísať teoretický rámec vlastného výskumu, identifikovať indikátory, výskumné premenné a výskumné kategórie.    
  2. a 3. fáza: na základe zistených údajov z vlastného prieskumu a výskumu analyzovať a interpretovať aktuálny stav demokracie v školách, identifikovať pozitíva a negatíva súčasného stavu a navrhnúť kroky na realizáciu zmien súčasného stavu.      

Výskumné metódy

  1. fáza (predvýskum): obsahová analýza textových dokumentov, kritická analýza a komparácia dostupných dát a zistení existujúcich výskumov  
  2. a 3. fáza: prieskumná anketa, dotazník, pološtruktúrované interview, oral history – tematická analýza           

Výskumná vzorka

  1. fáza (predvýskum): existujúce výskumy, správy, štúdie, dokumenty
  2. a 3. fáza: učitelia, pedagogickí a odborní zamestnanci, riaditelia  

Prieskumné premenné: riadiaca moc v škole, atmosféra zborovne, zodpovednosť, deľba moci        

Výskumné premenné: podmienky pracovného prostredia školy (atmosféra, vzťahy, komunikácia, spolupráca), princípy demokracie v riadení (participácia, rovnosť, otvorenosť, transparentnosť, zodpovednosť, deľba moci), pracovnoprávne vedomie zamestnancov,  osobnosť riaditeľa/riaditeľky a štýl riadenia školy

Výsledky prieskumu zborovne

20. apríla 2021

Čo je nové v slovenských zborovniach

22. februára 2022