Výskum

V prvej fáze výskumu (predvýskum) k projektu Podpora demokratizácie v školách sa zameriavame na identifikáciu a popis toho, ako vnímajú domáci a zahraniční odborníci vzťah medzi kvalitou školského pracovného prostredia (klímy zborovne) a kvalitou vyučovacieho procesu, spokojnosťou učiteľov v práci a žiakov vo vyučovacom procese, štýlom riadenia školy a celkovou kvalitou konkrétnej školy.

Na začiatku druhej fázy výskumu k projektu realizujeme prieskum na podporu záujmu o tému a potvrdenie správnosti smerovania výskumu. 

Ďalším krokom je prehĺbenie poznania o vybraných ukazovateľoch, ktoré sme vyabstrahovali v prvej fáze výskumu (predvýskum) – a to v prostredí základných a stredných škôl a s aktérmi, ktorých sa problematika priamo týka. Pre potreby projektu, ktorého je výskum súčasťou, sme sa rozhodli v kvantitatívnej časti zisťovať mieru výskytu vybraných javov a v kvalitatívnej časti ich obsahovú nasýtenosť. Výskumná vzorka kvantitatívnej aj kvalitatívnej časti má charakter zámerného výberu.    

Pracovné fázy výskumu

 1. fáza (predvýskum): júl – október 2020, analýza existujúcich výskumov a dát
 2. fáza: október – november 2020, príprava, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie  (interpretácia) prieskumu pre potreby kampane, príprava a plánovanie kvantitatívnej a kvalitatívnej časti výskumu
 3. fáza: november 2020 – marec 2021, realizácia a vyhodnotenie prieskumu pre potreby kampane, realizácia a vyhodnotenie kvantitatívnej a kvalitatívnej časti výskumu

Výskumné ciele

 1. fáza (predvýskum): identifikovať a analyzovať existujúce informácie/výskumné dáta (domáce a zahraničné), sformulovať a popísať teoretický rámec vlastného výskumu, identifikovať indikátory, výskumné premenné a výskumné kategórie.    
 2. a 3. fáza: na základe zistených údajov z vlastného prieskumu a výskumu analyzovať a interpretovať aktuálny stav demokracie v školách.  

Výskumné metódy

 1. fáza (predvýskum): obsahová analýza textových dokumentov, analýza, interpretácia a komparácia dostupných dát a zistení existujúcich výskumov  
 2. a 3. fáza: prieskumná anketa, dotazník, focus group/pološtruktúrované interview   

Výskumná vzorka

 1. fáza (predvýskum): existujúce výskumy, správy, štúdie, dokumenty
 2. a 3. fáza: učitelia, pedagogickí a odborní pracovníci 

Prieskumné parametre: riadiaca moc v škole, atmosféra zborovne, zodpovednosť, deľba moci    

Výskumné parametre:

 1. Nastavenie demokratických pravidiel fungovania v zborovni 
 2. Vzťahy 
 3. Vzdelávanie učiteľov 
 4. Metódy práce v škole 
 5. Systém hodnotenia 
 6. Byrokracia 
 7. Voľby v škole 
 8. Transparentnosť

Výsledky prieskumu zborovne

20. apríla 2021