Konferencia

SKU zborovna

Konferencia

Slovenskej komory učiteľov

má za cieľ

  • vniesť do diskusie tému demokratizácie v školách,
  • predstaviť výsledky, ktoré sme počas projektu zistili vo výskume,
  • ukázať, ako je možné vytvoriť slobodné prostredie v zborovniach,
  • sprostredkovať návrhy dokumentov, ktoré sú základom vytvárania otvoreného a bezpečného pracovného prostredia.

PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV: 8.30 – 9.00

PREDPOLUDŇAJŠÍ BLOK: 9.00 – 11.35

• Mgr. Vladimír Crmoman: Úvodné slovo a otvorenie konferencie
• JuDr. Žaneta Surmajová, PhD.: Demokratizácia v školskej legislatíve
• Zuzana Bošeľová: Demokracia vo vybraných školách (kazuistiky)

PRESTÁVKA: 10.15 – 10.35

• Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská: Klíma v škole z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie
• prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD: Moc – prostriedok alebo cieľ výchovy?
• PhDr. Silvia Dončevová PhD, PaedDr. Viktor Križo, PhD: Súčasný stav demokracie v slovenských školách – výsledky projektu Podpora demokratizácie v školách

OBED: 11.35 – 12.00

POPOLUDŇAJŠÍ BLOK: 12.35 – 15.30

Virtuálne okrúhle stoly

Vybrané témy:
• Participácia zamestnancov na riadení školy
• Rada školy
• Efektívne pracovné porady
• Hodnotenie školy
• Zamestnanecká alebo pedagogická rada
• Klíma v zborovni

ZÁVER KONFERENCIE: 16.00

Privítanie a predstavenie projektu

Mgr. Vladimír Crmoman

Vedie Slovenskú komoru učiteľov od začiatku roku 2016. Je učiteľom hudby a umenia na spojenej škole v Bratislave. Spoluzakladal Iniciatívu slovenských učiteľov, pod hlavičkou ktorej organizoval učiteľské štrajky, poukazoval na nejasné výdavky a mrhanie prostriedkov v rezorte školstva. Za svoje aktivity dostal v roku 2013 ocenenie Biela vrana.

Demokratizácia v školskej legislatíve

JuDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Pracuje ako generálna riaditeľka legislatívno – právnej sekcie MŠVVaŠ SR, zároveň pracuje ako odborná asistentka v Ústave teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín Paneurópskej vysokej školy.

Demokracia vo vybraných školách (kazuistiky)

Zuzana Bošeľová

Pracuje v Nadácii Milana Šimečku, kde v posledných rokoch hľadá možnosti, ako podporovať obce, školy a iné inštitúcie, aby dokázali zohľadňovať rôznorodosť a budovali inkluzívne prostredie. S Petrom Dráľom a Novým školstvom momentálne reflektuje štvorročnú spoluprácu s tromi školami v rámci projektu Školy pre všetkých. Zaujíma ju, ako reagovať adresne a zároveň poukazovať na prenositeľnú skúsenosť. Študovala etnológiu, čo zásadne ovplyvňuje jej pohľad na svet.

Klíma v škole z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská

Má dlhoročnú prax v školstve ako učiteľka, riaditeľka školy, vedúca expertného tímu pri VÚDPaP-e, členka v pracovných skupinách zriadených ministerstvom školstva. Od novembra 2020 zastáva pozíciu hlavnej školskej inšpektorky s cieľom zmeniť vnímanie škôl voči školskej inšpekcii. Jedna z jej ambícií je, aby bola spätná väzba inšpektorov konštruktívna a empatická.

Moc – prostriedok alebo cieľ výchovy?

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Venuje sa medziľudskej komunikácii, mimosúdnemu riešeniu konfliktov, moci v medziľudskom styku a skupinovej dynamike. Pôsobí na Katedre sociálnej práce KU v Ružomberku a popri tom dlhodobo pracuje individuálne a skupinovo v poradenských, supervíznych a rozvojových programoch.

Súčasný stav demokracie v slovenských školách – výsledky projektu Podpora demokratizácie v školách

PhDr. Silvia Dončevová, PhD.

Odborná asistentka na Katedre pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, výskumníčka, supervízorka a mediátorka V rámci pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje oblasti sociálnej pedagogiky a sociálnej patológie, teórii výchovy, globálnemu vzdelávaniu a rodovo citlivej pedagogike. Mimo akademického priestoru nachádza inšpiráciu v práci mentora a supervízora v pomáhajúcich profesiách a v mediácii.

PaedDr. Viktor Križo, PhD.

Učiteľ a psychológ, pracuje v štátnom poradenskom centre a koordinuje Centrum inkluzívneho vzdelávania. Zaujíma sa dlhodobo o problematiku demokratizácie v školách nielen na úrovni triedy, ale aj zborovne a systému.

Termín konania: 29. január 2022 (sobota)

Konferencia sa bude konať počas víkendu, aby sa jej mohlo zúčastniť čo najviac pedagogických a odborných zamestnancov.

Podrobné informácie o programe budú zaslané najneskôr týždeň pred konaním konferencie.

Otázky týkajúce sa konferencie píšte na zaverecna.konferencia@sku.sk