O projekte

Demokratická trieda stojí na demokratickej zborovni

Ako zmeniť kultúru fungovania a riadenia školy? Je to jedna z najťažších úloh. Stáročia sme boli hierarchicky a mocensky nastavení. Je čas to zmeniť a tak príkladom dospelých vytvárať to najzdravšie prostredie pre žiakov, prevenciu pred šikanovaním a extrémizmom, slobodné a otvorené, kriticky mysliace prostredie pretekajúce od zborovne do každej žiackej triedy. Našim cieľom je prostredníctvom výskumu, vzdelávania, návrhov dokumentov a mediálnych výstupov ukázať, ako je možné podporiť demokratické princípy v každej zborovni a vniesť zmenu klímy na každé pracovisko s presahom na žiaka.

O projekte

Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ realizuje Slovenská komora učiteľov v rámci programu Active Citizens Fund – Slovakia, Téma 2 – Obhajoba verejných záujmov – Strategické granty. Projekt  oficiálne odštartoval dňa 1. 7. 2020 podpisom zmluvy medzi SKU a Nadáciou otvorenej spoločnosti a bude sa realizovať do februára 2022. Projekt je financovaný z grantového programu Active Citizens Fund- Slovakia a spolufinancovaný SKU.

Čo nás priviedlo k projektu?

  • Naše skúsenosti z kampane „Zber strachu“, v ktorej nám pedagógovia popísali mnohé problematické skúsenosti v ich školskej praxi;
  • zistenia z poradenskej práce SKU o absentujúcich zručnostiach pedagógov, ktoré sú potrebné na uplatnenie ich zamestnaneckých potrieb;
  • nemožnosť z dostupných materiálov zistiť, aká je miera demokracie v školských zborovniach na Slovensku;
  • potreba pomôcť učiteľom praktickými návodmi v ich zamestnaní.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

  • Priniesť tému demokratizácie zborovní do školského priestoru;
  • zvýšiť právne povedomie pedagógov v oblasti uplatňovania svojich práv;
  • pomôcť začínajúcim pedagógom v prvých rokoch ich praxe;
  • zlepšiť prostredie v školách v prospech uplatňovania demokratických princípov riadenia;
  • preniesť praktické skúsenosti do školských dokumentov;
  • prispieť k skvalitneniu školských zákonných noriem.

Ako sa môžete do projektu zapojiť vy?