Diskusie

Počas trvania projektu “Podpora demokratizácie v školách” plánujeme online diskusie s odborníkmi k témam, ktoré sú jeho súčasťou. V živom vysielaní budeme diskutovať o tom ako vyzerá demokracia na slovenských školách, čo sú kritériá, ktoré podmieňujú demokratické prostredie, akým spôsobom je možné zachytiť a nastaviť ukazovatele demokratického riadenia, vzťahov, procesov, ktoré ovplyvňujú zmenu a vytváranie klímy smerom k slobodnému, zodpovednému a participatívnemu pracovnému prostrediu … Pozrite si naše diskusie.

Podpora demokratizácie v školách

Otvorenie témy demokracie na školách nie ani tak z pohľadu podpory žiakov a ich vzdelávania, ale z pohľadu fungovania zborovní a pracovných vzťahov.

Výskum zborovne

Prezentovať/zmapovať aktuálne zahraničné a domáce výskumy v oblasti školského prostredia (školská klíma) a jej vplyvu na vyučovací proces..

Autoevalvácia v prostredí školy