Dokumenty

Transparentný výber riaditeľov škôl

16. júna 2021

Výsledky prieskumu zborovne

20. apríla 2021

Návrhy Slovenskej komory učiteľov k účinnej prevencii šikanovania v školách

25. júna 2020

Správa SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení PZ v RŠ

16. septembra 2019

Etický kódex učiteľa

5. júna 2017

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k inklúzii na Slovensku

10. februára 2017

Požiadavky Slovenskej komory učiteľov do programového vyhlásenia vlády SR

4. apríla 2016

Správa o výsledkoch prieskumu zameraného na zmapovanie situácie ohľadom financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie

14. decembra 2015

Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky

21. októbra 2015

Stanovisko SKU k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov

7. októbra 2015

Statement and Recommendations – Slovak Chamber of Teachers

28. januára 2015

Opinion of the Slovak Chamber of Teachers

2. júla 2014

Odporúčania Slovenskej komory učiteľov k zmenám
v školstve

31. marca 2012