Vzdelávanie

Milí kolegovia a kolegyne,

v súlade so zmenami v Zákone č. 138/2019 platnými od januára 2022 sme pre Vás pripravili sériu 6 a 7 hodinových vzdelávaní, ktoré môžete absolvovať jednotlivo, alebo si z nich môžete vyskladať 50 hodín akreditovaného inovačného vzdelávania.

V našich vzdelávaniach  nielen pedagogickí a odborní zamestnanci, ale aj rodičia, zriaďovatelia a záujemci môžu získať poznatky z oblasti pedagogických záležitostí,  pracovnoprávnych vzťahov, ako aj etických princípov a fungovaní kľúčového orgánu demokracie školy – rady školy.

Ak ste sa  začali vzdelávať od 1. 1. 2022 a chcete získať Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, musíte potrebných 50 hodín na získanie akreditovaného inovačného vzdelávania, za ktoré Vám následne patrí príplatok k funkčnému platu vo výške 3%,  absolvovať u jedného poskytovateľa.

Záujemcovia z radov pedagogických a odborných zamestnancov o získanie osvedčenia pre účely využitia 3%  príplatku  za profesijný rozvoj za absolvovanie 50 hodín inovačného vzdelávania,  pozrite si bližšie podmienky TU.

Ohodnotenie naše vzdelávania môžete v našom krátkom hodnotiacom DOTAZNÍKU, ktorým s radosťou napĺňame  zákonné povinnosti hodnotenia a spätnej väzby k vzdelávaniu, ako sme to roky pre väčšiu transparentnosť vzdelávania  žiadali.

Priemerná spokojnosť účastníkov s našim vzdelávaním je 4,81 (max. je 5).

Ponúkame vám akreditované inovačné vzdelávanie, a to pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov.

Získate:

  • prehľad v školskej legislatíve, 
  • stratégie a metódy k zlepšeniu klímy na pracovisku,
  • praktické zručnosti pri riešení konfliktných situácií,
  • materiály a prezentácie ku vzdelávacím témam,
  • osvedčenie o inovačnom vzdelávaní po absolvovaní vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín.

PRIPOMÍNAME

Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 a) si môže pracovník uplatniť príplatok až po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.  Po absolvovaní každého vzdelávania vám vydáme Potvrdenie o absolvovaní, ktoré môžete využiť pri tvorbe atestačného portfólia.

Viac informácií môžete získať na vzdelavanie@sku.sk.