Dokumenty

K tvorbe školských dokumentov v projekte Podpora demokratizácie v školách nás priviedlo zistenie, že v praxi na školách mnohé z nich absentujú. Mnohé školy nemajú vlastný pracovný poriadok, rokovací poriadok a ďalšie usmernenia, zamestnanci nie sú zorientovaní v pravidlách, ktorými sa ich škola riadi v pracovnoprávnych vzťahoch. Často sú preto ponechaní na svojvôľu vedenia školy. 

Radi by sme prostredníctvom týchto dokumentov vniesli väčšiu mieru demokracie a participácie pedagogických zborov na rozhodnutiach školy. Predstavíme Vám dokumenty, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia pre vedenie škôl, zriaďovateľa, pedagogických a odborných zamestnancov. 

Jeden z prvých dokumentov, ktorý predstavíme, je nastavenie demokratických pravidiel pre zmysluplné a funkčné pôsobenie rady školy, spôsob voľby riaditeľky/riaditeľa školy alebo školského zariadenia a tiež rokovací poriadok pedagogickej rady. 

Transparentný výber riaditeľov škôl

16. júna 2021

Štatút Rady školy – vzorový dokument_pdf

15. júna 2021

Štatút Rady školy – vzorový dokument_doc

15. júna 2021