Dokumenty

K tvorbe školských dokumentov v projekte Podpora demokratizácie v školách nás priviedlo zistenie, že v praxi na školách mnohé z nich absentujú. Mnohé školy nemajú vlastný pracovný poriadok, rokovací poriadok a ďalšie usmernenia, zamestnanci nie sú zorientovaní v pravidlách, ktorými sa ich škola riadi v pracovnoprávnych vzťahoch. Často sú preto ponechaní na svojvôľu vedenia školy. 

Radi by sme prostredníctvom týchto dokumentov vniesli väčšiu mieru demokracie a participácie pedagogických zborov na rozhodnutiach školy. Predstavíme Vám dokumenty, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia pre vedenie škôl, zriaďovateľa, pedagogických a odborných zamestnancov. 

Jeden z prvých dokumentov, ktorý predstavíme, je nastavenie demokratických pravidiel pre zmysluplné a funkčné pôsobenie rady školy, spôsob voľby riaditeľky/riaditeľa školy alebo školského zariadenia a tiež rokovací poriadok pedagogickej rady. 

Transparentný výber riaditeľov škôl

16. júna 2021

Štatút Rady školy – vzorový dokument_pdf

15. júna 2021

Štatút Rady školy – vzorový dokument_doc

15. júna 2021

Pracovný poriadok v školstve – návrhy a podnety_pdf

10. septembra 2021

Otázky a odpovede o právach a povinnostiach zamestnancov a zamestnávateľov v školstve_pdf

10. septembra 2021

Metodické usmernenie k Radám škôl_pdf

14. septembra 2021

Príloha 1. Batéria testových úloh na výberové konanie na riaditeľa školy_pdf

Príloha 2. Batéria kritérií na posudzovanie kandidátov
na výberové konanie na riaditeľa školy_pdf

Metodické usmernenie k Radám škôl_doc

14. septembra 2021

Príloha 1. Batéria testových úloh na výberové konanie na riaditeľa školy_doc

Príloha 2. Batéria kritérií na posudzovanie kandidátov
na výberové konanie na riaditeľa školy_doc

Zástupcovia zamestnancov a odborovej organizácie v školách a školských zariadeniach_pdf

29. septembra 2021

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo svetle paragrafov_pdf

29. septembra 2021

Rokovací poriadok pedagogickej rady – vzorový dokument _pdf

29. septembra 2021

Rokovací poriadok pedagogickej rady – vzorový dokument _doc

29. septembra 2021