Články

1. Sociálne prostredie školy a jeho vplyv na kvalitu práce učiteľov a žiakov (Silvia Dončevová, Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK Bratislava):   teoretická analýza existujúcich výskumných zistení o vplyve pracovného prostredia učiteľov na kvalitu práce učiteľov a žiakov. V štúdii sú analyzované vybrané parametre pracovného prostredia učiteľov (zborovní) a uvedené do kontextu s klímou tried, spokojnosťou učiteľov v práci a spokojnosťou žiakov vo výchovnovzdelávacom procese. Text je čiastkovým výstupom v rámci projektu č. T2-2020-013 Podpora demokratizácie v školách, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia a financovaný prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014 – 2021.
(Pedagogika a andragogika I., s. 186) https://spaeds.sk/wp-content/uploads/2022/03/Zbornik-Dni-pedagogiky-a-andragogiky-do-tlace.pdf

2. Kvalita pracovného prostredia a spokojnosť pedagogických a odborných zamestnancov v škole (Silvia Dončevová, Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK Bratislava): analýza existujúcich výskumných údajov, štatistík a zistení vlastného prieskumu medzi učiteľmi, pedagogickými a odbornými zamestnancami. Text je čiastkovým výstupom v rámci projektu č. T2-2020-013 Podpora demokratizácie v školách, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia a financovaný prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014 – 2021.
(Vedecký časopis Pedagogika.sk, s. 256) http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-12/cislo-4/pedagogika_4_21.pdf

3. Nové výzvy v oblasti výberu riaditeľov škôl (1. a 2.) (Silvia Dončevová, Viktor Križo): prieskum medzi zriaďovateľmi v súvislosti s výberom riaditeľov škôl, výzvy a riziká, moc a demokracia v školskom prostredí. Text je čiastkovým výstupom v rámci projektu č. T2-2020-013 Podpora demokratizácie v školách, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia a financovaný prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014 – 2021. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, roč. 16, č. 9. 256-272 s. ISSN 1336-9849.