Akreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov

Slovenská komora učiteľov prichádza s ponukou akreditovaného inovačného vzdelávania s názvom Nastavenie demokratických procesov v školskom prostredí v oblasti profesijného rozvoja pre pedagogických a odborných zamestnancov. Vyberte si z ponuky našich vzdelávaní a prehĺbte si vedomosti v oblasti školskej legislatívy, práce školských orgánov či  pedagogickej dokumentácie. Spoznajte stratégie a metódy k zlepšeniu klímy a nastaveniu  demokratických  procesov na Vašom pracovisku. 

Jednotlivé vzdelávania môžu absolvovať aj pedagogickí a odborní  zamestnanci, ktorí nepotrebujú získať osvedčenie. Účasťou na vzdelávaní si inovujete  kompetencie v oblasti profesijného rozvoja v súlade s Pokynom ministra  č. 39/2017,  preto vám  o absolvovaní každého vzdelávania vydáme potvrdenie s informáciou o získaných kompetenciách pre účely atestačného portfólia.

Záujemci o získanie osvedčenia o inovačnom vzdelávaní absolvujú vzdelávanie v rozsahu najmenej 25 hodín vzdelávania. Po absolvovaní ďalších 25 hodín inovačného vzdelávania vám prináleží príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 % – 9 %. Ponuku vzdelávaní budeme pre vás postupne rozširovať.

AKO ZÍSKATE OSVEDČENIE O INOVAČNOM VZDELÁVANÍ

1. Pre získanie osvedčenia po 25 hodinách  absolvujte 16 hodín prezenčného vzdelávania (4 vzdelávania)  a získajte 9 hodín dištančného vzdelávania štúdiom materiálov ku každému vzdelávaniu (4 hodiny)  a za vypracovanie dištančných úloh (5 hodín). Dištančné úlohy sú obodované podľa zložitosti.  Vybrať si môžete z ponuky zadaní, ktoré nájdete v dokumente Dištančné úlohy.

2. Pre získanie osvedčenia po  50 hodinách   absolvujte 32 hodín prezenčného  vzdelávania (8 vzdelávaní) a  18 hodín dištančného vzdelávania získate štúdiom materiálov ku každému vzdelávaniu (8 hodiny)  a za vypracovanie dištančných úloh (10 hodín).  Dištančné úlohy sú obodované podľa zložitosti.  a  účastník si z nich vyberie podľa záujmu.  Vybrať si môžete z ponuky zadaní, ktoré nájdete v dokumente Dištančné úlohy.

3. Po absolvovaní 4 alebo 8  akreditovaných vzdelávaní nám zašlete na mailovú adresu ulohy@sku.sk správu, do ktorej napíšete názvy absolvovaných vzdelávaní a priložíte  vypracované úlohy.

4. Vyplníte formulár s osobnými údajmi, ktoré potrebujeme pre vystavenie osvedčenia.

5. Dohodneme si  termín na prezentovanie a diskusiu k vypracovaným úlohám.

6. Po úspešnom absolvovaní záverečnej prezentácie vám vydáme Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. Osvedčenie vám zašleme poštou na vami určenú adresu.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Sú všetky ponúkané vzdelávania akreditované?

Áno, všetky vzdelávania v ponuke SKU sú akreditované. Môžete si z nich vybrať a podľa vášho záujmu.

Aké kompetencie získam?

V rámci akreditovaného vzdelávania si prehĺbite, rozšírite a inovujete kompetencie v oblasti profesijného rozvoja v súlade s  Pokynom ministra č.  39/2017:

 3.1 Plánovať a realizovať svoj porofesijný rast a sebarozvoj

 3.2 Stotožniť sa as profesijnou rolou a organizáciou

Ak sa  rozhodnem absolvovať viac ako 25 hodín vzdelávania, musím žiadať o osvedčenie aj po 25 hodinách?

Nie. Dajte nám vedieť až po absolvovaní všetkých Vami vybratých vzdelávaniach. Nezabudnite vypracovať primeraný počet dištančných úloh.  Pri nahlasovaní postupujete podľa pokynov v texte Ako získate osvedčenie.  

Čo ak vypracujem dištančné úlohy nesprávne?

Takáto situácia nenastane. Dištančné úlohy sú koncipované tak, aby ste tvorivo využili kompetencie získané počas vzdelávaní alebo aby vám pomohli pri sebareflexii.

Ak prebehne záverečná prezentácia?

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.  Po úspešnom odprezentovaní dištančných úloh bude nasledovať  neformálny rozhovor o vedomostiach a zručnostiach, ktoré ste nadobudli absolvovaním vzdelávaní. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude záverečná prezentácia realizovaná online.

Aké sú podmienky získania príplatku za profesijný rozvoj?

Podmienky získania príplatku za absolvovanie inovačného vzdelávania ukotvuje § 64  Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch následovne:

  • rozsah vzdelávania najmenej 50 hodín
  • súlad profesijného rozvoja pedagóga s potrebami školy, školského zariadenia alebo sociálneho zariadenia sa vyznačí v pláne profesijného rozvoja
  • najmenej dva roky výkonu pracovnej činnosti