Akreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov

Slovenská komora učiteľov prichádza s  ponukou akreditovaného inovačného vzdelávania s názvom Nastavenie demokratických procesov v školskom prostredí v oblasti profesijného rozvoja pre pedagogických a odborných zamestnancov. Vyberte si z ponuky našich vzdelávaní a prehĺbite si vedomosti v oblasti školskej legislatívy, práce školských orgánov či  pedagogickej dokumentácie. Spoznajte stratégie a metódy k zlepšeniu klímy a nastaveniu  demokratických  procesov na Vašom pracovisku.

Jednotlivé vzdelávania môžu absolvovať aj pedagogickí a odborní  zamestnanci, ktorí nepotrebujú získať osvedčenie. Účasťou na vzdelávaní si inovujete  kompetencie v oblasti profesijného rozvoja v súlade s Pokynom ministra  č. 39/2017,  preto vám  o absolvovaní každého vzdelávania vydáme potvrdenie s informáciou o získaných kompetenciách pre účely atestačného portfólia.

Záujemcovia o získanie osvedčenia o inovačnom vzdelávaní absolvujú vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín vzdelávania. Po absolvovaní 50 hodín inovačného vzdelávania vám prináleží príplatok za profesijný rozvoj vo výške troch %.

AKO ZÍSKATE OSVEDČENIE O INOVAČNOM VZDELÁVANÍ

1. Pre získanie osvedčenia absolvujte najmenej 40 hodín vzdelávania, ktoré si môžete skombinovať podľa záujmu z ponuky našich vzdelávaní s dotáciou 6 (3 hodiny prezenčne a 3 hodiny dištančne)  alebo 7 hodín (4 hodiny prezenčne a 3 hodiny dištančne).

2. Vypracujete dištančné úlohy  v rozsahu najviac 10 hodín.  Dištančné úlohy sú obodované podľa zložitosti (2 alebo 3 body)   a  účastník si z nich vyberie podľa záujmu.  Vybrať si môžete z ponuky úloh,  ktoré nájdete v dokumente Dištačné úlohy.

3. Po absolvovaní potrebného počtu   akreditovaných vzdelávaní nám zašlete na mailovú adresu ulohy@sku.sk správu, do ktorej napíšete názvy absolvovaných vzdelávaní a priložíte vypracované úlohy.

4. Pripíšte osobné údaje, ktoré potrebujeme pre vystavenie osvedčenia (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia) a adresu, na ktorú Vám osvedčenie pošleme.

5. Dohodneme si  termín na prezentovanie a diskusiu k vypracovaným úlohám.

6. Po úspešnom absolvovaní záverečnej prezentácie vám vydáme Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. Osvedčenie vám zašleme poštou na vami určenú adresu.

7. Osvedčenie predložíte zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o priznanie príplatku za profesijný rozvoj.  Príplatok za profesijný rozvoj Vám bude vyplácaný od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po dobu siedmich rokov (3% za každých 50 hodín inovačného vzdelávania, najviac však do výšky 12%).

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Sú všetky ponúkané vzdelávania akreditované?

Áno, všetky vzdelávania v ponuke SKU sú akreditované. Môžete si z nich vybrať a podľa vášho záujmu.

Aké kompetencie získam?

V rámci akreditovaného vzdelávania si prehĺbite, rozšírite a inovujete kompetencie v oblasti profesijného rozvoja v súlade s  Pokynom ministra č.  39/2017:

 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj a 3.2 Stotožniť sa s profesijnou rolou a organizáciou

Čo ak vypracujem dištančné úlohy nesprávne?

Takáto situácia nenastane. Dištančné úlohy sú koncipované tak, aby ste tvorivo využili kompetencie získané počas vzdelávaní alebo aby vám pomohli pri sebareflexii.

Ako prebehne záverečná prezentácia?

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.  Po úspešnom odprezentovaní dištančných úloh bude nasledovať  neformálny rozhovor o vedomostiach a zručnostiach, ktoré ste nadobudli absolvovaním vzdelávaní. Záverečná prezentácia bude realizovaná online.

Aké sú podmienky získania príplatku za profesijný rozvoj?

Podmienky získania príplatku za absolvovanie inovačného vzdelávania ukotvuje § 64  Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch nasledovne:

  • rozsah vzdelávania najmenej 50 hodín
  • súlad profesijného rozvoja pedagóga s potrebami školy, školského zariadenia alebo sociálneho zariadenia sa vyznačí v pláne profesijného rozvoja
  • po úspešnom absolvovaní adaptačného vzdelávania

Mám nárok na pracovné voľno za vzdelávanie?

Pedagogickému a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu 5 dní každom kalendárnom roku na profesijný rozvoj (§ 82 ods (1) písm. a) Zákona č. 138/2019 Z.z.  Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec po dohode so zamestnávateľom.

Mám nárok na nadčasové hodiny, ak vzdelávanie prebieha v popoludňajších hodinách alebo cez víkend?

Po dohode so zamestnávateľom, ktorý Vám môže účasť na vzdelávaní nariadiť ako prácu nadčas. 

Mám nárok na preplatenie vzdelávania?

Náklady spojené s financovaním inovačného vzdelávania hradí účastník, ale podľa § 63 ods (4) písm. b) Zákona č. 138/2019 Z.z. môže vzdelávanie hradiť zamestnávateľ alebo zriaďovateľ. 

Akreditácia v kocke – podrobný popis inovačného programu

Oprávnenie na poskytovanie akreditovaného vzdelávania