Otázky SKU kandidátom na prezidenta SR

$(function() { $( “#accordion” ).accordion({ active: false, collapsible: true, heightStyle: “content” }); });

(po kliknutí na meno kandidáta sa Vám otvorí jeho odpoveď)

Stanislav Martinčko

Vážení slovenskí učitelia,
ešte počas štrajku som Vaše kroky podporil a prihlásil som s podporou pre Vás. Spomínam si veľmi rád na moju prvú učiteľku a na jej oddanosť s akou nás učila, keď som ako 9-ročný hrával divadlo pod jej režisérskou taktovkou.
1. Je aj teraz medzi Vami dostatok dobrých učiteľov, aj oddaných svojej práci tak, že mnoho ich práce je len zadarmo. Sú Vás tisíce , ktorí svoju prácu máte radi, sú Vás tisíce, ktorí so stavom školstva v akom je teraz nie sú spokojní. Nechcem Vás zaťažovať dlhou analýzou tohto stavu a na to stačí jedna veta : “Ryba smrdí od hlavy”. Spoločnosť musí nájsť dostatok odvahy tieto smradľavé rybie hlavy odstrániť a nahradiť ich schopnými a živými hlavami. Len tak sa môže učiteľský stav spolu so spoločnosťou pohnúť dopredu. Dnešný výsledok smradľavých rybacích hláv je ten, že ani jedna univerzita zo Slovenska sa svojou úrovňou nedokáže umiestniť ani do 500 miesta v rámci univerzít. Čo je alarmujúci stav.
2. + 3. Keď vymeníme rybie hlavy s nimi aj ostatné hlavy, ktoré do systému nepatria, budem prvý, ktorý sa zasadí za to aby do zodpovedných funkcií prišli ľudia, ktorí budú rešpektovať najmä to prečo sú vo funkcii, povyhadzujú z funkcií ľudí , ktorí sa len priživujú a nič nerobia, začnú gazdovať a nie plytvať. Potom aj učitelia môžu dostavať plat, ktorý im zabezpečí dôstojný život a nie ako teraz živorenie.

Andrej Kiska

1. Ako hodnotíte súčasnú úroveň a vývojové tendencie školstva v SR aj z hľadiska medzinárodného porovnania?
Žiaľ, systém vzdelávania na Slovensku je jedným z najvážnejších problémov našej spoločnosti. Medzinárodné porovnania ukazujú, že naši žiaci a študenti v medzinárodnej konkurencii zaostávajú. Je to veľký problém dnes, ale ešte väčší problém do budúcnosti. Slovensko bude úspešná krajina iba vtedy, ak bude mať vzdelaných mladých ľudí. Na to potrebujeme školy financované podľa kvality a výsledkov, školy, ktoré sú schopné reagovať na požiadavky praxe.
2. Akými konkrétnymi krokmi by ste v prípade Vášho zvolenia za prezidenta SR chceli pozitívne ovplyvňovať dianie v školstve?
Prezident môže apelovať na vládu a parlament, aby vrátili učiteľovi postavenie, aké mu v kultúrnej spoločnosti patrí. Učiteľské povolanie sa musí stať atraktívnym pre kvalitných mladých ľudí. Som pripravený prispieť k tomu, aby sme na Slovensku stredné a vysoké školstvo financovali podľa kvality a aby bolo dôležitým kritériom uplatnenie absolventov v praxi.
3. Ako vnímate súčasné postavenie učiteľa v našej spoločnosti a ohodnotenie jeho práce? Koľko percent z priemerného platu ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí by podľa Vás mal dosahovať učiteľ na Slovensku?
Myslím si, že učitelia na Slovensku potrebujú dostať viac priestoru na prácu so žiakmi a študentmi, na tvorivosť. Dnes sú zavalení byrokraciou, neustálymi nepremyslenými zmenami v obsahu vzdelávania. A, samozrejme, sú slabo platení. Považujem za dôležité, aby vláda a parlament v rámci možností vo verejných financiách zvyšovali mzdy učiteľov. Za rovnako dôležité považujem, aby sa vytvorili podmienky na lepšie ohodnotenie tých najlepších pedagógov. Iba tak budú motivovaní odovzdať našim deťom to najlepšie.

Milan Melník

1. Ako hodnotíte súčasnú úroveň a vývojové tendencie školstva v SR aj z hľadiska medzinárodného porovnania?
Úroveň nášho školstva z hľadiska medzinárodného je slabá.
2. Akými konkrétnymi krokmi by ste sa v prípade Vášho zvolenia za prezidenta SR snažili pozitívne ovplyvňovať dianie v školstve?
Ako prezident SR by som vytvoril grémium z odborníkov a tak povediac preoral celý náš školský systém. Už 20 rokov sa reformuje, ale žiadne pozitíva tam nenachádzam.
3. Ako vnímate súčasné postavenie učiteľa v našej spoločnosti a ohodnotenie jeho práce? Koľko percent z priemerného platu ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí by podľa Vás mal dosahovať učiteľ na Slovensku?
Postavenie učiteľa v našej spoločnosti je viac ako alarmujúce. Musíme si jedno uvedomiť, že sú to rodičia a učiteľ, ktorí by mali mať maximálny pozitívny vplyv na výchovu budúcej generácie a teda aj budúcnosti nášho štátu. Ak je pravdou , že priemerná mzda v SR je 835 Eur, čomu ja neverím, tak potom každý učiteľ by mal mať dvojnásobný príjem.

Ján Čarnogurský

1. Ako hodnotíte súčasnú úroveň a vývojové tendencie školstva v SR aj z hľadiska medzinárodného porovnania?
Súčasný vývoj slovenského školstva nevyhovuje potrebám nášho hospodárstva a aj z medzinárodného hľadiska zaostávame, česť výnimkám.
2. Akými konkrétnymi krokmi by ste v prípade Vášho zvolenia za prezidenta SR chceli pozitívne ovplyvňovať dianie v školstve?
Ako spoluzakladateľ súkromnej vysokej školy mám pomerne rozsiahle skúsenosti z oblasti školstva. Ako prezident by som ich využíval k vplývaniu na vládu, aj na verejnosť, aby sa zlepšilo ohodnotenie pedagógov, čo by následne prilákalo do školstva kvalitných odborníkov.
3. Ako vnímate súčasné postavenie učiteľa v našej spoločnosti a ohodnotenie jeho práce? Koľko percent z priemerného platu ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí by podľa Vás mal dosahovať učiteľ na Slovensku?
Učiteľ nepožíva v spoločnosti taký rešpekt, aký mu prináleží, a s tým súvisí aj nedostatočné ohodnotenie jeho práce. Za mojej vlády som dosiahol, že mali slovenskí učitelia prvý krát vyššie platy, ako českí. Najbližším cieľom nech nám je dosiahnutie platovej úrovne českých učiteľov.

Jozef Behýl

1. Ako hodnotíte súčasnú úroveň a vývojové tendencie školstva v SR aj z hľadiska medzinárodného porovnania?
Naše školstvo je vyčerpané neustálymi reformami. Nie je možné, aby vo vedení rezortu školstva pôsobili ľudia, ktorí nemajú záujem pozdvihnúť učiteľské povolanie a dať mu príslušnú úctu, úroveň a rešpekt v našej spoločnosti. Učitelia musia byť na výchovno-vzdelávacom procese zainteresovaní nielen odborne, ale aj finančne. Všetci sme mali svojich učiteľov a mnohí z nich nám ostali v pamäti, pretože i napriek tomu, že boli prísni, boli odborníci vo svojej profesii, vedeli nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Ja osobne uznávam pri výchove klasické metódy a pri vzdelávaní všetky najmodernejšie postupy, ktoré môžu obohatiť žiaka a študenta o celú šírku informácií a záujmov v akomkoľvek odbore. Nesystémový prístup Ministerstva školstva SR, hlavne pokiaľ ide o prepojenie vzdelávania a praxe, je hlavnou a dlhodobou slabinou nášho školstva celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Učitelia majú predovšetkým učiť, musia vzdelávať iných aj samých seba a tí, ktorí učia na vysokých školách, sa musia venovať aj svojim vedeckým odborom a vedeckým disciplínam. Pokladám za nenormálne a zbytočné, aby na Slovensku „fungovalo“ 36 vysokých škôl. Vznik a akreditácia každej vysokej školy by mala byť podmienená možnosťami uplatnenia sa v praxi, hlavne pokiaľ ide o naše domáce prostredie. Prepojenie stredných, ale hlavne vysokých škôl s praxou nie je takmer žiadne a študenti, ktorí po absolvovaní štúdia či už stredoškolského alebo vysokoškolského, nedostanú prácu, sa už v prvom alebo druhom ročníku vážne zamýšľajú nad tým, že po ukončení štúdia odídu pracovať do zahraničia. Táto skutočnosť by mala byť varovným signálom pre Ministerstvo školstva SR, ale aj pre ostatné rezorty, ktorých záujmom musí byť odborne zdatná a vzdelaná populácia, aby s okamžitou platnosťou začali riešiť pracovné možnosti dlhodobého a nielen krátkodobého zamestnávania s finančnou podporou z EÚ. Nie je predsa možné, aby Slovensko, ako člen EÚ a člen Eurozóny, nedokázalo vytvoriť pre mladých absolventov stredných a vysokých škôl také podmienky po ukončení štúdia ako Rakúsko, Anglicko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko. Najväčší problém vidím v tom, že veľakrát naši mladí ľudia, ktorí aj majú patričné vzdelanie na európskej úrovni, ak nie svetovej, vykonávajú v týchto štátoch pomocné práce v takých zariadeniach alebo v takých profesiách, ktoré vôbec s ich štúdiom nesúvisia. Podstatné je pre nich zarobiť finančné prostriedky a nejako vyžiť vo svete a poslať aj niečo domov. Pre tieto aj ďalšie skutočnosti je naše školstvo na veľmi zlej úrovni aj po stránke odbornej, vedeckej, pedagogickej, nehovoriac o tom, že učiteľský plat je žobrácky a neuživí rodinu žiadneho učiteľa. Vláda, ktorá si neváži vzdelanie svojho národa, musí okamžite skončiť a odstúpiť.
2. Akými konkrétnymi krokmi by ste v prípade Vášho zvolenia za prezidenta SR chceli pozitívne ovplyvňovať dianie v školstve?
Nakoľko je táto problematika veľmi široká a nedá sa na otázku odpovedať jednou vetou, dovoľte mi odpovedať o mojom zámere a mojej koncepcii nasledovnými tézami:

  • Striktné dodržiavanie zákona o povinnej školskej dochádzke bez výnimky (aj pre národnostné menšiny). Pri nedodržiavaní zákona vyvodiť príslušné sankcie v takom zmysle, aby rodina školopovinného dieťaťa dostala jasný odkaz, že učiteľ je vo výchovno-vzdelávacom procese rozhodujúci.
  • Požiadať všetky profesijné učiteľské organizácie o vytipovanie odborníkov zo svojich radov do národnej vzdelávacej pedagogickej agentúry, ktorej prvoradou povinnosťou bude tvorba učebníc a ich včasné zavedenie do škôl.
  • Zvýhodniť študentov pedagogických fakúlt, hlavne pokiaľ ide o mužskú časť, a otvoriť na pedagogických fakultách také odbory, ktoré sú predpokladom pre založenie a fungovanie stredných odborných škôl v takých profesiách, ktoré úzko súvisia s remeslami, poľnohospodárskou výrobou, záhradkárstvom a pod.
  • Nový systém spolupráce školy s rodinou orientovať tak, aby žiaci a študenti perspektívne boli vedení k zakladaniu a udržiavaniu rodinných podnikov v takých lokalitách, ktoré nie sú výhodné pre zamestnanie vo veľkých strategických spoločnostiach (cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, tradičné národné remeslá, ľudové remeslá, poľnohospodárstvo, pastierstvo, výroba domácich potravín a pod.)

3. Ako vnímate súčasné postavenie učiteľa v našej spoločnosti a ohodnotenie jeho práce? Koľko percent z priemerného platu ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí by podľa Vás mal dosahovať učiteľ na Slovensku?
Postavenie učiteľa na Slovensku ako vysokoškolsky vzdelaného pedagogického pracovníka nemá dostatočný morálny ani ekonomický status. Učiteľské povolanie je rozhodujúce pri vzdelaní, výchove, utváraní národného povedomia, národnej hrdosti a pod. Ocenenie učiteľov vidím v dvoch rovinách – v morálnej a finančnej. Pokiaľ ide o morálne ocenenie – autorita učiteľa by sa mala rovnať minimálne autorite sudcu, významného lekára alebo mienkotvorného občana v príslušnej obci, meste alebo regióne. Pokiaľ ide o finančné ohodnotenie učiteľa – musí byť prinajmenšom také, aby učitelia uživili svoju rodinu, pretože učitelia musia ísť príkladom v rodinnom živote, pri výchove vlastných detí a v spoločenských aktivitách. To je základná úloha učiteľov v spoločnosti okrem neustáleho vzdelávania sa tak, aby mohli odovzdávať najaktuálnejšie poznatky svojim zverencom. Nie je možné, pokiaľ je Slovensko členom EÚ a Eurozóny, aby naši učitelia dostávali mesačný plat niečo málo nad 500 EUR, rakúski učitelia vyšší ako 1500 EUR mesačne a v Luxembursku majú učitelia viac ako 6000 EUR mesačne.

Pavol Hrušovský

1. Ako hodnotíte súčasnú úroveň a vývojové tendencie školstva v SR aj z hľadiska medzinárodného porovnania?
Vzhľadom na to, aké malé finančné prostriedky dáva Slovenská republika do školstva, nie je jeho úroveň zlá. Zásluhu na tom, že vzdelávací systém u nás je ešte v udržateľnom stave, majú učitelia. Znepokojivé sú výsledky žiakov v meraní PISA. Domnievam sa, že podiel na priemerných a podpriemerných výsledkov má aj skutočnosť, že vzdelávací systém je zameraný viac na objem vedomosti ako na rozvíjaní tvorivosti a schopnosti využívať získané vedomosti a zručnosti. Zmeny, ktoré sa v školstve v súčasnosti uskutočňujú, posilňujú štátny dirigizmus. Smerujú k vytvoreniu jednotnej školy, tak ako sme ju poznali pred rokom 1989. Toto podľa mojej mienky nepomôže k zlepšeniu nášho vzdelávacieho systému.
2. Akými konkrétnymi krokmi by ste v prípade Vášho zvolenia za prezidenta SR chceli pozitívne ovplyvňovať dianie v školstve?
Právomoci prezidenta sú vymedzené Ústavou SR. Prezident nemôže priamo zasahovať do školstva. Z pozície prezidenta by som sa však usiloval, aby sa zdvihlo povedomie o význame vzdelávania pre Slovensko a rovnako by som sa usiloval, aby sa zvýšili v štátnom rozpočte financie pre školstvo.
3. Ako vnímate súčasné postavenie učiteľa v našej spoločnosti a ohodnotenie jeho práce? Koľko percent z priemerného platu ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí by podľa Vás mal dosahovať učiteľ na Slovensku?
Odpoviem krátko: jedno i druhé je nedôstojné a neprimerané významu práce, ktorú učitelia robia. Učitelia majú vysokoškolské vzdelanie. Ich priemerný plat by mal byť na úrovni priemerného platu pracovníkov v NH, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie.