Postačí k atestácii potvrdenie od riaditeľa?

Viacerí učitelia sa opakovane obracali na Slovenskú komoru učiteľov so sťažnosťami, že Metodicko-pedagogické centrum nerešpektuje zákonné ustanovenia o atestačnom portfóliu a žiada neúmerne dokazovanie profesijných kompetencií cez portfólio napriek tomu, že zákon 138/2019 umožňuje, aby namiesto otrockého dokazovania učiteľ predložil potvrdenie od riaditeľa školy. Ministerstvo školstva SR na opakované výzvy

Verejné výberové konanie na riaditeľa – mýty a otázky

Slovenská komora učiteľov spolu s Transparency international Slovensko v júni 2021 zavŕšila dlhodobú snahu o skvalitnenie procesov riadenia škôl a školských zariadení vydaním prvej spoločnej publikácie Transparentný výber riaditeľov škôl. Táto publikácia je významnou bodkou za mnohými aktivitami oboch organizácii v prospech spoločenských tém participácie, demokracie a transparentnosti. Jednou z jadrových tém výberových konaní je nepochybne otázka,

Môže riaditeľ aj po 2 rokoch uzatvárať so zamestnancami zmluvu na určito?

V otázkach, ktoré dostávame, sa nám opakuje problém s dobou určitou: Môže riaditeľ školy opätovne aj po 2 rokoch uzatvárať so zamestnancami (napr. z projektov) zmluvu na určito?  Napríklad: “Riaditeľka školy nám ako pedagogickým asistentom predlžuje pracovnú zmluvu opakovane na dobu určitú s dovetkom, že nemáme právo na pracovnú zmluvu na dobu

Potrebujeme zmenu konceptu riaditeľovania?

Nie je  tajomstvom, že Slovenská komora učiteľov dlhodobo žiada, aby sa slovenské školstvo dostalo konečne na úroveň demokracie vyspelých krajín sveta. Nielen v pekne pripravenej hodine občianskej výchovy, či kritickom myslení žiakov na hodine matematiky. Ale aj v realite dospelých samotnej školy. Je až paradoxné, že najnovšie si žiaci môžu už aj

Aby učiteľský zbor nepracoval v katastrofických podmienkach

Podľa aktuálneho celoslovenského prieskumu Slovenskej komory učiteľov (SKU) nezanedbateľná časť pedagogických pracovníkov pracuje v katastrofických až neľudských podmienkach, či už z hľadiska systémového, vzťahového alebo mocenského. Teda okrem materiálno-technického zázemia, čo je na inú debatu. Česť všetkým výnimkám fungujúcim optimálne, žiaľ realita je skôr nasledovná: Mladý človek vstúpi v šiestich rokoch

Prieskum atraktivity riaditeľského povolania na Slovensku

Jedným z najdôležitejších nástrojov samosprávy a ňou spolutvorenej rady školy, na ovplyvňovanie kvality školy, je výber jej riaditeľa. Riaditeľ je nielen štatutárnym zástupcom školy, ale zodpovedá aj za hospodárenie s rozpočtom a majetkom školy, napĺňanie kvality vzdelávacieho procesu či za výber, vzdelávanie a motivovanie učiteľov. Aj preto Slovenská komora učiteľov

Skúsenosť s výberovým konaním

Pozrite si video, v ktorom stredoškolský učiteľ Peter Wetzler hovorí o svojej skúsenosti s výberovým konaním na riaditeľa školy. Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.  

Výberové konania riaditeľov škôl by nemali byť súťažou sympatií

Tlačová správa, 16. júna 2021 Výberové konania riaditeľov škôl by nemali byť súťažou sympatií Zvyšovanie atraktivity riaditeľského povolania je aj cestou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu             V školskom roku 2020/2021 pôsobilo na Slovensku vyše 5–tisíc materských, základných a stredných verejných škôl, v ktorých učilo takmer 57-tisíc učiteľov a navštevovalo ich približne

Plagiátorstvo a iné úskalia voľby riaditeľa školy

Pozrite si vlog s názvom “Plagiátorstvo a iné úskalia voľby riaditeľa školy”: Hnevá nás, ak sú politici usvedčení z plagiátorstva. Podobná situácia sa deje pri výberových konaniach. Budeme to tolerovať? Práve transparentným výberom riaditeľov škôl a školských zariadení sa bude zaoberať online diskusia Slovenskej komory učiteľov a Transparency International. Diskusia

Nejasnosti okolo odmeňovania pedagógov

Po 10 rokoch je tu prvý krát vláda, ktorá nepredstavila žiadny plán zvyšovania platov pedagogických a odborných zamestnancov. Už viac ako rok počúvame len plané sľuby.

Príbeh učiteľky, aký píšu naše školy

Som učiteľka v základnej škole. Som mama troch detí, samoživiteľka. Najprv som pracovala dva roky v jednej škole, keď už prešiel čas dostať trvalý pracovný pomer, prepustili ma a na moje miesto vzali novú učiteľku. Tiež len na dva roky. A takto tam už je dnes tretia. Ostala som bez práce s úverom