Podnety k zmenám v zákone 317/2009 vypracované a zozbierané Slovenskou komorou učiteľov

 

1. Zvýšiť postupne tarify tak, aby boli do 4 rokov vyššie o 50 %.
2. Prideľovať 60 kreditov aj za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Kreditové príplatky za takéto kredity prideľovať len vtedy, ak nepracujú v špeciálnej škole alebo špeciálnej triede, kde potrebujú špeciálnu pedagogiku na výkon svojho zamestnania.
3. Stanoviť maximálny počet žiakov v triedach.
4. Umožniť začínajúcim učiteľom zúčastňovať sa kreditového vzdelávania hneď od nástupu do prvého zamestnania a nie po pol roku.
5. Zrušiť podmienku troch rokov praxe pre učiteľov na to, aby mohli absolvovať vzdelávania formou overenia profesijných kompetencií.
6. Zrušiť možnosť, podľa ktorej môže riaditeľ neprideliť kreditový príplatok za získané kredity.
7. Zaviesť poriadok do toho, kto sa môže prihlasovať na jednotlivé vzdelávania. V prípade „všeobecných“ vzdelávaní (lyžiarsky inštruktorský kurz) zaviesť podmienku, podľa ktorej sa môže na vzdelávanie prihlásiť učiteľ len so súhlasom riaditeľa školy.
8. Zaviesť minimálnu sumu príplatku pre učiteľov, ktorí majú v triede viac ako 30% žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia.
9. Ukončovať adaptačného vzdelávanie začínajúceho učiteľa len na základe odporúčania resp. neodporúčania uvádzajúceho učiteľa a zrušiť pohovor pred trojčlennou komisiou.
10. Zvyšovať ročne tarify všetkým učiteľom o 1% bez ohľadu na počet odpracovaných rokov.
11. Zrušiť časové obmedzenie platnosti kreditov.
12. Zaviesť pravidlo, na základe ktorého môžu učitelia získať ďalší 12%-tný príplatok za kredity po
každých 10 rokoch praxe.
13. Zlepšiť zdravotnú starostlivosť o učiteľov.
14. Zabezpečiť platnosť kreditov a atestačných skúšok aj pri prechode učiteľa do inej kategórie.
15. Vypustiť zo zákona 9. časť, ktorá sa týka hodnotenia učiteľov.
16. Uznať rigoróznu skúšku ako náhradu 1. atestácie.
17. Umožniť absolvovanie 2. atestácie všetkým učiteľom (napr. aj tým z MŠ, ZUŠ a pod)., ktorí síce nemajú 2. stupeň vysokoškolského vzdelania, ale majú dlhoročnú prax (napr. 15 rokov).
18. Zabezpečiť väčšiu ochranu učiteľov pred útokmi zo strany žiakov. Nemyslíme tým štatút verejného činiteľa, ale napr. možnosť dočasného vylúčenia žiaka zo školy.
19. Znížiť úväzok vychovávateľkám na 25 hodín týždenne.
20. Zvýšiť počet pedagogických zamestnancov v radách školy a posilniť ich kompetencie.
21. Zaradiť vychovávateľky s 30 rokmi praxe do 9. platovej triedy.
22. Nepožadovať súhlas zriaďovateľa na ročný plán kontinuálneho vzdelávania pre školský klub detí. Nakoľko je školský klub súčasťou ZŠ, mal by o pláne rozhodovať výhradne riaditeľ školy.
23. Zabezpečiť opatrenia, ktoré budú namierené proti mobbingu na pracovisku.
Slovenská komora učiteľov