Podporný list SKU pre A. Chlupikovú

PaedDr. Anna Chlupíková sa angažuje vo výkonnom manažmente za Trenčiansky kraj, svojimi odbornými návrhmi sa významne podieľa na skvalitňovaní systému výchovnovzdelávacieho procesu a jeho humanistickým princípom, je aktívna vo vzťahu k podnetom a pripomienkam k zákonom, vyhláškam a k iným nariadeniam predkladaných MŠVVaŠ SR.

Ako predstavitelia učiteľskej obce sme znepokojení problémovou situáciou, v ktorej zamestnanci – učitelia sú nútení verejne deklarovať podporu svojej riaditeľke. Sme presvedčení, že v súčasnosti je učiteľská profesia jedna z najťažších, práca učiteľov vykazuje významné faktory stresu a záťažových situácií so žiakmi a rodičmi. Nezhody so zriaďovateľom neprispievajú k stabilizácii napätia a k vytvoreniu pokojného pracovného prostredia, ktoré je nevyhnutným determinantom úspešného výkonu učiteľského povolania.

Veríme, že nám spoločne ide o to najvzácnejšie. O budúcnosť detí a vytvorenie bezpečného a tvorivého školského prostredia.

Za SKU podpísaní:

PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU

Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident pre manažment a komunikáciu

Mgr. Ivan Dudáš, výkonný riaditeľ pre Košický kraj

Mgr. Ibolya Straussová, výkonný manažment

Mgr. Vladimír Crmoman- výkonný riaditeľ pre Bratislavský kraj

PhDr. Ján Papuga, PhD, výkonný manažment

RNDr. Soňa Puterková, výkonný manažment

Mgr. Lucia Porubčanská, výkonný riaditeľ pre Žilinský kraj

Mgr. Mária Peťová, výkonný manažment

PaedDr. Dagmar Kolevová, výkonný riaditeľ pre Trnavský kraj

PaedDr. Katarína Vargová, výkonný riaditeľ pre Nitriansky kraj

PaedDr. Jana Brigantová , výkonný riaditeľ pre Trenčiansky kraj

RNDr.Jana Kontúrová, výkonný manažment

Mgr. Daniela Brašeňová , výkonný riaditeľ pre Banskobystrický kraj

PaedDr. Danka Jarabová, výkonný manažment