Pozvánka na konferenciu OBEC – ŠKOLA – MEDIÁCIA

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je predstaviť pohľad na efektívne využívanie mediácie v praxi v obciach, samosprávach a v školách. Zámerom konferencie je ukázať, že efektívna komunikácia je účinným nástrojom prevencie konfliktov a dôležitým prostriedkom verejnej politiky.

Tematické okruhy konferencie

OBEC:

Prevencia a intervencia pri riešení konfliktov v obci

Mediacia ako účinná metóda v susedských sporoch

Komunitná mediácia ako metóda prevencie pred soc. exklúziou

Komunitná mediácia a občiansky princíp v spoločnosti

Verejná participácia a svojpomoc pri riešení konfliktov

Kompetencie obce pri riešení sporov

Využitie mediácie ako metódy vo verejnej správe

ŠKOLA:

Rovesnícka mediácia a jej pozitíva na edukáciu deti pri riešení konfliktov

Výchovný a vzdelávací potenciál školskej mediácie

Prevencia a intervencia pri riešení konfliktov v škole

Účinné prostriedky riešenia problémov v školstve cestou mediácie

Výučba mediácie a iných metód riešenia konfliktov v jednotlivých stupňoch školstva

MEDIÁCIA:

Legislatívna úprava mediácie – nový zákon o mediácii.

Etické a morálne aspekty v mediácii

Kredibilita mediátora pre výkon mediácie

Miesto a čas konania konferencie:

16. – 17. apríl 2015, 9.00 – 18.00 hod.

Hotel Sebastian

Dukelská 4

900 01 Modra

www.hotelsebastian.sk

Prihláška na konferenciu

Termín prihlásenia aktívnych účastníkov najneskôr do 10. 03. 2015

Zaslanie príspevku najneskôr do 18.03. 2015 na email: konferenciaams@gmail.com

Termín prihlásenia pasívnych účastníkov do 25. 03. 2015

Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené a odoslané všetkým prihláseným účastníkom.

Vedecký garant konferencie:

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

vysokoškolský profesor, Univerzita Komenského Bratislava

Vedecký výbor konferencie:

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor, Univerzita Komenského Bratislava

prof. JUDr. Ján Svák, Dr.Sc. rektor, Paneurópska vysoká škola Bratislava

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita v Trnave

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., rektor Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., dekanka, Právnická fakulta Univerzita Palackého Olomouc

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc, dekan, Právnická fakulta Univerzita Karlová Praha

prof. MUDr. Jozef Mikloško, vysokoškolský pedagóg, Bratislava

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka, Akadémia Policajného zboru Bratislava

doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., vysokoškolský pedagóg, St. Elizabeth University of Health & Social work; College Bl. Zdenky Schelingovej

doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., generálny riaditeľ, Rádio LUMEN

JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský pedagóg, Karlová univerzita Praha

PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolský pedagóg, Univerzita Palackého Olomouc

JUDr. Ľubomír Hrežďovič, predseda Slovenská advokátska komora Bratislava

JUDr. Karol Kovács, prezident, Notárska komora SR, Bratislava

JUDr. Dana Bystrianská, prezidentka, Združenie sudcov Slovenska, Košice

JUDr. Ing. Miroslav Paller, prezident, Slovenská komora exekútorov

JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka, Sekcia sociálna a rodinná politika. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PhDr. Ernest Kováč, predseda, Asociácia mediátorov Slovenska

Ing. Pavol Frešo, predseda, Bratislavský samosprávny kraj

Ing. Marián Valentovič, generálny riaditeľ, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

Ing. Peter Dubovan, poverený zastupovaním GR, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Mgr. Jozef Belko, CEO, insuria consulting, spol. s r.o.

Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor, Štátna školská inšpekcia Bratislava

Mgr. Ján Andrejko, Prezident, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska

Záštita:

Bratislavský samosprávny kraj

Partneri:

Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Únia miest Slovenska

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Asociácia vzdelávania samosprávy

Štátna školská inšpekcia

Stály súd arbitrov

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností

Slovenská komora učiteľov

Insuria consulting, spol. s r.o.

alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Sponzor:

Ferart, spol. s r.o. profesionálne nástroje

Organizačný výbor:

Mgr. Jana Hrašková, PhD., predsedníčka

JUDr. Gerta Sámelová Flassiková

JUDr. Beáta Swanová

PhDr. Róbert Široký

Mgr. Tomáš Morávek

Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené a odoslané všetkým prihláseným účastníkom.

Kontaktná osoba

Mgr. Jana Hrašková, PhD, mobil: +421 902 345 337 , email: konferenciaams@gmail.com

Kontaktná adresa organizátora:

Asociácia mediátorov Slovenska

Tomášikova 26

821 01 Bratislava

Konferenčný poplatok

Pre účastníkov konferencie je stanovený konferenčný poplatok 50,- €.

Pre členov Asociácie mediátorov Slovenska je konferenčný poplatok 40,- €

Pre denných študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je konferenčný poplatok 20,- €.

Študenti I. a II. stupňa vysokoškolského denného štúdia (ISIC) majú vstup voľný.

Tento treba zaplatiť do 28. 02. 2015 na účet číslo: 1137499003/1111,

SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK6111110000001137499003 UniCredit Bank.

Kvôli identifikácii platby uveďte variabilný symbol 16170415 a v správe pre príjemcu je potrebné uviesť: MEDIACIA2015: Meno a Priezvisko

Z poplatku budú hradené materiály ku konferencii, vydanie zborníka, certifikát a organizačné náklady spojené s konferenciou, coffe break.

Výstupom konferencie bude vzájomné obohatenie a recenzovaný zborník príspevkov a monografia z vybraných tém. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku na konferencii a absolvovanie recenzného konania.

Pokyny ohľadom príspevku

Rozsah príspevku musí byť medzi 5 a 12 normostranami, a to vrátane príloh, kľúčových slov a anotácie v slovenskom (českom) a anglickom jazyku.

Rokovací jazyk a jazyk príspevku: slovenský, český.

Čas vyhradený na prezentáciu príspevku bude 15 minút.

Za príspevkom uveďte svoje meno s titulmi, údaje o pracovisku, kontakt na seba (e-mail).

– pozvánka Pozvanka_konfrencia_1602
– prihláška OBEC-ŠKOLA-MEDIACIA – prihláška
– šablóna k príspevku do recenzovaného zborníka OBEC-ŠKOLA-MEDIÁCIA – šablóna