Zber strachu

Učitelia môžu písať o svojich skúsenostiach zo školského prostredia na emailovú adresu komoraucitelov@gmail.com alebo tiež sem.

Množstvo podnetov a spoločensky závažných prípadov zo škôl a školských zariadení nás motivovalo ku konkrétnym krokom, ktorými chceme konečne zvrátiť tento dlhodobý a nežiaduci stav v školstve, ktorý ohrozuje integritu učiteľa, a tým aj výkon jeho povolania. Na kampaň sme vyhradili celý rok 2015. Predpokladáme, že prvé výstupy budú ku koncu školského roka. Nestanovili sme však pevné časové ohraničenie. Ak bude potrebné, budeme v kampani pokračovať aj ďalší rok.

Autorkou názvu kampane Zber strachu je prezidentka SKU Mária Barancová. Myšlienka sa zrodila z veľmi silnej emócie, ktorú prežívala pri autentickom rozprávaní učiteľov na školení v Aliancii Fair-play, kde kolegovia odhalili svoje až hrôzostrašné skúsenosti. V myšlienkach uvažovala o sile strachu, ktorý dokáže ovládnuť človeka do takej miery, že sa nedokáže brániť a v konečnom dôsledku svojou mlčanlivosťou a pasivitou prispieva k tomu, aby sa naďalej porušovali pravidlá ľudskosti, morálky a nečestné konanie dehonestovalo prostredie vzdelávania.

Aká je dnes učiteľská prítomnosť? Jedni sa obávajú hovoriť, druhí prežívajú úzkosť zo straty zamestnania, iní sa cítia nedocenení, mnohí pociťujú nátlak, niektorí zažili mobbingové a bossingové praktiky, podaktorí už trpia strachovými mechanizmami a máloktorí majú odvahu žiadať dodržiavanie ľudských práv a svojich zamestnávateľských zákonných práv. A to je hrozba pre nás všetkých, aby takto zastrašovaní učitelia, ovládaní strachom, vychovávali budúce generácie ku kritickému mysleniu, ku konštruktívnemu dialógu, k prosociálnemu správaniu, teda k takým kompetenciám, ktoré si vyžaduje úspešný a mierový svet bez strachu.

SLOBODNÝCH, TVORIVÝCH A ŠŤASTNÝCH ŽIAKOV MÔŽE VYCHOVÁVAŤ A VZDELÁVAŤ IBA SLOBODNÝ, TVORIVÝ A ŠŤASTNÝ UČITEĽ.

Strach je silná emócia, predpokladáme, že ide o proces, v ktorom budú učitelia postupne prekonávať prekážky, aby zviditeľnili nezákonné alebo nemorálne zaobchádzanie. Snahou kampane je podpora a opora učiteľov v tomto procese, zvýšenie právneho vedomia a v konečnom dôsledku sa vytvoria podmienky na zvýšenie spoločenského statusu učiteľov. Do tejto kampane sa svojou aktívnou účasťou zapojili aj Nové školské odbory, ktoré už dlhšie avizujú nárast mobbingu a bossingu v školách. Ich príspevkom okrem osvety je realizácia 2. konferencie proti mobbingu a bossingu v školách s cieľom iniciovať vznik zákona proti mobbingu a bossingu. Kampaň pod názvom Zber strachu oslovila aj predstaviteľov Strediska pre ľudské práva – v tejto kampani budeme po vzájomnej dohode ako partneri spoločne realizovať prieskum mobbingového a bossingového správania na školách a školských zariadeniach. V konkrétnych prípadoch budú zaujímať stanoviská k podozreniam z porušovania ľudských práv a k zvýšeniu právneho vedomia prispejú organizovaním série prednášok. Kampaň zaujala aj predstaviteľov Asociácie mediátorov Slovenska – na organizáciu 2. ročníka vedeckej konferencie Obec – škola – mediácia pozvali aj učiteľov SKU. Konferencia bude zameraná na efektívne využívanie mediácie v praxi v obciach, samosprávach a v školách. Kampaň Zber strachu a jej ciele podporujú aj Asociácia školskej psychológie, Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny a Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, ktoré v mnohých oblastiach spolupracujú so Slovenskou komorou učiteľov.

V zverejňovaní prípadov sme na Valnom zhromaždení SKU koncom novembra 2014 prijali opatrenia postupovať korektne a ohľaduplne voči našim kolegom, ktorí sa na nás s dôverou obrátia, a zároveň si budeme overovať informácie, aby nedošlo ku skresľovaniu skutočností. Zaväzujeme sa, že informácie, ktoré nám učitelia pošlú, zverejníme len s ich súhlasom. Rovnako každý učiteľ zapojený do kampane rozhodne o tom, či budeme môcť uvádzať jeho identitu alebo bude vystupovať anonymne.

Najčastejšie formy neoprávneného/protizákonného konania na školách sú:

– Neuznanie vzdelania učiteľovi a jeho následné zaradenie do nižšej platovej triedy, ako mu prináleží, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov zo strany vedenia alebo zriaďovateľa školy.

– Svojvoľný výklad zákonov a neuznanie nadčasov a kreditov za vzdelávanie.

– Netransparentné a nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami.

– Veľký problém je mobbing a bossing na pracovisku: neodpovedanie na žiadosti, ba dokonca perzekuovanie, ak si učiteľ dovolí na niečo upozorniť alebo sa pýtať, napr. aj prostredníctvom infozákona.

– Bossing sa často krát týka aj riaditeľov škôl zo strany zriaďovateľov.

– Ďalším opakovaným javom sú prípady „nerovnakého metra“. Ide o vytváranie skupiniek zamestnancov blízkych vedeniu školy, ktorí sú nielen uprednostňovaní pri určovaní pracovných povinností a finančnom ohodnotení, ale týmto vybraným sú navyše tolerované veci, kvôli ktorým sú naopak ostatní zamestnanci školy, hlavne ak na nerovnaký meter upozornia, šikanovaní.

– Objavili sa aj prípady výpalníctva, keď riaditeľ vyplatí učiteľom niečo navyše a potom si žiada, aby mu to vrátili.    

Od kampane očakávame nasledujúce výstupy:­

– zlepšenie pracovných podmienok učiteľov,

zriadenie úradu ombudsmana, ktorý by nestranne ochraňoval práva pedagogických a odborných zamestnancov,

– prijatie zákona proti mobbingu a bossingu,

– na základe zozbieraných informácií budeme očakávať aj ďalšie opatrenia MŠVVaŠ na minimalizovanie nezákonného stavu v školách a školských zariadeniach a to práve v roku, kedy sú ohlásené legislatívne zmeny v školských zákonoch.

 

Viac na www.zberstrachu.sk