Spolupráca Slovenskej komory učiteľov a portálu www.zborovna.sk

Ciele Slovenskej komory učiteľov

Prvoradým cieľom SKU bolo dostať sa medzi ľudí, ktorí priamo na ministerstve ovplyvňujú reformu, čo sa aj podarilo. Od decembra 2010 má SKU svojich zástupcov v  šiestich expertných pracovných skupín, ktoré boli zriadené na ministerstve školstva a majú priamy vplyv na prípravu zákonov. Ďalším cieľom SKU je zbierať podnetné návrhy zo strany učiteľov a predkladať ich prostredníctvom svojich zástupcov kompetentným. Ďalej je naším cieľom poskytnúť priestor tým učiteľom, ktorí majú schopnosti a chuť svoje pripomienky presadzovať v praxi priamo na ministerstve školstva. Zároveň sa snažíme poskytovať informácie o novinkách v oblasti zákonov, vyhlášok, ale aj rôznych projektov, ktoré s výkonom nášho zamestnania súvisia. Ide napr. o projekt debyrokratizácie školstva, právnej ochrany učiteľov, externého testovania žiakov (Testovanie 9) a pod. Všetky tieto novinky zverejňujeme na stránke www.komoraucitelov.org . Všetci veľmi dobre vieme, že najväčší problém školstva je v jeho financovaní a v platoch učiteľov. Je aj našou snahou, aby sa tento problém vyriešil. Práve v tejto problematike si veľa sľubujeme od rokovania pracovnej skupiny pre financovanie regionálneho školstva, v ktorej má SKU tiež svoje zastúpenie.

Prečo by ste mali vstúpiť do Slovenskej komory učiteľov?

Aby mohla byť SKU úspešná vo svojich aktivitách, je nevyhnutné, aby mala čo najpočetnejšiu členskú základňu. Nežiadame o vstup do SKU kvôli členským poplatkom, o čom svedčí aj fakt, že členské u nás je na báze dobrovoľnosti. V praxi to znamená, že príjmy z neho sú takmer nulové. Financovanie SKU by sme radšej vyriešili prostredníctvom 2% z daní. Členskú základňu potrebujeme najmä preto, aby nabrala na sile naša vyjednávacia pozícia pri stretnutiach so zástupcami ministerstva školstva a zároveň predpokladáme, že z väčšej členskej základne nám bude prichádzať aj väčšie množstvo podnetov, ktoré by sme mohli v oblasti školstva realizovať. Jednoducho povedané: ČÍM VIAC NÁS BUDE, TÝM VIAC TOHO DOKÁŽEME ZMENIŤ!!! Ak sa rozhodnete zaregistrovať v SKU, môžete tak urobiť aj prostredníctvom stránky www.zborovna.sk .

Prečo chce Slovenská komora učiteľov

spolupracovať so spoločnosťou KOMENSKY, s.r.o.

Popri vyššie spomenutých aktivitách sa SKU snaží spolupracovať s rôznymi organizáciami, ktoré pomáhajú učiteľom pri výkone ich zamestnania. Jednou z takýchto organizácií je bezpochyby súkromná spoločnosť KOMENSKY, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom portálu www.zborovna.sk. Práve tento portál vypĺňa v slovenskom školstve dieru, ktorá vznikla radikálnym zavedením reformy školstva, čím vytvorila množstvo problémov, ktoré vyplávali na povrch počas jej realizácie. Jedným z takýchto problémov je bezpochyby absencia kvalitných reformných učebníc, ale aj metodických materiálov, zbierok úloh a podobne, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každej dobre vybavenej školy. Keďže slovenské školstvo v súčasnej dobe pociťuje obrovské nedostatky v tejto oblasti, majú učitelia možnosť práve prostredníctvom internetovej stránky www.zborovna.sk získať vyššie spomenuté materiály. Tu si ich sami vymieňajú, komentujú, upravujú a využívajú v prospech všetkých žiakov na celom Slovensku (v poslednom čase už aj za hranicami Slovenska). Preto SKU vyjadruje potešenie z novej spolupráce so spoločnosťou KOMENSKY, s.r.o. Tešíme sa, že jej zástupcovia sú ochotní poskytnúť priestor členom SKU a pomôcť k tomu, aby sa SKU mohla zviditeľniť aj prostredníctvom ich portálu. Najviac sa však tešíme z toho, že sa uľahčí systém registrácie nových členov SKU, ktorí sa tak budú môcť zaregistrovať v SKU aj prostredníctvom portálu www.zborovna.sk. Veríme tomu, že táto spolupráca prinesie vzájomné výhody pre obidve strany.

 

 Mgr. Ivan Dudáš

viceprezident SKU   

 

Zaregistruj sa do SKU