Správa o výsledkoch prieskumu zameraného na zmapovanie situácie ohľadom financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie

V nasledujúcej správe sa preto zaoberáme už len interpretáciou výsledkov prieskumu týkajúcich sa financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie, resp. z podielových daní miest a obcí. Pre lepšiu prehľadnosť správy považujeme za potrebné opäť uviesť zapojenosť do prieskumu – 1379 škôl a školských zariadení, ktorých sa tento spôsob financovania týka, t. j. materské školy, základné školy, základné školy s materskou školou (pre ich školy a zariadenia financované cez originálne kompetencie), základné umelecké školy, školské kluby detí, centrá voľného času, jazykové školy, internáty, z toho 870 (63 %) škôl  a školských zariadení s právnou subjektivitou a 509 (37 %) bez nej.

Riaditelia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity uvádzali, že dochádza k nevyplácaniu príplatkov, ktoré zo zákona pedagogickým zamestnancom prináležia: V 3 % išlo o nevyplácané príplatku za triednictvo, až v 26 % (132) príplatku za zmennosť, v 7 % príplatku za kredity a v 4 % príplatku za riadenie. Výrazne najviac prípadov sa vyskytovalo v oblasti materských škôl. 

V položke ohľadom uznávania nadčasov (preplatenie/čerpanie náhradného voľna) sa až 20 % (102) riaditeľov vyjadrilo, že pedagógom ich školy/školského zariadenia nie sú uznávané zo strany zriaďovateľa nadčasy vôbec.

Pri otázkach spoločných pre školy a školské zariadenia s právnou i bez právnej subjektivity sa  3 %  (44) riaditeľov vyjadrilo, že ich pedagógovia vôbec nemajú umožnené zúčastňovať sa akreditovaných vzdelávaní a až 19 % (261) riaditeľov uviedlo, že  pedagógovia sa ich môžu zúčastňovať len v obmedzenej miere. Opäť najviac z uvedeného sa týkalo materských škôl a následne zariadení spadajúcich pod základné školy.

19 % riaditeľov (269) uviedlo, že ich školy nedostávajú financie na kreditové príplatky pre pedagógov a ďalších 7 % (93) v možnosti „iné“ konkretizovalo najčastejšie nasledovné:  až od tohto roka, ale doteraz nie (po komunálnych voľbách); rozpočet nie je navýšený o kreditové príplatky; majú len pedagógovia v ZŠ; obmedzenie len na jedného pedagóga z MŠ; vezme sa z osobného ohodnotenia a presunie do kreditového príplatku; len 6 %;  zatiaľ sme pre nedostatok kreditov o príplatok nepožiadali.

Podľa 26 % (355) riaditeľov nie sú ich škole poskytnuté finančné prostriedky vo výške podľa platnej legislatívy. Ďalších 10 % (135) v možnosti „iné“ najčastejšie uvádzalo: nevieme posúdiť; nie sme dostatočne informovaní; finančné prostriedky na minimálnej úrovni; nie vždy; čiastočne;  je to neprehľadný systém; zvyčajne napokon dofinancované; s omeškaním

Nespokojných so súčasnou situáciou financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie je až 73 % (1012) riaditeľov a ďalších 6 % (78) v možnosti „iné“ uviedlo najčastejšie: čiastočne; neviem; potrebných je viac financií; privítali by sme priame financovanie; je potrebné zjednotiť financovanie; bolo by potrebné aby nám dávali 100 % normatívu; viac by sme potrebovali na obnovu zariadení v ŠJ; normatív nie je postačujúci na prevádzku; mnohé obce neprispievajú deťom na krúžky; neinformovanosť ohľadom financovania zo strany zriaďovateľov;  potrebné je zvýšiť na kapitálové výdavky; dobrý systém, len málo financií; až na kredity spokojnosť

Až 84 % (1163) riaditeľov škôl a školských zariadení financovaných cez originálne kompetencie je za to, aby boli tieto financované cez prenesené kompetencie, t. j. priamo z ministerstva školstva, ďalšie 4 % (53) v možnosti „iné“ najčastejšie uvádzalo nasledovné: neviem; možno; čiastočne; postačujúce je definovať v zákone financie ako účelovo určené pre školy; áno, ale s navýšením normatívu; neistota, či normatív pokryje financovanie aj menších škôl; je to jedno; záleží od množstva byrokracie ohľadom toho

V  nepovinnej otvorenej otázke ohľadom ďalších skúseností riaditeľov so zriaďovateľom sa okrem množstva odpovedí z oblasti iných kompetencií objavilo aj 276 (20 %) odpovedí týkajúcich sa skúseností vo vzťahu k financovaniu. Najčastejšie uvádzali tieto:

·        Nedostatok financií na originálne kompetencie – žiadne financie na rekonštrukcie budov, modernizáciu zariadenia, didaktické pomôcky, IKT, financie postačujú len na mzdy a energie (častokrát ani na tie); holé mzdy; pre nízky obnos financií nemožnosť zamestnať potrebný počet vychovávateliek na počet žiakov; nízky normatív na dieťa; CVČ nedostávajú na žiakov s trvalým pobytom v iných obciach od týchto obcí financie; pre nedostatok financií pre originálne kompetencie ZŠ hradia školám a školským zariadeniam v ich riadiacej pôsobnosti z prenesených kompetencii to, čo má byť hradené z originálnych, čím musia porušovať legislatívu; nepreplácanie náhradného voľna, čím sa pedagógom v materských školách hromadí nevyčerpaná dovolenka, nakoľko s výnimkou troch týždňov  sú tieto školy väčšinou po celý rok v prevádzke.

·        Stagnujúce rozpočty – neráta sa s  kreditovými príplatkami, zvýšením miezd z dôvodu vykonania atestácií, zvyšovania platových taríf, zvyšovania kvalifikácie ukončením vysokoškolského štúdia; pri priznaní kreditového príplatku alebo zaradení do vyššej platovej triedy po  atestácii dochádza ku  kráteniu osobného ohodnotenia alebo príplatku za riadenie a teda v konečnom dôsledku k zvýšeniu mzdy nedochádza.

·        Netransparentné zaobchádzanie s financiami na originálne kompetencie – neinformovanosť o rozpočte; porušovanie VZN, čo sa týka príspevku na dieťa; porušovanie legislatívy ohľadom výšky pridelených financií (poskytnú len 60 %, 50 %, 30 %); neposkytnutie financií v zastupiteľstvom schválenej výške; uprednostňovanie školy pred inými školami v rámci jednej zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti financovania.

·        Neposkytovanie financií účelovo viazaných na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

·        Z dôvodu ušetrenia financií – požiadavky na čo najnižšie vzdelanie pri prijímaní pedagógov v MŠ do pracovného pomeru; bezdôvodne skrátené úväzky pedagogických zamestnancov; porušovanie legislatívy ohľadom nízkeho počtu učiteliek vzhľadom na počet detí.

·        Žiadne problémy.

Na záver mali riaditelia možnosť vyjadriť svoje pozitívne skúsenosti s financovaním cez originálne kompetencie. Takúto skúsenosť uviedlo 17 % (228) riaditeľov, pričom najčastejšie sa vyskytovali tieto: veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom v každej oblasti, vrátane financovania; poskytovanie prostriedkov v zmysle platnej legislatívy; vyplácanie v plnej výške; poskytovanie financií aj na príplatky, preplácanie nadčasov, odmeny, financie aj nad rámec legislatívy; dofinancovanie v prípade potreby; priaznivá situácia, modernizácia, zabezpečovanie učebných pomôcok, zveľaďovanie priestorov.

Ostatní (83 %) neuviedli žiadnu pozitívnu skúsenosť s financovaním cez originálne kompetencie alebo uviedli, že žiadnu takú nemajú, resp. majú len negatívne skúsenosti alebo negatívne skúsenosti konkrétne pomenovali. Najčastejšie sa opakovali vyjadrenia nasledovného typu:

·        záleží na tom, kto  je práve starosta či primátor,

·        obohacovanie sa obcí  financiami určenými školám a školským zariadeniam, neposkytnú ani toľko, koľko sú povinní poskytnúť,

·        financovanie je poddimenzované, normatívy sú nízke,

·        rovnaká výška rozpočtu niekoľko rokov napriek nárastu platov pedagógov,

·        meškanie prevodu z originálnych kompetencií, školy musia za prevádzku a mzdy  zariadení uhrádzať financie z prenesených kompetencií,

·        neinformovanosť o prerozdeľovaní financií zo strany zriaďovateľa, nedobrá komunikácia v tomto smere,

·        školy a školské zariadenia  by mali byť financované cez prenesené kompetencie,

·        CVČ – na žiakov s trvalým pobytom v iných obciach neposkytujú  tieto obce financie CVČ, legislatívna zmena platná od roku 2013 bola zlá.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že v prípade financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie ide o neprehľadný systém, ktorého dôsledkom je v mnohých prípadoch používanie rôzne veľkej časti prostriedkov pridelených v rámci normatívneho financovania na iné priority samospráv, ktoré neraz prevyšujú záujmy škôl, detí, žiakov a pedagógov. Výsledky poukazujú na potrebu takej zmeny, aby všetky školy a školské zariadenia boli financované z prenesených kompetencií.

SKÚ je preto za takúto zmenu a vyjadruje podporu petícii OZPŠaV http://www.ozpsav.sk/files/peticny_harok.pdf za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva. Zároveň verí, že petícia, ako aj výsledky prieskumu, budú brané do úvahy pri zmene legislatívy týkajúcej sa financovania škôl a školských zariadení.

Podrobnejšie výsledky dotazníkov sú dostupné na:

http://docs.google.com/spreadsheets/d/1pIbW40xraarcDTd3jggEJNB7UXt0G79nbRl3y8oFSBg/edit?usp=sharing (MŠ)

http://docs.google.com/spreadsheets/d/1W_C492qOWn3-dFv1UXLqWQRqhzeElMf2QyDIPPdfFAk/edit?usp=sharing (ZŠ, ZŠ s MŠ)

http://docs.google.com/spreadsheets/d/19EJnD9lpj8a6ox5IGINdW3lz124R1AGDz7mC0bGPkU8/edit?usp=sharing (ZUŠ)

http://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFSBYlbl2R5VXkXSTGqpG3VsXDdVKAm5RwgRAtDlCrA/edit?usp=sharing (JŠ)

http://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5cvyDTOhbV2rg1E98vbChBo2szvv9omOsoe_dGlhdc/edit?usp=sharing (CVČ)

http://docs.google.com/spreadsheets/d/1asqdZ8jW-f5eIIaR48bJJw_Tg1mSwM3k1HK_wAzmgpI/edit?usp=sharing (internáty)