Správa so stretnutia s ministrom školstva J. Draxlerom 27. 8. 2015

 

 

Ďalšie nami vymedzené oblasti:

1. Aktualizovať zákonné podmienky na ochranu zdravia, bezpečnosti a právnu ochranu zamestnancov – pre učiteľov, riaditeľov a zriaďovateľov je žiaduce zo strany MŠVVaŠ (v spolupráci s ďalšími organizáciami) vydávať aktuálne usmernenia a metodické pokyny pre túto oblasť, v legislatíve vymedziť, kam až siaha zodpovednosť, čo je dostatočný dozor, ako riešiť situáciu s problémovým správaním žiakov, atď. …  Ak nebudú jasné pravidlá bezpečnosti a právnej ochrany učiteľov, SKU uvažuje o spustení kampane “Ani krok z triedy”, k čomu nás vedie aktuálna situácia zamestnancov zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave a ďalšie skúsenosti z praxe.

 

2. Naše poznatky z kampane „Zber strachu“ nás vedú k požiadavke posilniť zabezpečovanie zákonnosti v školách a zaviesť opatrenia na postihovanie vedúcich zamestnancov a zriaďovateľov za nedodržiavanie zákonov a školských predpisov a tiež za nabádanie zamestnancov k ich porušovaniu.  Opätovne sme ministrovi ponúkli spoluprácu spoločne so Strediskom pre ľudské práva realizovať v školách prieskum výskytu bossingu a šikany ako závažného spoločenského javu relevantným dotazníkom, ktorý by zaberpečil reálne údaje, s následnou požiadavkou minimalizovať jeho výskyt novou legislatívnou normou, ktorá by vymedzila bossing a mobbing ako závažné porušovanie ľudských práv.

 

Tiež sme nastolili otázku inštitútu ombudsmana pre učiteľov. Podľa informácií ministra sa hľadá najefektívnejšie riešenie pre všetkých, vytvárajú sa kompetencie a právomoci, je možný aj jeho iný názov. Riešenie očakáva v priebehu septembra až októbra 2015, rovnako ako manuál, vytvorený na základe podnetov z praxe, ktorý pomôže učiteľom a riaditeľom  orientovať sa v problémových situáciách a ponúkne možné legislatívne riešenia. 

3. Spomenuli sme aj očakávania zmien v spôsobe kontroly ŠŠI, ktorá by sa podľa názorov učiteľov mala zamerať skôr na kontrolu dodržiavania všetkých zákonných noriem zo strany vedúcich zamestnancov a poskytovanie metodickej a odbornej pomoci pre učiteľov, pričom kontrolu učiteľov a vyučovacieho procesu treba ponechať v kompetencii riaditeľov škôl.

4. Pozitívne sme ocenili začatý proces debyrokratizácie, na ktorom SKU spolupracovala, veríme v jeho pokračovanie. V súčasnosti sú v prípravnom štádiu usmernenia pre zriaďovateľov a vedúcich zamestnancov.

 

5. Za problematické považujeme súčasné nastavenie pravidiel pre integráciu a inkluzívne vzdelávanie, chýbajú nástroje, napríklad je tu požiadavka na vytvorenie balíčka školských služieb pre jednotlivé postihnutia. 

 

6. Navrhujeme tiež zrušenie najmä kultúrnych, ale aj vzdelávacích poukazov – nákladná administratíva, byrokracia, navrhli sme prideľovanie objemu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie priamo do rozpočtu škôl z kapitoly MŠ, posilnenie záujmových aktivít napr.v spolupráci so samosprávou. Poukázali sme na nízku hodinovú mzdu učiteľov pri vedení krúžku, obzvlášť výrazné je to v prípade špeciálnych škôl pri nízkom počte žiakov. 

 

7. Pre starších učiteľov po určitom počte odpracovaných rokov navrhujeme zaviesť niektoré z benefitov, ktoré sú obvyklé v rozvinutých krajinách, napr. zníženie úväzku pri zachovaní platu, dlhodobejšie študijné voľno a pod. V súvislosti s predlžovaním veku odchodu do dôchodku je potrebné zachovať platovú progresiu, ktorá v súčasnosti končí pri 32 rokoch praxe, až do nadobudnutia dôchodkového veku.

 

8. Etický kódex  učiteľa – je podpora MŠ s prijatím takéhoto dokumentu, SKU navrhne prvotné znenie kódexu, posunie na pripomienkovanie členom SKU a učiteľskej obci prostredníctvom učiteľských médií a sociálnej siete. 

 

9. Aktuálne sme pripomienkovali negatívnu odozvu učiteľov a riaditeľov na komplikovaný proces zavádzania inovovaných školských vzdelávacích programov, informovali sme o liste, ktorý k tomu SKU pripravila a v ktorom podáva niekoľko návrhov, požiadali sme o jeho preštudovanie a zaujatie stanoviska. 

 

10. Zmienili sme sa aj o štátnych tajomníkoch s jasnou kompetenciou samostatne pre regionálne školstvo a samostatne pre vysoké školstvo.

 

Minister nás informoval o pláne pokračovať v okrúhlych stoloch o školstve.