1) Prerokovávala sa dokumentácia integrovaných žiakov. Ukázalo sa, že niektoré postupy a tlačivá sú nezrozumiteľné aj pre ľudí z ministerstva. Napríklad zložité rozdelenie integrovaných – s úpravou UO aj bez úpravy, len so švvp – ale neintegrovani, integrovani z predmetov, ale aj bez udania predmetov…. Navrhli sme podstatné zostručnenie niekoľkostranového tlačiva Návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, v ktorom sa viacnásobne opakujú údaje. Navrhli sme zrušiť jeho priebežnú aktualizáciu, ako je to požadované doteraz. Mali by sa k nemu len prikladať aktuálne správy z poradenských zariadení.
2)
Rozhodnutia riaditeľa. Návrh – uvažovať o postavení niektorých rozhodnutí mimo správne konanie. Potreba predlohy – právne odobrenej, pretože rozhodnutia kontrolujú aj z kraja, aj inšpekcia, aj prokurátor. Každému ide o niečo iné. Niektoré rozhodnutia by mohli byť vydávané na obdobie dlhšie ako 1 školský rok (napr. oslobodenie od 2. cudzieho jazyka, povolenie štúdia v zahraničí…)
3)
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania – nemá opodstatnenie, navrhli sme zrušiť tlačivo. 
4)
Vysvedčenia. Bolo navrhnuté zrušiť všetky dodatky k záverečným vysvedčeniam a vydávať ich len na požiadanie.
5)
Hospodárenie školy. Správu o hospodárení uvádzať len raz – nie aj v záverečnej správe. Kritizovali sme nové rozdelenie účtovania v ZŠ na 1. a 2. stupeň – nemá zmysel a komplikuje. Bolo vysvetlené, že ide o potrebu štatistického vykazovania v rámci EÚ. Návrh – rokovať o zrušení s kompetentnými a do štatistík rozdeľovať až na úrovni štátu.

Ide o návrhy pracovnej skupiny, ktoré budú ďalej prenesené ku kompetentným. Na budúcom stretnutí 1.6. sa bude rokovať o dokumentácii pedagogickej rady, predmetových komisií, rady školy, inšpekcie a kontrolných orgánov, ďalej – informovaný súhlas, externé testovanie, štatistické vykazovanie (výkaz o knižniciach sa spomenul ako prvý už pri odsúhlasení programu).

Očakávame vaše dobré pripomienky a návrhy.

Jana Kontúrová, Soňa Puterková