V úvode sme prezentovali SKU ako jedinú stavovskú organizáciu na Slovensku, ktorá funguje ako organizácia na báze občianskeho združenia, teda jej členovia a funkcionári pracujú v nej dobrovoľne mimo vlastného zamestnania. Zdôraznili sme, že tu chýba profesijná organizácia učiteľov, definovaná zo zákona.

Za kľúčový problém školstva SKU považuje investície do ľudských zdrojov, teda otázky ohodnotenia učiteľa, materiálno-technické vybavenie škôl a personálnu podporu pre  učiteľa (špeciálni pedagógovia, asistenti…).

Ďalším významným problémom je, že chýba koncepcia, tvorcovia školskej politiky doteraz nevytvorili platformu na sústavnú a udržateľnú diskusiu smerujúcu k pomenovávaniu a riešeniu problémov v školstve za účasti všetkých jeho zložiek.

K dôležitým rozhodnutiam v rezorte sa nekonajú okrúhle stoly, rokuje sa len bilaterálne, o dôležitých dokumentoch, zákonoch sa dozvieme, až keď sú už hotové a potom nasledujú naše pripomienky.

Na vytváraní profesijných štandardov sa SKU nepodieľala, o ich tvorbe sme sa dozvedeli pred dvomi dňami (1.7.) na rokovaní s MŠVVaŠ.

Expertov zaujímal náš názor na učebnicovú politiku. Oboznámili sme ich s tým, že problémom je nielen nedostatok nových učebníc, ale aj to, že v súvislosti so zmenami ŠVP sa problém zrejme opäť zopakuje v novom cykle. 

Popísali sme známe výhrady voči fungovaniu europrojektov v školstve, pripomenuli sme, že len malá časť financií skončí priamo v školách.  S konštatovaním (otázkou) zástupcov OECD, či by bolo lepšie, keby peniaze na projekty putovali priamo do škôl a tie by rozhodli o tom, ako s nimi naložia, sa nedalo iné než súhlasiť. Opísali sme stručne jeden konkrétny príklad: http://peniazedoskol.blogspot.sk/2014/04/mrknite-sa-na-to-kam-sa-to-leje-ako.html 

Vyjadrili sme sa ku  kariérnemu rastu učiteľa, opísali sme systém, jeho nedostatky, koreň problému: pre učiteľov je to často jediný spôsob, ako si v súčasnej platovej situácii prilepšiť. Školenia nie sú kreované na základe požiadaviek učiteľov.

V závere vznikla dohoda o zaslaní komplexného stanoviska Slovenskej komory učiteľov k problematike využívania zdrojov v regionálnom školstve v SR.                               .

V októbri nás zástupcovia OECD a EK pozvali na ďalšie stretnutie.