Stanovisko SKU k inklúzii žiakov so syndrómom ADHD do ZŠ