Stanovisko SKU k polročným vysvedčeniam

 

Vážený pán

Ing. Eugen Jurzyca

Minister

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Bratislava, 15.9.2010

Stanovisko SKU k polročným vysvedčeniam                                                                 

 

Vážený pán minister,

hodnotenie a klasifikácia žiakov a študentov na základných a stredných školách v I. a II. polroku má nielen slovenskú tradíciu, ale polčas školského roka je tiež pre žiakov a študentov optimálnym priestorom vyhodnocovania svojich výsledkov a aktívnej komunikácie s rodičmi.

Polročné vysvedčenia sú chápané ako informatívne zhodnotenie polročnej práce, ako verejná listina nemajú mimoriadny význam z hľadiska výpovede a dôležitosti pre pokračujúce štádium. V ojedinelých prípadoch, keď rodič požaduje vysvedčenie ako oficiálny doklad (prestup, predčasné ukončenie štúdia, neukončenie ročníka, zahraničné pobyty, žiadosť rodiča apod.), vystaví škola polročné vysvedčenie formou verejnej listiny  na základe žiadosti rodiča alebo plnoletého žiaka.

V minulosti sa stávalo, že mnohí školáci priniesli polročné vysvedčenia v dezolátnom stave alebo ho nepriniesli vôbec. Z tohto dôvodu musela škola vydávať nové, ďalšie a náklady narastali.

V školách,  ktoré spracovávajú výchovno-vzdelávacie výsledky pomocou počítača a v príslušnom programe majú zavedené aj údaje týkajúce sa študijných výsledkov žiaka , rozhodnutie vydávať výpisy polročného hodnotenia a klasifikácie považuje Slovenská komora učiteľov za správne.

Upozorňujeme, aby  v niektorých školách nenastala opačná situácia, že učitelia budú musieť vypisovať ručne na príkaz riaditeľa aj polročné výpisy a znova koncoročné vysvedčenia. V tomto prípade by zrušenie polročných vysvedčení s dôrazom znížiť byrokraciu a zefektívniť administratívu v školách malo za následok zväčšenie byrokratickej agendy učiteľa. Aby sa podobný problém vyriešil, navrhujeme vytvoriť jednoduchý softvér (prípadne elektronický formulár) na vydávanie polročných výpisov a koncoročných vysvedčení. Tento softvér by bol bezplatne doručený školám, ktoré by oň požiadali.  

 

S úctou

PaedDr. Mária Barancová

prezidentka SKU