Stanovisko SKU k Usmerneniu pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Vážený pán minister,

dňa 9. septembra 2016 (5 dní od začiatku školského roka) Štátny pedagogický ústav zverejnil na svojom webovom sídle Usmernenie pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách (dostupné na: http://www.statpedu.sk/aktuality/usmernenie-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-predprimarne-vzdelavanie). Na základe neho sú pre všetky MŠ, ktorých sa to týka, platné súčasti dokumentu, ktorému platnosť skončila 31. augusta 2016.

Problémom nie je ani tak fakt, že usmernenie prichádza neskoro, ako skôr to, že vnáša do edukačného procesu chaos. Aj pedagógovia v dotknutých materských školách totiž pripravili k 1. septembru svoje ŠkVP v zmysle platnej legislatívy i na základe odporúčania uvedeného v pedagogicko-organizačných pokynoch pre šk. rok 2016/17 na str. 27 („V školskom roku 2016/2017 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaŠ SR“), ako aj na webovom sídle ministerstva školstva („Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách bude platný pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (bez ohľadu na ich zriaďovateľa) od 1. septembra 2016“ – dostupné na: http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/) a počas prvého týždňa v súlade s nimi začali realizovať výchovno-vzdelávací proces. Na základe vyššie uvedeného usmernenia však musia urobiť krok späť.

Čo je však úplne kontraproduktívne,  v praxi bežných materských škôl integrujúcich čo i len jedno dieťa so zdravotným znevýhodnením sa bude musieť v jednej a tej istej triede postupovať podľa dvoch štátnych vzdelávacích programov súčasne: pre intaktné deti podľa platného ŠVP (2016) a pre integrované  dieťa podľa programov pre deti so zdravotným znevýhodnením ako súčastí už neplatného ŠVP z r. 2008 (tieto súčasti však nemožno zároveň ponímať ako súčasti platného ŠVP, nakoľko ide o dva značne rozdielne programy). Pre odlišnosť koncepcie, štruktúry i obsahu programov smerovanie aktivít pre deti postupujúce podľa jedného programu nemusí byť v súlade s druhým programom, a teda činnosť dieťaťa zastrešovaná druhým programom nemôže byť identická s aktivitami plánovanými pre deti vzdelávajúce sa podľa prvého programu, nakoľko by sa vzdelávali v rozpore s druhým programom a naopak. Takýto postup je typický pre segregáciu, nie pre inklúziu.

Z uvedených dôvodov ponímame usmernenie z 9. septembra ako zmätočné, nezohľadňujúce reálnu prax materských škôl, a najmä popierajúce základné princípy inkluzívneho vzdelávania. Žiadame o urýchlené vydanie vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením ako adekvátnych súčastí ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) v súlade s § 94 školského zákona. Do ich vydania žiadame aj pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách  o možnosť pracovať so ŠVP (2016), ako to bolo aj prvý septembrový týždeň, a aj celý školský rok 2015/2016 v prípade materských škôl prihlásených do pilotnej fázy zavádzania iŠVP.

Správna rada SKU

 

Stanovisko SKU podporuje aj Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva (SACEI).