Stanovisko SKU z valného zhromaždenia 29.11.2014

1. Vláda SR v predloženom rozpočte na rok 2015 naďalej ignoruje odporúčania EK a OECD na zvyšovanie vládnych výdavkov na školstvo a nenapĺňa svoje záväzky týkajúce sa financovania školstva stanovené v Národnom programe reforiem z roku 2014.

   1.1. Zvyšovanie výdavkov na školstvo vníma SKU ako investíciu do budúcnosti a rozvoja celej spoločnosti, premietnuť by sa malo hlavne do zvyšovania normatívov na žiaka na všetkých typoch škôl a školských zariadení s dôsledným prehodnotením tvorby normatívu.

   1.2. SKU si veľmi dobre uvedomuje súčasnú ekonomickú situáciu našej krajiny a nevyhnutnosť kontinuálneho znižovania deficitu a štátneho dlhu. Vzhľadom na skutočnosť, že Vláda SR aj NR SR deklarovala školstvo ako svoju prioritu, žiadame, aby sa táto skutočnosť odzrkadlila v prerozdelení prostriedkov medzi jednotlivými kapitolami štátneho rozpočtu.

 

2. Vláda SR doposiaľ nepodnikla dostatočné kroky na naplnenie vyššie spomenutých odporúčaní na zatraktívnenie učiteľského povolania, dlhodobej podpory učiteľov pri ďalšom vzdelávaní a vytváraní podpory a zázemia na ich prácu.

   2.1. SKU preto naďalej požaduje komplexné prehodnotenie filozofie Zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

   2.2. Nástupný plat učiteľov aj napriek deklarovanému zvýšeniu zostáva na úrovni priemerného platu absolventov stredných škôl bez maturity, zaostáva nielen za priemerom štátov OECD a EÚ, ale aj za ostatnými štátmi V4 – je o 40% nižší ako je nástupný plat ich kolegov v ČR.

   2.3. SKU preto požaduje, aby spôsob odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov bol vzhľadom na stupeň náročnosti, zodpovednosti a celospoločenskej prospešnosti ich práce uvedený do súladu s § 120 Zákonníka práce a ich nástupný plat predstavoval dvojnásobok minimálnej mzdy.

 

3. Súčasný spôsob financovania škôl a školských zariadení považuje SKU za neprehľadný, nespravodlivý a diskriminačný. Zvyšuje rozdiely medzi jednotlivými školami v podmienkach na výchovu a vzdelávanie žiakov i na prácu učiteľov.

   3.1. SKU preto navrhuje presunúť financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení (školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne) z originálnych kompetencií do prenesených.

   3.2. Zároveň trváme na stanovisku, že všetky finančné prostriedky na žiaka by mali byť adresované priamo škole alebo školskému zariadeniu.

 

4. Slobodných, tvorivých a šťastných žiakov môže vychovávať a vzdelávať iba slobodný, tvorivý a šťastný učiteľ.

   4.1.  V reakcii na opakované prípady mobbingu, bossingu a porušovania zákonov a práv v školách sme sa rozhodli realizovať počas celého roka 2015 kampaň „Zber strachu” s cieľom zverejňovať a riešiť krízové situácie a zvyšovať právne vedomie učiteľov.

   4.2.  SKU rovnako navrhuje zriadiť úrad ombudsmana, ktorý by nestranne ochraňoval práva pedagogických a odborných zamestnancov.

   4.3.  SKU v roku 2015 vytvorí pracovnú skupinu, ktorá do nasledujúceho Valného zhromaždenia SKU koncom roku 2015 pripraví základný text etického kódexu učiteľa.

 

29.11. 2014

 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-slovak-republic-2014_eco_surveys-svk-2014-en#page1

http://ec.europa.eu/education/tools/docs/2014/monitor2014-sk_en.pdf

http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor14_en.pdf

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5197

http://www.platy.sk/analyzy/nastupny-plat-bez-praxe-je-708-eur-mesacne/50150

https://www.dropbox.com/s/v462j6y3zawrla8/NRSR%20uznesenie%20374.docx?dl=0