Vláda Slovenskej republiky je zodpovedná za znevýhodnenie žiakov a diskrimináciu 25-tisíc zamestnancov školstva v pôsobnosti miest a obcí

(Reakcia Slovenskej komory učiteľov na vyjadrenia Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) z 8. 2. 2017)

Slovenská komora učiteľov (SKU) vyjadruje presvedčenie, že za dlhodobo pretrvávajúci problém financovania materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času, školských jedální a školských internátov nesie hlavnú zodpovednosť predchádzajúca a súčasná vláda SR. Štát by mal konečne posielať peniaze na všetky školy a školské zariadenia priamo, rovnakým transparentným a spravodlivým spôsobom.

V týchto dňoch sme opäť svedkami patovej situácie, keď vedenie ZMOS odmieta ministrom avizované zvyšovanie platov pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra 2017 napriek tomu, že vláda SR od roku 2016 zvýšila pre mestá a obce podiel príjmu z daní na 70 %. Príčinou tohto problému, ktorý sa objavuje pravidelne, je odlišný spôsob financovania materských škôl, ZUŠ, ŠKD, CVČ, školských jedální a školských internátov, ktorým prostriedky na ich chod plynú z podielových daní miest a obcí, na rozdiel od ZŠ a SŠ financovaných priamo z ministerstva školstva a vnútra. Aktuálna situácia je teda len ďalším príkladom toho, že nejednotnosť financovania v školstve je nezmyslom spôsobujúcim značné problémy, o ktorých svedčia aj výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) z roku 2015. Jeho šéf sa kriticky vyjadril nielen k zložitosti, nevyváženosti, ale tiež netransparentnosti súčasného systému financovania.

Na tieto výsledky kontroly NKÚ, rovnako ako na výzvu vláde z januára 2013 a deklaráciu z februára 2016 (ktorých signatárom je aj SKU), predchádzajúca ani súčasná vláda nezareagovali. Výzva aj deklarácia tiež žiada zjednotiť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení. Naopak, pri posledných zmenách zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ohľadom práva veta zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa vláda a predseda vlády úplne ignorovali názor jednotného školského prostredia a bez dostatočných argumentov zvýhodnili svojím rozhodnutím práve ZMOS a vyššie územné celky (VÚC).

Samosprávy nie sú povinné dať celý normatív na žiaka škole. Tento normatív, ktorý určuje štát, je pre zriaďovateľov len orientačný. Štát toleruje, že podmienky v získavaní financií nie sú pre všetky školy rovnaké, aj keď majú na ne spravodlivý nárok. Vláda je povinná zabezpečiť, aby sa financie z daní rodičov našich žiakov, ktoré sú určené pre školy, dostali v plnej výške na miesto určenia. Na systém financovania, v ktorom má zriaďovateľ možnosť ukrajovať z balíka peňazí bez transparentných kritérií, v konečnom dôsledku doplácajú naše deti a mládež. Je tiež neprijateľné, keď vláda dáva zelenú znevýhodňovaniu v odmeňovaní 25-tisíc zamestnancov školstva v pôsobnosti samospráv. Nie je fér, ak minister školstva vyhlási, že dáva koncoročnú 100-eurovú odmenu, ale nie všetci zamestnanci v školách v správe miest a obcí sa jej dočkajú. SKU vníma túto situáciu ako ponižujúcu a diskriminačnú. Dlhodobo zastáva stanovisko, podľa ktorého majú byť prostriedky na mzdy a prevádzku škôl zabezpečované z jedného zdroja. SKU preto dôrazne žiada vládu SR, aby materské školy, základné umelecké školy, školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne a školské internáty boli vyňaté spod kompetencií samospráv a preradené do pôsobnosti ministerstva školstva.

[wpdm_package id=14081 template=”link-template-calltoaction3.php”]