Dohoda o spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch medzi OZ PŠaV a Slovenskou komorou učiteľov