Hromadná pripomienka k novele zákona 317/2009 Z.z. (o pedagogických a odborných zamestnancoch)

Ak by mal niekto čas a chuť prečítať si celé zdôvodnenie našej pripomienky, ponúkam ho v plnom znení:

Slovenská komora učiteľov žiada nielen zachovanie možnosti, podľa ktorej môžu pedagogickí a odborní zamestnanci požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom svojej pedagogickej činnosti, odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním, ale zároveň žiada aj o rozšírenie tejto možnosti pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov bez ohľadu na počet odpracovaných rokov. Zrušením tohto bodu v podobe, v akej to predkladajú navrhovatelia, dôjde k zbytočnému zaťažovaniu učiteľov, pretože budú nútení absolvovať viacdňové vzdelávania, ktoré by mohli absolvovať len preskúšaním, nakoľko problematiku už dávno ovládajú. Napr. učiteľ, ktorý ovláda prácu s balíkom MS Office, bude musieť absolvovať 5-dňové vzdelávanie zamerané na MS Office napriek tomu, že túto problematiku má zvládnutú. Kvôli tomu bude spomínaných 5 dní chýbať vo svojom zamestnaní. Ak by mu bolo umožnené overenie profesijných kompetencií, chýbal by v práci len 1 deň. Touto zmenou zákona navrhovatelia priamo prispievajú k znižovaniu kvality vyučovacieho procesu a k zbytočnému a nadmernému zaťažovaniu pedagogických a odborných zamestnancov. V dôvodovej správe navrhovateľov sa okrem iného píše: „Veľké percento poskytovateľov realizuje akreditované programy kontinuálneho vzdelávania ako zdroj finančného obohatenia, často bez fyzicky realizovaného overenia kompetencií pred skúšobnou komisiou, ale len ako výmenu finančnej čiastky za vydanie osvedčenia.” Ak sa na tomto spôsobe získavania kreditov obohacujú poskytovatelia, je nepochopiteľné, prečo chcú navrhovatelia trestať učiteľov a nie poskytovateľov. Za to, že títo nezodpovední poskytovatelia získali právo poskytovať programy kontinuálneho vzdelávania, je zodpovedné ministerstvo cez akreditačnú komisiu, ktorá im vydala licenciu. Za to, že poskytovatelia nedodržiavajú pravidlá a „kupčia” s osvedčeniami, je zodpovedné ministerstvo, ktoré dostatočne nepostihuje a nekontroluje ich činnosť. Predložený návrh však nezaručí to, aby sa nezodpovední poskytovatelia začali správať zodpovedne. Tento návrh bude mať len ten účinok, že sťaží učiteľom prístup ku kreditom, preto navrhujeme ponechať §35 od. 6 a upraviť ho.