Hodnotenie a návrhy Slovenskej komory učiteľov k Správe o stave školstva

Odporúčame pozmeniť, prípadne doplniť, pôvodnú správu o nasledujúce návrhy:

Úloha RŠ-1-1: Udržateľným spôsobom postupne zvyšovať objem verejných financií pre školstvo.

Stanovisko SKU: Každoročne zvyšovať financie do školstva o konkrétnu sumu. Zaviazať túto vládu a nezaväzovať ďalšie vlády. Navrhujeme, aby sa každoročne zvyšoval objem financií pre školstvo o 200 mil. EUR a to v rozpätí rokov 2014 – 2016.

Úloha RŠ-1-2: Upraviť systém financovania so zameraním na zvýšenie jeho efektívnosti a na podporu kvality.

Stanovisko SKU: Sprehľadniť a zefektívniť financovanie škôl tým, že školy budú financované priamo a nie cez zriaďovateľa (najmä financie na tzv. originálne kompetencie). Ponechať normatívne financovanie na žiaka v materských a základných školách. Financovať školy rovnakým normatívom a odstrániť nespravodlivé rozdiely, ktoré prinášajú rôzne koeficienty. Pri presune žiakov medzi školami počas šk. roka presúvať aj balík peňazí, ktorý sa vzťahuje na daného žiaka. Zmeniť spôsob financovania stredných škôl, pričom bude nový spôsob financovania brať do úvahy nielen počty žiakov, ale aj počty tried, uplatniteľnosť absolventov, úspešnosť v externých testoch, úspešnosť v súťažiach, kvalifikáciu učiteľov a ich ďalší kariérny rast.

Úloha RŠ-1-3: Prijať opatrenia na postupnú optimalizáciu siete škôl a školských zariadení.

Stanovisko SKU: Pri materských školách vzniká v súčasnosti potreba vyššieho počtu tried a škôl. Najväčší priestor na optimalizáciu vidíme pri málotriedkach, kde je však potrebné racionálne prihliadať na ich regionálne potreby a možnosti. Optimalizácia siete základných škôl prebehla a v potrebnej miere prebieha aj v súčasnosti, preto tu už nie je príliš veľký priestor na optimalizáciu. Výrazná optimalizácia siete škôl za posledné roky prebieha medzi strednými školami a na túto sa treba sústrediť, pretože tu je dvojnásobná kapacita oproti skutočnej potrebe.

Úloha RŠ-1-4: Upraviť systém riadenia školstva so zameraním na zvýšenie jeho efektívnosti a kvality.

Stanovisko SKU:

– Odmietame spôsob, podľa ktorého by menovanie riaditeľa školy malo byť výhradne v kompetencii zriaďovateľa. V mnohých prípadoch by to malo za následok, že do pozície riaditeľov by boli zvolení nekompetentní ľudia. Zároveň by takto menovaný riaditeľ stratil akúkoľvek slobodu v rozhodovaní a musel by sa riadiť výlučne pokynmi zriaďovateľa. Preto navrhujeme, aby voľba riaditeľa školy naďalej prebiehala rovnakým spôsobom ako doteraz.

– Navrhujeme, aby riaditeľ školy nemal vyučovaciu povinnosť. Má to byť líder a manažér s pedagogickým vzdelaním a praxou, ktorý sa bude plne venovať riadeniu školy. Zároveň navrhujeme zriadiť pri školách odborných garantov spomedzi najlepších učiteľov, ktorí by pomáhali riaditeľom pri budovaní kvality školy.

– Navrhujeme právne zakotviť postavenie, práva a povinnosti rady školy i územných školských rád. Navrhujeme definovať radu školy ako poradný orgán pre riaditeľa školy, iniciatívny orgán pre zamestnancov školy a kontrolno-výberový pre zriaďovateľa. Tiež navrhujeme finančne odmeňovať členov rady školy.

– V súvislosti s právami školskej inšpekcie navrhujeme, aby inšpekcia nemala právo kontrolovať spôsob vzdelávania žiakov formou hospitácie na hodinách, ale mala len právo kontrolovať manažment školy. Dôvodom je to, že hospitácie pravidelne vykonávajú vedúci predmetových komisií, vedenie školy a počas inšpekcie aj samotní inšpektori. Tým pádom ide o trojnásobnú kontrolu tej istej problematiky. Dokonca sme presvedčení, že učiteľská verejnosť je pripravená na zrušenie samostatnej školskej inšpekcie.

Úloha RŠ-1-5: Systematicky zlepšovať prístup k informáciám pre všetkých zainteresovaných.

Stanovisko SKU: Súhlasíme s návrhom ministerstva školstva. Nevyhnutným predpokladom na splnenie cieľa je spustenie RIS do plnej prevádzky, ale bez už typicky slovenskej duplicitnej a učiteľa zaťažujúcej zvýšenej administratívnej činnosti. Na overovanie funkčnosti systému nech slúži pilotné odskúšanie vo vybraných školách.

Úloha RŠ-1-6: Znižovať administratívnu záťaž v regionálnom školstve.

Stanovisko SKU: Súhlasíme s návrhom ministerstva školstva. Navrhujeme: 1. znížiť administratívnu záťaž pri integrácii žiakov; 2. zrušiť písomnú formu hodnotenie učiteľov riaditeľom; 3. zrušiť plán kontinuálneho vzdelávania; 4. elektronizovať školskú administratívu a neviesť ju duplicitne v papierovej i elektronickej podobe.

Úloha RŠ-2-1: Zabezpečiť kvalitný výber a prípravu na učiteľské povolanie na stredných a vysokých školách.

Stanovisko SKU: Ak chceme kvalitnejších učiteľov, musíme ich najmä dobre zaplatiť. Pravidelne ročne zvyšovať platy učiteľov o 10% v rokoch 2014-2016. Potom môžeme sprísňovať nároky na budúcich učiteľov. Zapájať študentov učiteľských odborov viac do praxe, pričom môžu kompenzovať chýbajúcich asistentov učiteľov. Zaradiť do študijných programov vysokých škôl pre učiteľov primárneho vzdelávania študijný odbor so zameraním na cudzie jazyky (najmä ANJ).

Úloha RŠ-2-2: Prijať opatrenia na zvýšenie a trvalú udržateľnosť atraktívnosti učiteľského povolania.

Stanovisko SKU: Pravidelne zvyšovať platy učiteľov o 10% v rokoch 2014-2016. Ponechať tarifné platy a kvalitu učiteľa ohodnocovať cez pohyblivú zložku, ktorá by bola transparentne napočítaná.

Úloha RŠ-2-3: Zabezpečiť možnosti ďalšieho profesijného rozvoja pre pedagogických a odborných zamestnancov.

Stanovisko SKU: Súhlasíme so zlepšovaním kvality kontinuálneho vzdelávania podľa návrhov ministerstva. Navrhujeme otvoriť zákon 317/2009 a dopracovať potrebné zmeny, ktoré sa do zákona ešte nedostali. Navrhujeme zrušiť plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý je len ďalšou administratívnou záťažou a jeho príprava je v súčasných podmienkach nereálna, nakoľko žiadny učiteľ nevie dopredu povedať, na ktoré vzdelávanie ho napr. MPC príjme a kedy sa vzdelávanie zrealizuje.

Úloha RŠ-3-1: Uskutočniť zmeny v systéme a obsahu vzdelávania tak, aby školstvo pripravovalo žiakov na život v podmienkach rýchlo sa meniaceho sveta.

Stanovisko SKU:

– Rozdeliť učivo vo vzdelávacích štandardoch ŠVP do jednotlivých ročníkov. Je to jeden z kľúčových bodov zmien, ktorý by vniesol do učiva opäť systém a odstránil by chaos. Našťastie s tým ŠPÚ podľa predbežne zverejneného ŠVP už počíta, čo veľmi oceňujeme.

– Ak chce ministerstvo školstva vytvárať tlak na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, je potrebné, aby sa tento problém systematicky riešil vo všetkých predmetoch a nielen v predmete SJL. Preto navrhujeme, aby sa testovanie čitateľskej gramotnosti realizovalo v Testovaní 9 formou samostatných testov, čiže by sa testovala SJL, MAT a čitateľská gramotnosť. Vtedy by vznikol tlak aj na učiteľov iných predmetov a Slovensko by začalo dosahovať lepšie výsledky v medzinárodných meraniach OECD.

– Nezvyšovať celoplošne dôraz na matematiku, nakoľko nie každý má na ňu talent a nie každý bude využívať zložitejšie matematické operácie v ďalšom štúdiu, prípadne v praxi. Navrhujeme, aby sa dôraz na matematiku kládol formou zvyšovania počtu matematických tried, ale nie formou povinnej maturity z matematiky. Rozvíjanie logicko-matematickej  inteligencie spojené s nasledovným spracovaním informácií je navyše možné a žiaduce rozvíjať i v iných predmetoch napr. informatika alebo geografia.

– Dôraz na podnikanie a finančnú gramotnosť klásť na stredných školách a nezaťažovať tým prehnane základné školy.

– Zrušiť povinný druhý cudzí jazyk v základných školách a vo väčšine odborov stredných škôl, s čím však súvisí zrušenie angličtiny ako jediného prvého cudzieho jazyka. Aj s týmto návrhom už ŠPÚ v novom ŠVP počíta, čo je veľmi pozitívne.

– Odmietame povinné vzdelávanie žiakov v spádovej škole. Nik nemôže nútiť rodičov, aby dali svoje dieťa do školy, ktorá im z určitých dôvodov nevyhovuje.

Úloha RŠ-3-2: Zabezpečiť interné aj externé monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania.

Stanovisko SKU:

– Testovanie 9 realizovať v neskoršom termíne na stredných školách, čím sa zabezpečí lepšia objektivita a Testovanie 9 tak môže definitívne nahradiť prijímacie skúšky.

– Úlohy na čitateľskú gramotnosť zaradiť v Testovaní 9 do osobitných testov, čiže by sa písali testy zo SJL, MAT a čitateľskej gramotnosti. Vtedy by vznikol tlak v súvislosti s podporou čitateľskej gramotnosti aj na učiteľov iných predmetov (nielen na učiteľov SJL) a Slovensko by začalo dosahovať lepšie výsledky v medzinárodných meraniach OECD.

– Vo vyššej miere prispôsobiť Testovanie 9 aj integrovaným žiakom, napr. formou osobitných testov s kratšími ukážkami textov.

– Externé testovanie žiakov na výstupe z 1. stupňa realizovať na konci 4. ročníka a nie v 1. polroku 5. ročníka. Výsledky testov budú určite lepšie na konci 4. ročníka ako v 1. polovici 5. ročníka. Zároveň by sme boli v rámci OECD zrejme jedinou krajinou, ktorá testuje vedomosti zo 4. ročníka po dvojmesačných prázdninách. NÚCEM tvrdí, že pri testovaní na konci 4. ročníka by bol problém s tým, že je na Slovensku množstvo málotriedok, kvôli čomu by sa muselo testovanie realizovať vo viacerých školách. To by podľa NÚCEM-u prinieslo vyššie náklady, ale aj ťažšiu kontrolu objektivity. Preto navrhujeme, aby štvrtáci z málotriedok vykonali testovanie v najbližších plnoorganizovaných základných školách vo svojom regióne.

Úloha RŠ-3-3: Zlepšiť podmienky v prístupe k vzdelávaciemu obsahu.

Stanovisko SKU: Každoročne v období rokov 2014 – 2016 zvyšovať financie do školstva o 200 mil. EUR, čo je základný predpoklad na zlepšenie podmienok v prístupe k vzdelávaciemu obsahu. Zlepšovať technické vybavenie škôl najmä prostredníctvom fondov EÚ (napr. na výstavbu telocviční, čím sa zvýši aj zamestnanosť). Zabezpečiť nové reformné učebnice, ale aj zbierky úloh a pracovné zošity, ktoré v určitých predmetoch zatiaľ vôbec neexistujú alebo ak existujú, musia si ich žiaci kupovať. Uvoľniť trh s učebnicami, navýšiť normatívy o náklady na učebnice a umožniť školám, aby si zabezpečovali učebnice samy. Zabezpečiť, aby bol digitálny vzdelávací obsah dostupný pre všetky školy. Ponechať maximálne počty žiakov v triedach na rovnakej úrovni, ako je to dnes (napr. v ZŠ v 1. ročníku 22 žiakov, v 2. – 4. ročníku 25 žiakov, v 5. – 9. ročníku 28 žiakov).

Úloha RŠ-3-4: Skvalitniť systém predškolskej výchovy a vzdelávania.

Stanovisko SKU: Súhlasíme s krokmi ministerstva školstva. Navrhujeme zmierniť prísne podmienky, ktoré v mnohých prípadoch bránia v rozšírení materskej školy na viac tried, čím sa bráni prijatiu ďalších žiakov (ide najmä o prehnane prísne stavebné a hygienické normy).

Úloha RŠ-3-5: Vytvoriť podmienky na preberanie najlepších postupov (best practices), a to tak v národnom, ako aj medzinárodnom kontexte.

Stanovisko SKU: Pri preberaní postupov zo zahraničia nezabúdať na to, že aj na Slovensku máme dlhoročne zaužívané kvalitné postupy, od ktorých sa dnes nesprávne upúšťa a na ich miesto prichádzajú nové zahraničné trendy, ktoré sú v našich podmienkach nefunkčné.

Úloha RŠ-4-1: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy tak, aby jeho absolventi boli schopní bezprostredne po skončení štúdia priamo vstúpiť do pracovného procesu.

Stanovisko SKU: Je potrebné zvýšiť platy učiteľov (v r. 2014-2016 každoročne o 10%) a tým pritiahnuť viac ľudí z praxe do školstva. Ak totiž šikovný inštalatér zarobí svojím remeslom mesačne 1000,- EUR v čistom, určite nepôjde učiť študentov za 600,- EUR v čistom. Zabezpečiť kvalitné vybavenie odborných stredných škôl najmä z fondov EÚ.

Úloha RŠ-4-2: Posilniť úlohu zamestnávateľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Stanovisko SKU: Lepšie motivovať zamestnávateľov k tomu, aby mali záujem o spoluprácu pri vzdelávaní študentov (využiť na to rôzne daňové alebo odvodové úľavy).

Úloha RŠ-4-3: Prijať opatrenia podporujúce záujem žiakov o odborné vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce.

Stanovisko SKU: Súhlasíme s krokmi ministerstva školstva. Ďalej navrhujeme vo väčšej miere zaviesť motivačné a prospechové štipendiá v stredných školách. Rozšíriť možnosť získať budúcu zmluvu so zamestnávateľom už počas štúdia. Možnosť získania bonusov pre študentov napr. vo forme lacnejších vodičských preukazov (prípadne úplne zadarmo). Takéto bonusy budú motivovať najmä žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí do stredných škôl nastupujú len výnimočne. Možnosť absolvovať prax študentov v zahraničí počas štúdia (stáž v materskej automobilke). Toto všetko sa dá dosiahnuť hlavne tým, že štát bude motivovať zamestnávateľov, aby vstupovali do vzdelávacieho procesu.

Úloha RŠ-5-1: Zabezpečiť prístup ku kvalitnej výchove a vzdelávaniu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Stanovisko SKU:

– Prehodnotiť doterajší spôsob prideľovania financií na integrovaných žiakov, ale aj samotný systém integrácie,  nakoľko sa dnes v základných školách umelo zvyšujú počty individuálne začlenených a mentálne postihnutých žiakov, keďže s tým súvisí zvýšenie finančných prostriedkov pre školy. Preto sa v mnohých základných školách stáva, že sa medzi integrovaných žiakov zaradia takí, ktorí to reálne nepotrebujú. Tento fakt ma dlhšiu dobu významný vplyv na znižovanie kvality vyučovania na Slovensku.

– Pri vypracovaní záverečnej diagnózy k integrácii zabezpečiť užšiu spoluprácu psychológa, špeciálneho pedagóga a učiteľov. Učitelia by sa aktívne podieľali na vypracovaní pedagogickej prognózy žiaka.

– Žiakov s mentálnym postihnutím neintegrovať v bežných triedach. Vytvoriť sieť škôl s vhodnými podmienkami na integráciu. V regiónoch, kde nie je možné vytvorenie špeciálnej školy, vytvoriť špeciálne triedy v bežných základných školách, kde by boli takíto žiaci vzdelávaní. Zároveň navrhujeme zrušiť systém, podľa ktorého majú mať mentálne postihnutí žiaci, ktorí sú začlenení v bežných triedach, iný rozvrh hodín ako zvyšok triedy. V učiteľskej praxi je realizácia takéhoto vyučovania nemožná.

– Nesúhlasíme s nariadením, aby žiak nemohol opakovať nultý ročník. Ak existujú objektívne dôvody na to, aby žiak opakoval nultý ročník, mal by ho opakovať.

– Vypustiť z Pedagogicko-organizačných pokynov povinnosť učiteľa konzultovať nedostatočnú známku u začleneného žiaka s pracovníkom poradenského zariadenia.

– Zvýšiť počet asistentov učiteľov v školách. Môžu sa na to využiť študenti pedagogických i humanitných smerov.

– Nezavádzať povinné slovné hodnotenie pre žiakov s mentálnym postihnutím, ale používať ho ako jednu z možností, kde si učiteľ bude môcť vybrať, či sa prikloní k slovnému hodnoteniu, alebo k známkovaniu.

– Nesúhlasíme s tým, aby sa plošne znižoval počet žiakov bez mentálneho postihnutia v špeciálnych školách. Pokiaľ je objektívny dôvod na to, aby bol v špeciálnej škole žiak bez mentálneho postihnutia (napr. žiak s poruchami správania), tak nech tam jednoducho je.

– Problém vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je potrebné riešiť komplexne. Žiadne zmeny, ktoré sa udejú len v oblasti vzdelávania, týchto žiakov veľmi nezmenia, pokiaľ nedôjde k zmene prostredia, v ktorom títo žiaci žijú a trávia väčšinu svojho života. Je tu potrebná širšia spolupráca s MPSVaR a ďalšími inštitúciami, ktoré by mali motivovať tých rodičov, ktorí sa o dieťa príkladne starajú a podporujú ho vo vzdelaní, a trestať tých rodičov, ktorí nemajú záujem o riadnu výchovu vlastného dieťaťa.

Úloha RŠ-5-2: Podporovať vytváranie kapacít tam, kde sa prejavuje ich nedostatok.

Stanovisko SKU: Navrhujeme riešiť problematiku materských škôl cez ich spájanie so ZŠ len za predpokladu, že sa zmení spôsob financovania cez originálne kompetencie, ktoré budú smerovať do škôl priamo a nie cez zriaďovateľa. Na vytváranie nových kapacít materských škôl navrhujeme využívať najmä fondy EÚ. Navrhujeme zmierniť prísne podmienky, ktoré v mnohých prípadoch zabránia v rozšírení materskej školy na viac tried, čím sa zabráni prijatiu ďalších žiakov (ide najmä o prehnane prísne stavebné a hygienické normy).

Úloha RŠ-6-1: Posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu.

Stanovisko SKU: Navrhujeme presunúť všetky finančné prostriedky (66,- EUR na žiaka), ktoré idú k zriaďovateľom na mimoškolské aktivity, na vzdelávacie poukazy. Poukazy by tak nemali hodnotu 29,- EUR, ale 95,- EUR (29+66). Vďaka tomu by sa mohli o tieto financie uchádzať všetky školy, CVČ, ZUŠ a pod. Vznikol by tak väčší priestor na rozšírenie mimoškolských a voľnočasových aktivít žiakov. Je paradoxné, keď ministerstvo v tejto správe tvrdí, že chce podporovať voľnočasové aktivity žiakov mimo vyučovania a samo prispieva k rušeniu CVČ.

Úloha RŠ-6-2: Skvalitniť školské stravovanie.

Stanovisko SKU: Súhlasíme s návrhmi ministerstva školstva.

Úloha RŠ-6-3: Zvýšiť bezpečnosť v školách a školských zariadeniach.

Stanovisko SKU: Pri dodržiavaní bezpečnosti v školách a školských zariadeniach je najdôležitejšia spolupráca všetkých subjektov, ktoré sú do tejto problematiky zapojené: rodičov, učiteľov, vedenia školy a policajtov. Zároveň navrhujeme, aby bolo možné vylúčiť zo školy žiaka, ktorý dlhodobo ohrozuje svoje okolie agresívnym správaním.

Na záver chceme zdôrazniť, že zapracovaním našich pripomienok je tu reálna šanca pre začatie postupného zlepšovania procesu vzdelávania našich detí ako najvýznamnejšieho strategického bohatstva tejto krajiny, ktoré zabezpečia spokojní a ocenení pedagogickí a odborní zamestnanci.

 

PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU

Mgr. Ivan Dudáš, viceprezident a výkonný riaditeľ za Košický kraj

Mgr. Miroslav Sopko. viceprezident pre manažment a komunikáciu

Mgr. Alena Poláková, výkonná riaditeľka za Bratislavský kraj

PaedDr. Dagmar Kolevová, výkonná riaditeľka za Trnavský kraj

PaedDr. Jana Brigantová, výkonná riaditeľka za Trenčiansky kraj

PaedDr. Katarína Vargová, výkonná riaditeľka za Nitriansky kraj

Mgr. Lucia Porubčanská, výkonná riaditeľka za Žilinský kraj

PaedDr. Danka Jarabová, výkonná riaditeľka za Banskobystrický kraj

Mgr. Matúš Baňas, výkonný riaditeľ za Prešovský kraj