Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z. z.

Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z. z.

Zásadná pripomienka č. 1

V § 47a ods.1 vypustiť slová „v závislosti od potrieb a poslania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania“.

§ 47a ods. 1 by tak znel: „(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi uzná získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu 58) riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia; riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ.

Zdôvodnenie pripomienky č. 1: Zákon č. 317/2009 Z.z. bol predkladateľom prezentovaný ako zákon, ktorý umožní pedagogickým a odborným zamestnancom zvýšiť ich plat na základe kreditov získaných za akreditované kontinuálne vzdelávania, resp. za overenie profesijných kompetencií. Po schválení predkladaného návrhu zákona nebude kreditový príplatok pedagogického či odborného zamestnanca závisieť od úspešného ukončenia vzdelávania, ale aj od súhlasu riaditeľa školy či školského zariadenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci tak stratia istotu získania kreditového príplatku, pretože aj keď úspešne ukončia vzdelávanie a preukážu tak svoje vedomosti a zručnosti, nemusí im riaditeľ kreditový príplatok za získané kredity uznať. Týmto sa stráca aj motivácia, keďže pedagogický či odborný zamestnanec aj napriek splneniu zákonom stanovených podmienok kreditový príplatok nemusí dostať na základe rozhodnutia riaditeľa. Možnosť podať sťažnosť proti neuznaniu kreditov (podľa ods. 2 § 47a Návrhu zákona) nebude často využitá, nakoľko minimum pedagogických a odborných zamestnancov bude riskovať konflikt s riaditeľom.

Zásadná pripomienka č. 2

Vypustiť úplne 10. bod v Čl. I, ktorý znie: „§ 35 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: „(10) Na kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b) až e) môže byť prijatý pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec len po ukončení adaptačného vzdelávania.“

Zdôvodnenie pripomienky č. 2: Zákon č. 317/2009 Z.z. umožnil začínajúcim pedagogickým a odborným zamestnancom od začatia svojej praxe zúčastňovať sa kontinuálneho vzdelávania (nielen adaptačného) a získavať tak skúsenosti a zručnosti, ale najmä v kratšom časovom úseku (2-3 roky) získať dostatok kreditov, aby mohli vykonať I. atestáciu. Obdobie počas ktorého začínajúci pedagogický či odborný zamestnanec získa dostatok kreditov na zloženie I. atestácie, sa návrhom ods. 10 v § 35, môže predĺžiť o 1 až 2 roky. Keďže dĺžku adaptačného vzdelávania určuje riaditeľ a tá môže trvať aj 1 rok, bude začínajúci pedagogický či odborný zamestnanec počas tejto doby pripravený o možnosť získavať nové zručnosti a skúsenosti. V podstate tým zakážeme začínajúcim pedagogickým a odborným zamestnancom, aby sa vzdelávali prostredníctvom tých školení, za ktoré môžu získať kredity. Ak by takýto zamestnanec chcel počas 1. roka používať interaktívnu tabuľu a nevie s ňou zaobchádzať, nebude sa to môcť ani naučiť, pretože sa nebude môcť prihlásiť na vzdelávanie. Zároveň sa pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov časovo oddiali možnosť získať dostatok kreditov na vykonanie I. atestácie a postup do vyššej platovej triedy.

Zásadná pripomienka č. 3

V 1. bode Čl. II nahradiť slovo „môže“ slovami „je povinný“.

Navrhovaná prvá veta ods. 7 § 11 zákona č. 553/2003 Z.z. by tak znela: „(7) Zamestnávateľ je povinný poskytovať platovú kompenzáciu učiteľovi aj za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30 % žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede, ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.“

Zdôvodnenie pripomienky č. 3: Práca učiteľa so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia je fyzicky aj psychicky veľmi náročná. Vyžaduje zvýšenú pozornosť, empatiu a individuálny prístup k jednotlivým žiakom. Je preto na mieste žiadať povinnú platovú kompenzáciu pre takýchto učiteľov. Pokiaľ ostane v návrhu spojenie „môže poskytovať platovú kompenzáciu“ (teda nie je povinný), tak hrozí, že reálne tieto platové kompenzácie budú priznané len máloktorému učiteľovi.

POZOR! Pripomienku je možné podporiť iba do 6. júna 2011. Ak sa rozhodnete našu hromadnú pripomienku podporiť, môžete tak urobiť jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

písomná podoba – vytlačíte si tlačivo hromadnej pripomienky TLAČIVO PRIPOMIENKY, podpíšete ho a zašlete na adresu, ktorá je uvedená v tlačive.

elektronická podoba – postupujte podľa nasledujúceho návodu:

  1. Klikni na https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx !
  2. Buď sa prihlás, alebo sa zaregistruj!
  3. Pri registrácii nezabudni vyplniť formulár v časti Môj profil a nastavenia! Bez jeho vyplnenia nie je možné podporiť hromadnú pripomienku.
  4. Po registrácii sa prihlás menom a heslom.
  5. Klikni na Hlavnú stránku a nájdi Aktuálne hromadné pripomienky. Potom klikni na Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z.z.
  6. Dole je Podporiť. Klikni na to a hotovo. Vedľa je aj zoznam podporovateľov, kde sa Vaše meno zapíše po úspešnom odoslaní podporujúceho hlasu.

Za podporu Vám v mene všetkých učiteľov vopred ďakujeme!

Slovenská komora učiteľov