Komora úspešne pomáhala školám v čase korony

Bratislava, 1.7.2020

Slovenská komora učiteľov úspešne zavŕšila trojmesačnú spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvo školstva SR na podpore škôl počas obdobia koronavírusu na portáli Učíme na diaľku.

Od 12.marca 2020 až do konca školského roka 30.júna 2020 pomáhali denne na ministerskom portáli pracovníci Slovenskej komory učiteľov: Soňa Puterková, Zuzana Hronová, Jarmila Javorková a Viktor Križo. Spoločne vybavili tisíce mailov s odbornými stanoviskami a reakciami v súlade s usmerneniami počas prerušeného vyučovania. Podieľali sa taktiež na príprave a pripomienkovaní niektorých usmernení, ale predovšetkým na praktickom metodickom usmerňovaní škôl cez email: info@ucimenadialku.sk.

Všetci štyria experti Komory pomáhali v najrozličnejších témach a rozšírili tak výrazne obzory poznania problematiky školstva: pracovno-právne poradenstvo, kurikulum, hodnotenie, dokumentácia, chod školy, vzdelávanie, inkluzívna podpora a i.

Bližšie aj v tlačovej správe Ministerstva školstva alebo Štátneho pedagogického ústavu.

 


Slovenská komora učiteľov počas projektu podpory škôl v čase koronavírusu získala aj nové skúsenosti pre pripravovaný projekt „Podpora demokratizácie v školách“, ktorý  je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, ktorej správcom je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciouSituácie vo vzťahoch v školách medzi vedením školy a učiteľmi, ale aj zriaďovateľom odhalili viaceré znepokojivé poznatky, ktoré opätovne ukazujú na potrebu zavádzanie demokracie do škôl.