Stretnutie so štátnou tajomníčkou

Dňa 09. 07. 2020 sa uskutočnilo rokovanie riaditeľov diagnostických centier Slovenska za prítomnosti pani štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Moniky Filipovej. Na stretnutí, ktoré zvolala členka manažmentu Slovenskej komory učiteľov Mária Peťová, bola prerokovaná komplexná problematika týchto zariadení. V mene SKU sa chceme pani štátnej tajomníčke Monike Filipovej poďakovať za pomoc diagnostickým centrám nielen v čase krízy, ale aj za snahu riešiť ich problematiku, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná.

 

Mária Peťová, riaditeľka DC Ružomberok, členka manažmentu SKU