Komuniké z Valného zhromaždenia SKU zo dňa 14.1.2017 v Trnave

Valné zhromaždenie zhodnotilo činnosť SKU v uplynulom roku a konštatovalo, že svojou činnosťou komora vytrvalo presadzuje záujmy pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom skvalitniť slovenské školstvo. Prítomní členovia SKU sa zhodli, že v roku 2017 bude táto profesijná organizácia v zmysle schválených záverov naďalej presadzovať predovšetkým:

výrazné zlepšenie podmienok na kvalitnú prácu vrátane primeraného ohodnotenia, aby sa u nás mohlo realizovať kvalitné vzdelávanie,

zabezpečenie ústavného práva na rovný prístup k bezplatnému vzdelaniu pre naše deti a mládež,

systémové opatrenia na zabezpečenie kvalitnej vybavenosti všetkých škôl (riešenie modernizačného dlhu),

– stabilné a dostatočné personálne zabezpečenie odborných zamestnancov a asistentov pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež priamo v školách (ucelené tímy odborných zamestnancov podľa potrieb škôl) riešené systémovo z prostriedkov štátneho rozpočtu,

– vypracovanie ucelenej modernej koncepcie pre inklúziu, ktorá bude korešpondovať s reálnym stavom v školách,

– aktivizáciu pedagógov a odborných zamestnancov v školských odborových organizáciách, poukazovanie na nespravodlivý systém ohodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov, napríklad pedagógov materských škôl, ZUŠ, CVČ, ŠKD, jazykových škôl, školských internátov a majstrov odbornej výchovy a na znevýhodnenie nielen mladých nastupujúcich, ale aj profesijne starších a tých pred vstupom do dôchodku, v porovnaní s ostatnými profesiami s VŠ vzdelaním,

zvyšovanie právneho vedomia učiteľov, obmedzovanie šikany na pracoviskách prostredníctvom kampane Zber strachu,

– vytvorenie etického kódexu učiteľov,

– využitie všetkých legislatívnych možností na pripomienkovanie pripravovaných zákonov v školstve.

Slovenská komora učiteľov bude aj naďalej flexibilne reagovať na potreby učiteľov a na dianie v školskom prostredí pravidelnými tlačovými správami, prípadne tlačovými konferenciami k aktuálnym témam. Na blogu SKU poskytne priestor svojim členom a sympatizantom na verejné vyjadrenie názoru.