Správa o činnosti SKU v roku 2016

V oblasti dokumentácie a komunikácie SKUnastali tieto zmeny:

V januári 2016 boli MV SR registrované stanovy SKU, schválené januárovým valným zhromaždením. Spracovali sme databázy členov a od 1. mája 2016 sme prešli výhradne na elektronický spôsob registrácie nových členov na webovej stránke SKU. Koncom roka 2016 sme pripravili novú webstránku, ktorú uvedieme do prevádzky v čo najskoršom možnom termíne.

SKU vypracovala tieto dokumenty:

Počas roka SKU plne podporovala aktivity ISU zverejnením podporných stanovísk na svojej webovej stránke. Rovnako podporovala všetky aktivity odborových organizácií OZPŠaV a NŠO, ktorých cieľom bolo zlepšenie postavenia pedagógov a odborných zamestnancov školstva.

V apríli 2016 sme MŠVVaŠ zaslali ucelený materiál Požiadavky SKU do programového vyhlásenia vlády a po jeho vyhlásení reakciu SKUna programové vyhlásenie vlády SR.

V zmysle Výzvy SKU vláde SR a požiadaviek v nej sme podali zásadnú pripomienku SKU k novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, s požiadavkou zvýšenia tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 o 140 eur. SKU sa zúčastnila rozporového konania na MŠVVaŠ, ktoré uznalo opodstatnenosť zásadnej pripomienky SKU, no zároveň konštatovalo, že nemá prostriedky na jej naplnenie a rokovanie skončilo rozporom.

SKU si osvojila materiál p. Tibora Hujdiča k školským knižniciam a odoslala ho na MŠVVaŠ. Výsledkom spoločného úsilia bol okrúhly stôl na ministerstve školstva a prísľub ďalšej spolupráce pri zlepšení žalostného stavu školských knižníc.

Sekcia materských škôl SKU zaslala dve stanoviská MŠVVaŠ k usmerneniu ohľadom vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, ministerstvo požiadavke uvedenej v stanoviskách nevyhovelo.

SKU sa ako jediná školská organizácia vyjadrila o predbežnej informácii k novele zákona 597/2003.

V auguste 2016 ŠPÚ (autori ŠVP) vydal upravenú finálnu verziu adaptácií výkonových štandardov k ŠVP pre materské školy, ktoré pôvodne požadovala vytvoriť SKU a prieskumom dokázala, že prax ich víta, čo sa potvrdilo aj v pilotnej fáze zavádzania iŠVP do praxe.

V septembri 2016 sekcia materských škôl na základe výzvy MŠVVaŠ spolupracovala pri identifikovaní nadmernej byrokratickej záťaže v materských školách. Výsledkom spolupráce boli konkrétne návrhy opatrení z našej strany. O ich zavedení do praxe zatiaľ nie sme informovaní.

V októbri 2016 zaslala SKU na požiadanie MŠVVaŠ návrhy na zmenu právnych predpisov („školské“ zákony), SKU sa odvolala na pripomienky vznesené na rokovaniach a v materiáloch spracovaných v predchádzajúcom období. Pripomenula svoje sklamanie z toho, že začaté procesy sa nedotiahli do konca (napr. debyrokratizácia) a neprejavili sa zásadne v pedagogickej praxi.

V novembri 2016 SKU odoslala MŠVVaŠ pripomienky k návrhu programu Učiace sa Slovensko a písomne pripomienkovala zámery národných projektov v OP Ľudské zdroje, prioritná os Vzdelávanie.

SKU sa zúčastnila týchto stretnutí a rokovaní:

SKU mala zastúpenie v pracovných skupinách MŠVVaŠ: PS k systému kontinuálneho vzdelávania učiteľov, PS k financovaniu regionálneho školstva. Výsledky boli spracované v materiáloch Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaŠ a zverejnené na stránke ministerstva. Praktický výsledok sme nezaznamenali.

27. októbra 2016 sa prezident SKU zúčastnil na predstavení Národného programu reforiem Učiace sa Slovensko.

15. novembra 2016 sa prezident SKU zúčastnil 2. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

SKU bola aktívnym účastníkom rokovaní na pôde OZPŠaV, výsledkom ktorých bola Deklarácia OZPŠaV a partnerských reprezentácií. SKU sa stala jedným zo signatárov.

SKU bola tiež účastníkom stretnutia 31 organizácií pôsobiacich v školstve, iniciovaného ISU, na ktorom sa organizácie zhodli na podpore a dôslednom presadzovaní požiadaviek Deklarácie.

Zástupcovia SKU vystúpili s príspevkom na konferencii Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie PEVŠ a seminári zastúpenia EK v spolupráci s Európskym partnerstvom Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?

Ďalšie aktivity SKU:

SKU zverejňovala počas roka tlačové správy na aktuálne témy na webe SKU, na sociálnych sieťach, a zasielala ich médiám. Zástupcovia SKU poskytovali vyjadrenia všetkým typom médií.

V priebehu roka 2016 pokračovala iniciatíva SKU Zber strachu, mediátorka SKU riešila problémy pedagógov, ktorí sa na ňu obrátili. SKU tiež pomáhala pedagógom poradenstvom v pracovno-právnej oblasti.

Hospodárenie SKU za rok 2016

Výnosy združenia za rok 2016 pozostávali z troch základných zdrojov a boli spolu vo výške 1 059,08 EUR:

Členské príspevky – 327,23 EUR
Dar – 128,00 EUR
2% z daní z roku 2015 – 603,84 EUR
Úroky – 0,01 EUR

Výber členských príspevkov v roku 2016 vzrástol oproti roku 2015 o 171,01 EUR.

Náklady združenia hradené z členských príspevkov a darov združenia boli :

83,91 EUR – účtovné služby
84,00 EUR – bankové poplatky
54,55 EUR – poplatok notárskemu úradu za evidenciu združenia ako príjemcu 2% podielu daní v roku 2017
24,00 EUR – ročné poplatky (debetná karta)

Náklady združenia hradené z prijatých podielov z daní z roku 2015 vo výške 603,84 EUR boli :

500,00 EUR – prepracovanie a modernizácia webovej stránky
25,00 EUR – poplatok za vzdelávanie
62,75 EUR – poplatok za hosting a domény
16,09 EUR – poplatok za účtovné služby

Celkové náklady združenia za rok 2016 boli vo výške 850,30 EUR.

Výsledok hospodárenia vo výške 208,78 EUR sa prevedie do fondov zo zisku.

Stav na bežnom účte k 31.12.2016 bol vo výške 360,43 EUR (Súčasťou sumy je aj zostatok hospodárenia z predchádzajúceho roku).

Združenie neeviduje žiadne pohľadávky ani záväzky voči tretím stranám.