Ministerstvo nevie. Pomôžme!

 

Obávame sa, že v čudesnom svete naháňania a strácania kreditov, pripomínajúcom maloobchodné praktiky zbierania zliav a bonusov, žijeme v rámci Európskej únie len my. Prichádzame preto s nasledovnou iniciatívou: Pokúsme sa zozbierať základné informácie o kontinuálnom vzdelávaní v ostatných štátoch EÚ sami a výsledok zašleme ministerstvu.

K tejto iniciatíve nás vedie opätovná snaha ministerstva úpravou zákonov č. 317/2009 a č. 390/2011 zúžiť učiteľom možnosti, ako môžu získať kredity. Zrušujú sa kredity za špecializačné štúdium a niektoré tvorivé aktivity a zároveň sa obmedzujú kredity za štúdium v zahraničí. Navyše, ministerstvo chce po tretí raz odsunúť účinnosť úpravy, ktorá zrušuje nezmyselnú sedemročnú platnosť kreditov – až na 1. januára 2018.

Pred rokom sme rovnako prostredníctvom infozákona zistili, že Ministerstvo školstva ani jemu podriadené organizácie neuskutočnili medzi učiteľmi, riaditeľmi a zriaďovateľmi žiadny prieskum o spokojnosti a efektívnosti kreditového systému a kariérneho rastu. Prieskum SKU z minulého roka preto zostáva jediným relevantným zdrojom informácií o postojoch učiteľov k tomuto systému.

Zaráža nás, že ministerstvo pristupuje ku krokom, ktoré naďalej zhoršujú systém kontinuálneho vzdelávania, bez informácií, ako podobné veci fungujú v zahraničí a bez spätnej väzby od zúčastnených subjektov. Pripomeňme, že len v priebehu posledných troch rokov prichádza k tretej úprave pre nás tak dôležitého zákona. Okrem rituálneho odkladania zrušenia sedemročnej platnosti kreditov v podaní posledných troch ministrov došlo aj k zrušeniu možnosti získať kredity overením kompetencií, ktoré učitelia získali samoštúdiom alebo priamym výkonom pedagogickej praxe.

Ak preto máte jazykové znalosti, máte priateľov v zahraničí, ste v kontakte so študentmi, ktorí študujú alebo pracujú v zahraničí, pokúste sa získať informácie o kontinuálnom vzdelávaní v týchto štátoch. Ak sa nám aj nepodarí získať informácie zo všetkých krajín, nevadí. Táto oblasť je evidentne doposiaľ pole neorané, a akýkoľvek súbor údajov, ktorý zozbierame, nám pomôže. Keď ho zašleme ministerstvu, určite aj im. Možno potom ministerstvo niekedy pomôže naopak nám.

Vaše zistenia a podnety zasielajte prosím na adresu: branokocan@gmail.com.

Ďakujeme.

Úplné znenie otázok a odpovedí cez infozákon:

 

Otázky:

1. Žiadam o poskytnutie analýzy systémov kontinuálneho vzdelávania a kariérneho systému učiteľov v jednotlivých krajinách Európskej únie.

2. V ktorých krajinách Európskej únie je podobne ako v Slovenskej republike kontinuálne vzdelávanie učiteľov spojené so získavaním kreditov (či obdobnej formy ohodnotenia účasti na formálnom vzdelávaní), za ktoré môžu učitelia získať kreditový príplatok? Aký je pomer počtu hodín vzdelávania a počtu kreditov,  resp. výšky kreditového príplatku v týchto krajinách?

3. V ktorých krajinách Európskej únie je platnosť kreditov (či obdobnej formy ohodnotenia účasti na formálnom vzdelávaní) časovo obmedzená ? Koľko rokov majú platnosť kredity alebo kreditový príplatok v týchto krajinách?

4. V ktorých krajinách Európskej únie s podobným systémom kontinuálneho vzdelávania nie je možné získať kredity, resp. kreditový príplatok overením vedomostí a kompetencií?

5.  Žiadam o poskytnutie informácie o vývoji získavania kreditov (počte kreditov) a vyplácania kreditového príplatku (objeme finančných prostriedkov) v SR pre roky 2009 až 2014. Súčasne žiadam o štatistiky, analýzy a hodnotenia kontinuálneho vzdelávania učiteľov a tzv. kreditového systému.

Odpoveď:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informácie požadované v bode 1, 2, 3, 4 nemá k dispozícii, nakoľko tieto údaje nesleduje v rámci EÚ.

K bodu 5 žiadosti uvádzame:

V nasledujúcej tabuľke je zhrnutý vývoj počtu pedagogických zamestnancov s nárokom na kreditový príplatok (6% alebo 12%) podľastavu k 15. septembru príslušného roka, tak ako boli uvedení v EDUZBERE a prehľad čerpania kreditových príplatkov podľa výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 o mzdách.

 

Rok

Počet zamestnancov s kreditovým príplatkom k septembru

Celkové vyplatené osobné náklady na kreditové príplatky z výkazu P1-04

a

1

2

2010

677

187 549

2011

7 729

3 544 442

2012

20 848

16 310 807

2013

28 854

26 423 199

2014

33 265

34 968 143