Monitoring vzdelávania a odbornej prípravy SR 2019

Slovenská komora učiteľov v plnom znení uvádza správu EK nižšie, ktorá opäť potvrdzuje zistenia nízkej atraktivity učiteľského povolania, nízkeho HDP do školstva (3,8 %, kde sme v r. 2018 klesli oproti roku 2009 zo 4,2 %), nízkych platov učiteľov, ktoré sú stále iba na úrovni 68 % vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, slabá odborná príprava. Zvýšenie starostlivosť v rannom veku je iba minimálne (v r. 2009 bola 77 % a teraz v 2018 je 78 %, pričom v EÚ je priemer 95,4 %). 

—–

Pri príležitosti druhého Európskeho summitu o vzdelávaní 26.9.2019 Európska komisia zverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019, v ktorom analyzuje vývoj vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ.  Z monitora 2019 vyplýva, že sa dosiahol ďalší pokrok pri plnení dôležitých cieľov EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zároveň zdôrazňuje potrebu zlepšiť podporu učiteľov a zatraktívniť učiteľské povolanie.

Tento rok sa Monitor zameriava primárne na učiteľov, obsahuje a analyzuje aj výsledky rozsiahleho prieskumu medzi učiteľmi. Prieskum zdôrazňuje potrebu odbornej prípravy tak, aby mohli učitelia lepšie zvládať naliehavé úlohy súčasnosti, t.j. využívanie informačných a komunikačných technológií, výučba žiakov so špeciálnymi potrebami a výučba v multikultúrnych triedach. Monitor odporúča tieto otázky riešiť zabezpečením primeraného počtu učiteľov v systéme, vo všetkých predmetoch a vo vidieckych aj v mestských oblastiach. Je potrebné pritiahnuť medzi učiteľov najvhodnejších kandidátov, zabezpečiť ich náležitú prípravu a motivovať ich k tomu, aby pri tom povolaní zostali.

Slovensko – hlavné zistenia:

  • Postupne zlepšuje vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, čo je obzvlášť pozitívne pre deti zo znevýhodnených rodín
  • Prijíma strategickejší prístup k celoživotnému vzdelávaniu, zvyšovaniu zručností a rekvalifikácii
  • Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky sa však od roku 2010 výrazne zvyšuje a na východnom Slovensku dosahuje 14%.
  • Investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú nedostatočné, čo sa odráža na platoch učiteľov, ktoré sú napriek nedávnemu zvyšovaniu stále nízke

Monitor analyzuje hlavné problémy európskych vzdelávacích systémov a predstavuje politiky, vďaka ktorým môžu tieto systémy lepšie reagovať na sociálne potreby a potreby trhu práce. Súčasťou monitoru je aj 28 podrobných správ o jednotlivých členských štátoch EÚ. Tohtoročné vydanie Monitoru vychádza po desiatich rokoch od zahájenia európskeho rámca spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 2020. Meria pokrok v plnení cieľov vo vzdelávaní a odbornej príprave pre rok 2020 a poskytuje informácie dôležité k riešeniu záležitostí v oblasti vzdelávania v rámci každoročného cyklu európskeho semestra. Monitor zároveň napomáha určiť, na čo by sa malo zamerať financovanie EÚ v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a rozvíjania zručností.

Viac informácií nájdete na priložených linkoch:

Stránka Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy 2019

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019 pre Slovensko

Monitor podľa jednotlivých krajín

Stránka druhého Európskeho summitu