Z akej tarify vyplácať bývalý kreditový príplatok?

Slovenská komora učiteľov na základe viacerých podnetov členov požiadala ministerstvo školstva o stanovisko k správnosti vyplácania bývalého kreditového príplatku:

Z oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu MŠVVaŠ SR sme dostali nasledovnú odpoveď:

Na portáli verejnej správy je ale zverejnený odlišný výklad:

https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/kreditovy-priplatok-od-1-septembra-2019-2.htm

SKU zastáva názor, že ministerstvo školstva by malo zabezpečiť zosúladenie svojho právneho stanoviska so stanoviskom verejnej správy tak, aby bolo dosiahnuté jednotné vyplácanie bývalého kreditového príplatku zamestnancom škôl a školských zariadení.