POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY

Poistenie sa vzťahuje na poistenie právnej ochrany členov Slovenskej komory učiteľov (ďalej len „poistenie právnej ochrany“).

Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na všetkých členov Slovenskej komory učiteľov pre poistné udalosti vzniknuté pri výkone ich povolania.

Poistníkom je Slovenská komora učiteľov, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava (ďalej len „SKU“).

Rozsah postenia je nasledovný:

 1. právna ochrana v pracovnom práve vrátane pracovnoprávnych nárokov na náhradu škody
 2. právna ochrana v trestnom, priestupkovom a správnom konaní
 3. právna ochrana v konaniach o náhradu škody (poistený je škodca)

I. Právna ochrana v pracovnom práve sa vzťahuje na zastupovanie právnych záujmov poisteného (zamestnanca) vyplývajúcich z jeho pracovnoprávneho vzťahu, okrem záujmov poisteneého vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. Súčasťou právnej ochrany je aj uplatňovanie nárokov poisteného na náhradu škody vyplývajúcich z pracovnoprávneho pomeru.

II. Právna ochrana v trestnom, priestupkovom a správnom konaní sa vzťahuje na obhajobu poisteného v trestnom konaní alebo priestupkovom konaní v súvislosti s trestným činom alebo priestupkom, ku ktorému došlo pri výkone povolania učiteľa s výnimkou trestných činov alebo priestupkov spáchaných úmyselne. Právna ochrana v správnom konaní sa vzťahuje na zastupovanie právnych záujmov a obhajobu poisteného v prípade správneho konania napr. pred Štátnou školskou inšpekciou, resp. iným orgánom vykonávajúcim dozor alebo dohľad.

III. – IV. Právna ochrana v konaniach o náhradu škody sa vzťahuje na zastupovanie právnych záujmov poisteného pri mimozmluvných nárokoch na náhradu škody:

a) spôsobenej pri výkone povolania učiteľa a uplatnenej voči poistenému poškodeným alebo jeho zákonným zástupcom

b) spôsobenej poistnému treťou osobou, ak škoda vznikla z mimozmluvného vzťahu v súvislosti s výjonom povolania učiteľa poisteným.

 

Služby poskytované v rámci poistenia:

A. Informácie o postupoch a právnej úprave v oblastiach podľa rozsahu poistenia, poradenstvo o všeobecnom riešení problému a praktické právne rady o postupe pri riešení problemových situácií (Poistený je v rámci všetkých oblastí, na ktoré sa poistenie právnej ochrany vzťahuje, oprávnený obrátiť sa na non – stop linku právneho poradenstva so žiadosťou o informácie. Poistený môže požiadať o poradenstvo mailom alebo poštou.)
B. Zorganizovať právne zastúpenia a financovanie právnych služieb v nasledovnom rozsahu:
súdne a iné poplatky spojené s uplatnením resp. ochranou práv a oprávnených záujmov poistného
odmeny a náhrada trov advokáta za poskytovanie právnych služieb podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. v platnom znení
náklady na znalca, tlmočníka podľa príslušných platných predpisov
 náklady na cestu a ubytovanie poisteného v súvislosti s uplatnením resp. ochranou práv a oprávnených záujmov poisteného, pokiaľ je jeho prítomnosť nariadená súdom
 náklady na cestu a ubytovanie svedka, pokiaľ je jeho prítomnosť nariadená súdom
 náklady na výkon exekúcie
C. Služby zahrnuté do likvidácie
 • posúdenie prípadu
 • vyhotovenie návrhu riešenia sporu
 • mimosúdne konanie (pokus o dohodu, resp. zblíženia rozdielnych názorov strán)
 • právne zastúpenie poisteného v súdnom konaní,
 • sledovanie priebehu konania
 • úhrada správnych alebo súdnych poplatkov, cestovného a iných poplatkov.
 • posúdenie súdneho rozhodnutia atď.
 • náklady na výkon rozhodnutia a exekučného konania
 • úhrada trov protistrany (max 50 %)

Spoluúčasť:

Poistenie právnej ochrany sa dojednáva bez spoluúčasti. Právna ochrana v súdnom konaní sa však poskytuje iba v prípade, ak hodnota sporu (oprávneného nároku) presiahne 100 €. Táto hranica sa neuplatňuje  pri poskytovaní právneho poradenstva a pri mimosúdnom konaní.

 

Ročné poistné pre poistenie právnej ochrany:

Pre určenie výšky ročného poistného pre dané poistné obdobie je rozhodujúci počet poistených osôb v deň začiatku poistného obdobia.

 

Záver

Táto ponuka predpokladá exkluzivitu pri uzavieraní poistenia právnej ochrany členov SKU, za predpokladu hromadného poistenia všetkých členov SKU.

Ponuka je predbežná a môže byť upravená na základe vzájomných rokovaní.