Pozvánka na valné zhromaždenie 9. 2. 2019

Slovenská komora učiteľov pozýva svojich členov na

 VALNÉ ZHROMAŽDENIE

TERMÍN:  09. 2. 2019

MIESTO:  Spojená škola Letná 3453/34  058 01 Poprad

REGISTRÁCIA:  je potrebné prihlásiť sa elektronicky do 31. 01. 2019 tu.

PROGRAM:

  1.  13:30 – 14:00 hod. registrácia účastníkov
  2.  14:00 hod. otvorenie valného zhromaždenia a privítanie členov prezidentom SKU
  3.  schválenie programu VZ
  4.  správa o činnosti SKU za rok 2018
  5.  informácia o stave členstva
  6.  správa o hospodárení
  7.  návrh plánu činnosti na rok 2019
  8.  diskusia k plánu činnosti, rôzne
  9.  uznesenie a záver